Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē

EAZVA ir starptautiska balva, ko piešķir novatoriskiem valodu mācīšanas un apguves projektiem. Tā ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas savu darbību uzsāka 1998. gadā un pašlaik darbojas visās Eiropas Savienības valstīs, Norvēģijā un Īslandē. Kopš 2002. gada projektā piedalās arī Latvija. Šī iniciatīva ieņem nozīmīgu vietu ES valodu mācīšanas un apguves aktivitātēs.

 • Vai jūs esat iesaistīti procesā, kurā tiek izmēģinātas jaunas un aizraujošas pieejas svešvalodu apguvē?
 • Vai jūs gribat, lai par jūsu interesantajām un efektīvajām valodas mācīšanas metodēm uzzina arī citi?
 • Vai jūsu uzņēmums iegulda resursus darbinieku valodu zināšanu uzlabošanā?
 • Vai jūs valodu mācāt citādāk nekā citi skolotāji?

Ja jūs varat atbildēt „jā" uz vienu vai vairākiem iepriekšminētajiem jautājumiem, jūs varat pretendēt uz Eiropas atzinības zīmi valodu apguvē (EAZVA).

EAZVA:

 • veicina novatorisku un efektīvu svešvalodu apguvi skolās, augstskolās un mūžizglītībā;
 • meklē un atrod jaunas, oriģinālas, citās valstīs un valodās pārņemamas svešvalodu apguves metodes;
 • tiek piešķirta par jebkāda veida veiksmīgu darbību valodu mācīšanas un apguves jomā neatkarīgi no valodas mācīšanas institūciju tipa un valodas apguvēju vecuma;


Konkursa uzvarētāji saņem:

 • Eiropas Komisijas diplomu – atzinības zīmi;
 • Valsts izglītības attīstības aģentūras speciālbalvu;
 • Tiesības izmantot starptautisko EAZVA simboliku.

Atzinības zīmi piešķir projektiem, kurus pieteikšanas brīdī īsteno vai tie tuvojas nobeigumam. To nepiešķir pilnībā pabeigtiem projektiem.


Lai pretendētu uz EAZVA, projektiem jāatbilst šādiem vienotiem kritērijiem:

 1. Projektiem jābūt visaptverošiem. Katram projektā iesaistītajam (pasniedzējam, studentam) un katrai projekta sastāvdaļai (metodēm un materiāliem) jānodrošina valodas apguvēja vēlmes un vajadzības.
 2. Projektiem jābūt ar „pievienoto vērtību” – arī nacionālā kontekstā. Iegūtajiem rezultātiem jābūt kvalitatīviem un/vai kvantitatīviem. Piemēram, ja projekts rosina mācīties vairākas valodas, īpašu uzmanību pievēršot retāk lietotajām, tad tiek veicināta valodu apguves kvantitāte. Ja projekta ietvaros tiek uzlabota mācīšanas metodoloģija, tad tiek uzlabota kvalitāte.
 3. Projektiem jāmotivē studenti un skolotāji uzlabot savas valodu prasmes.
 4. Projektiem jābūt radošiem un oriģināliem. Tiem jāattīsta novatoriskas un līdz šim neizmantotas valodu mācīšanas pieejas, taču tajā pašā laikā jābūt piemērotiem konkrētajai mērķauditorijai.
 5. Projektiem jākoncentrējas uz eiropeiskām vērtībām. Tiem jābūt piemērotiem Eiropas lingvistiskajai daudzveidībai un jāizmanto šīs priekšrocības, piemēram, iesaistot projektā ārvalstu partnerus/dalībniekus. Tāpat projekta iniciatīvām jāuzlabo gan valodu prasmes, gan starpkultūru attiecības.
 6. Projekta idejai jābūt mantojamai un jākalpo par iedvesmas avotu jauniem valodu projektiem citās valstīs.

 

Ļaujiet, lai jūsu darbu novērtē!

 

Kontaktinformācija:
Jana Meržvinska

E-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv
Tālr.: 67359078