Pieaugušo izglītībā nākamgad būtisks Erasmus+ budžeta pieaugums

20.12.2018

Pieaugušo izglītības organizācijām Erasmus+ programmas 2019. gada konkursā projektu īstenošanai pieejamais finansējums kopumā pieaugs par 18%, savukārt mobilitāšu projektu īstenošanai pat par 90%. Pieaugušo izglītības organizācijas  aicinātas plānot un iesniegt mobilitātes un stratēģiskās partnerības projektus.

Projektu pieteicējiem jāņem vērā, ka Erasmus+ kontekstā ar pieaugušo izglītību saprot visu veidu neprofesionālo pieaugušo izglītību – formālo, neformālo vai ikdienas mācīšanos, izņemot profesionālo tālākizglītību. Pieaugušo izglītības sektora mobilitāšu projektus var īstenot arī augstākās izglītības iestādes, kā arī vispārējās un profesionālās vidusskolas ar nosacījumu, ka iestādē ir apstiprināta pieaugušo izglītības mācību struktūrvienība.

Pieaugušo izglītības speciālistu mācību mobilitātes piedāvā pieaugušo izglītotājiem profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs un ļauj uzlabot un dažādot metodiskās zināšanas un prasmes par pieaugušo izglītošanu.Erasmus+ programma atbalsta nodarbību vadīšanu ārvalstu sadarbības organizācijā, strukturētu kursu apmeklēšanu un darba vērošanas aktivitātes. Programma prioritāri atbalsta pieaugušo izglītības speciālistu mobilitātes aktivitātes, kas ilgtermiņā  vērstas uz pieaugušo ar zemām pamatprasmēm izglītošanu.

Projektu iesniedzēji var būt atsevišķas organizācijas vai konsorcijs, kurš projekta pieteikumu iesniedz vairāku organizāciju vārdā, iekļaujot kā mobilitāšu dalībniekus pārstāvjus no visām iesaistītajām organizācijām. Konsorcija sastāvā jābūt vismaz 3 institūcijām, ieskaitot koordinatoru.

Organizācijām, kas ir aktīvas pieaugušo izglītības sektorā, ir iespēja īstenot arī stratēģiskās partnerības projektus inovāciju atbalstam vai labas prakses pieredzes apmaiņai. Lai saņemtu finansējumu, stratēģiskajām partnerībām jābūt vērstām vismaz uz vienu pieaugušo izglītības sektora prioritāti vai vismaz vienu horizontālo prioritāti. Atkarībā no izvēlētās prioritātes un projekta mērķiem, stratēģiskajās partnerībās būtu jāiesaista visatbilstošākais partneru loks, lai izmantotu priekšrocības, ko sniedz to dažādā pieredze, specializācija un īpašā zinātība, palīdzot radīt augstas kvalitātes projekta rezultātus. Stratēģisko partnerību projektu ietvaros ir iespējams attīstīt, izmēģināt un pielāgot inovatīvu praksi arī starp dažādiem izglītības sektoriem.

Noderīgs resurss pieaugušo izglītotājiem, pētniekiem un citiem interesentiem, kuri darbojas pieaugušo izglītības jomā, ir Eiropas Komisijas izstrādātā Eiropas Pieaugušo izglītības elektroniskā platforma EPALE. Tā nodrošina vairākas īpašas iespējas, kas padara šo platformu par nozīmīgāko interneta vietni pieaugušo izglītības jomā Eiropā. Tajā tiek piedāvāti interaktīvi sadarbības tīkli, kas nodrošina iespēju sazināties ar citiem lietotājiem Eiropā, iespējas iesaistīties diskusijās un apmainīties ar labās prakses piemēriem.

Projektu pieteikumu gatavotājiem noderīga var būt arī  Erasmus+ projektu rezultātu platforma, kurā var iepazīties ar projektu rezultātiem un meklēt sadarbības partnerus.

VIAA 8. janvārī organizēs informatīvu semināru par pieaugušo sektora mobilitātes projektu sagatavošanu, iesniegšanu un vērtēšanu, īpaši akcentējot mobilitātes projektus, kuriem iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 5. februāris. Informatīvs seminārs par stratēģisko partnerību pieteikumu sagatavošanu savukārt ir plānots janvāra beigās.

Plašāka informācija par 2019. gada Erasmus+ konkursu atrodama šeit.