Publicēts EK pētniecības centra ziņojums par būtiskākajām kompetencēm Eiropas griezumā

04.08.2020

Eiropas Komisijas (EK) Kopīgais pētniecības centrs JRC Science for Policy ir publicējis ziņojumu “LifeComp: būtiskākās personīgās, sociālās un mācīties, lai iemācīto kompetences Eiropas griezumā” (“LifeComp: The European framework for the personal, social and learning to learn key competence”). Ziņojums balstīts uz EK 2018. gadā publicēto ieteikumu par pamatkompetencēm mūžizglītībā.

Ziņojumā kopumā ir apskatītas deviņas kompetences, kuras kopā ir strukturētas trijās savstarpēji saistītās kompetenču jomās: personīgās, sociālās un mācīšanās, lai iemācītos. Pētniecības centra pārstāvji norāda, ka šīs kompetences var apgūt ikviens formālajā un neformālajā izglītībā.

LifeComp ziņojumā publicētās kompetences ir noteiktas pēc rūpīgas literatūras izpētes un vairākām konsultācijām ar ekspertiem un ieinteresētajām personām. Eksperti uzskata, ka šīs kompetences ir būtiskas, lai

      • sasniegtu personīgu piepildījumu un gandarījumu,
      • attīstītu sevi un saistīties ar citiem,
      • mācīties iemācīties un turpinātu tālākās darba gaitas.

Tās ir svarīgas arī sociālajai iekļaušanai un pilsoniskai līdzdalībai sabiedrībā.

LifeComp ziņojumu ir iespēja izmantot par pamatu mācību programmu attīstīšanai, sociālai attīstībai un mācīšanai, lai mācītos. Kompetenču apraksti var palīdzēt to ieviešanai skolotājiem un izglītības politikas veidotājiem.

Ziņojums pieejams EK mājaslapā