Mūžizglītības programma

Mūžizglītības programma ir izveidota uz līdzšinējo Socrates, Leonardo da Vinci, eLearning, Europass un citu Eiropas Kopienas programmu pamata ar mērķi sekmēt iestāžu sadarbību izglītībā un praktiskajā izglītošanā Eiropas mērogā.

Mūžizglītības programmas struktūra:

Comenius

Skolas izglītība

Leonardo da Vinci

Profesionālā izglītība

Erasmus

Augstākā izglītība

Grundtvig

Pieaugušo izglītība

Caurviju programma (http://eacea.ec.europa.eu/index.htm)


Politikas attīstība (arī Mācību braucieni); valodu apguve; jaunās tehnoloģijas; labākās pieredzes izplatīšana.

Žana Monē programma

Eiropas integrācija akadēmiskajā jomā, atbalsts Eiropas mēroga izglītības un praktiskās apmācības iestādēm un asociācijām.


Mūžizglītības programma darbojas no 2007. gada janvāra līdz 2013. gada decembrim. Programma ietver visus izglītības veidus un līmeņus, un tajā var iesaistīties jebkurā mūža posmā.

Mūžizglītības programmas mērķi

  • caur mūžizglītību veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanos;
  • sekmēt labāku darbavietu un augstākas sociālas saliedētības veidošanos;
  • veicināt apmaiņu, sadarbību un mobilitāti starp izglītības un praktiskās apmācības sistēmām Eiropas Savienībā, lai padarītu tās par pasaules kvalitātes standartu izglītības jomā.

Mūžizglītības programmā piedalās 38 dalībvalstis

  • Eiropas Savienības 27 dalībvalstis;
  • Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas un Eiropas Ekonomiskās zonas valstis: Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice;
  • Eiropas Savienības kandidātvalstis: Turcija un Horvātija;
  • un noteiktās aktivitātēs - Albānija, Bosnija un Hercegovina, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija.

Valstu nacionālo aģentūru kontaktinformāciju atrodama šeit: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html

Par Mūžizglītības programmas efektīvu īstenošanu kopumā ir atbildīga Eiropas Komisija (EK). EK šajā darbā palīdz Mūžizglītības programmas komiteja, ko veido dalībvalstu pārstāvji un kuru vada EK.

Apakšprogrammas Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci un Grundtvig lielā mērā ir decentralizētas, t.i., tajās pieteikties līdzdalībai un saņemt finansējumu var Valsts izglītības attīstības aģentūrā. Decentralizēta ir pieteikšanās arī uz vienu no caurviju programmas aktivitātēm - izglītības vadītāju un politikas veidotāju Mācību braucieniem. Par pārējām programmas iespējām Valsts izglītības attīstības aģentūra tikai izplata informāciju, taču pieteikumu pieņemšana, izskatīšana, līgumu slēgšana un finanšu vadība ir pilnībā Eiropas Komisijas un tās padotībā esošās Izpildaģentūras (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) kompetencē.

Mūžizglītības programmu 2011.gada budžeta plūsma: bud_eta_pl_sma_2011_gada_atskaite.pdf?d=files/news/4595/bud_eta_pl_sma_2011_gada_atskaite.pdf

Vairāk informācijas