Turpinās projektu iesniegšana papildu Erasmus+ stratēģisko partnerību konkursos

19.10.2020

Līdz 2020. gada 29. oktobra plkst. 12:00 (pēc Briseles laika) turpinās Eiropas Savienības (ES) Erasmus+ programmas izglītības un mācību jomā 2020. gada projektu pieteikumu iesniegšana divos papildu stratēģisko partnerību (Key action (KA) 2) konkursos: digitālās izglītības vides sagatavošanai un attīstīšanai un radošuma partnerībās. Jaunie konkursi ir vērsti uz Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanu izglītībā. 

Partnerības digitālās izglītības vides sagatavošanai un attīstīšanai konkursā plānots atbalstīt sadarbības projektus, kuri veicina efektīvu digitālās izglītības procesu norisi skolu, profesionālās un augstākās izglītības sektoros, kā arī radošumu kā jauniešu un pieaugušo izglītības darba kvalitātes un inovāciju vairošanas komponenti skolu, pieaugušo izglītības un jaunatnes sektoros. Digitālās izglītības vides sagatavošanas un attīstīšanas aktivitātes palīdzēs risināt jaunus izaicinājumus un problēmas, kas veidojušās, izglītības sistēmai pēkšņi pārejot tiešsaistē un tālmācībā. Vienlaikus atbalstāmo projektu fokusā ir pedagogu digitālo kompetenču attīstīšana, nodrošinot vienlīdzīgas mācīšanās un pieejas iespējas.

Radošuma partnerības ļauj īstenot projektu aktivitātes, lai stiprinātu un attīstīstītu formālo, ikdienējo un neformālo izglītības jomu organizāciju sadarbību ar radošajām un kultūras nozares organizācijām. Šāda attīstība izglītības sistēmās vajadzīga, lai vairotu radošuma pieeju, piederības sajūtu Eiropai un pārliecību iedzīvotājos par viņu spējām rast inovatīvus risinājumus. Ar aktivitātēm nepieciešams uzlabot sociālo integrāciju, izmantojot mākslas un starpkultūru dialoga pieejas.

Detalizēta informācija par stratēģisko partnerību mērķiem, prioritātēm, atbilstības kritērijiem, piešķiršanas kritērijiem, finansējuma noteikumiem ir atrodama 2020. gada  Erasmus+ programmas vadlīniju papildinājumos. Pilnīga informācija par stratēģisko partnerību īstenošanas nosacījumiem pieejama papildinātajā 2020. gada programmas vadlīniju versijā. Pretendentiem projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē. Veidlapas un instrukcijas to aizpildīšanai pieejamas VIAA mājaslapas Erasmus+ sadaļā Dokumenti un veidlapas. Lai detalizētāk iepazītos ar projektu pieteikumu veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumiem, aicinām izmantot prezentācijas no 2020. gada 29. septembrī organizētā informatīva tiešsaistes semināra VIAA mājaslapas sadaļā Pasākumi.

EK Erasmus+ darba programmā 2020. gadam plānotais finansējums papildu KA2 konkursam partnerībās digitālās izglītības vides sagatavošanā skolu sektorā ir 384 670,00 eiro, augstākās izglītības sektorā – 425 079,00 eiro un profesionālās izglītības sektorā – 312 838,00 eiro. Radošuma partnerībās ir paredzēti 329 717,00 eiro skolu sektorā un 375 204,00 eiro pieaugušo izglītības sektorā. Procentuāli abos konkursos augstākās izglītības sektorā ir plānots 100% piešķirt projektiem inovāciju atbalstam, skolu sektorā, profesionālās un pieaugušo izglītības sektorā – 30% labas pieredzes apmaiņas projektiem (KA229) un 70% projektiem inovāciju atbalstam. Kopumā EK piešķīrusi 200 milj. eiro abiem projektu konkursiem visās Erasmus+ programmas valstīs jeb 100 milj. eiro katram konkursam.