Publicēts materiāls par ECVET principu piemērošanu mobilitātes īstenošanas kvalitātei

21.12.2020

ECVET e-brosura 2020

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā ir publicēts informatīvais elektroniskais materiāls „ECVET mobilitātes īstenošanas kvalitātei”, kas sniedz vispusīgu priekšstatu par tiem Eiropas kredītsistēmas profesionālajai izglītībai un mācībām (European Credit System for Vocational Education and Training, ECVET) principiem, kuru ievērošana ļauj kvalitatīvi sagatavot un īstenot ģeogrāfisko mobilitāti. 

Informatīvo materiālu ir sagatavojuši ECVET Latvijas nacionālie eksperti un metodiskajā darbā ir aplūkoti sasniedzamie mācīšanās rezultāti, to vērtēšana, apstiprināšana un atzīšana, kā arī secīgi atspoguļots mobilitātes process un minēti praktiski piemēri. Materiāls ir paredzēts profesionālās izglītības iestādēm, pedagogiem, izglītojamajiem un pārējiem interesentiem, kuri sniedz ar izglītību saistītus pakalpojumus. Sagatavotais materiāls būs noderīgs programmas Erasmus+ projektu īstenošanai.

Pirmās nodaļas nolūks ir palīdzēt pedagogiem un mobilitātes projektu koordinatoriem sagatavot vienību saturu pirms izglītojamo ģeogrāfiskās mobilitātes, kā arī novērtēt un atzīt sasniegtos mācīšanās rezultātus. Otrajā nodaļā ir iekļauts ECVET, ģeogrāfiskās mobilitātes un modulāro profesionālās izglītības programmu kopsakarību piemērs. Tas parādīts kā kompakta struktūra, kurā vizuāli atainoti izglītības iestādes darba procesa soļi, plānojot, organizējot un vadot izglītojamo ģeogrāfisko mobilitāti. Trešajā nodaļā ir aplūkots praktisks piemērs, kā, ievērojot ECVET mobilitātes principus, organizēt, īstenot un novērtēt kvalifikācijas praksi jūrniecības izglītības iestāžu izglītojamajiem, kas apgūst starptautiski reglamentētu profesiju.

ECVET ir Eiropas kredītsistēma profesionālajai izglītībai – instrumentu un principu kopums, kas veicina izglītības ieguvēju un strādājošo mobilitāti un mūžilgu mācīšanos. Galvenais ECVET elements ir mācīšanās rezultāti, iespēja tos uzkrāt, pārnest un atzīt.

ECVET e-brošūra pieejama VIAA mājaslapas sadaļā ECVET aktivitāte » ECVET brošūra