Satura un valodas integrētā apguve – drošs solis pretī panākumiem

26.07.2016

“Izglītības sistēmā ir nepieciešamas nopietnas pārmaiņas!” – to dzirdam arvien biežāk izglītības iestādēs, medijos un sabiedrībā. Laimīgā kārtā skolotāji ir tie cilvēki, kuri vienmēr ir gatavi mācīties, pilnveidoties un meklēt jaunus risinājumus. Kas ir tie instrumenti, kuri varētu palīdzēt jebkuram pedagogam paaugstināt mācību procesa efektivitāti?

Bez šaubām, instrumenti var būt daudz un dažādi, bet Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolotāji vēlas īpaši izcelt joprojām nepietiekami izpētīto Satura un valodas integrēto apguvi (SVIA) jeb Content and Language Integrated Learning (CLIL) pieeju un dalīties pieredzē, kuru guva, darbojoties Erasmus+ KA1 projektā no 02.09.2014. līdz 31.05.2016.

Šī gada maijā Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā noslēdzās Erasmus+ projekts “Satura un valodas integrētās apguves pieejas īstenošana projektu darbībā jeb “Implementing CLIL in Project Work. Divu gadu laikā programmas finansējums deva iespēju ne tikai īstenot 12 pedagogu mācību mobilitāti, bet arī organizēt 6 pedagogu un administrācijas pārstāvju pieredzes apmaiņas vizīti uz Tallinas skolām un metodisko centru Igaunijā.

Projekta mērķis bija izglītot skolotājus CLIL un Informācijas Tehnoloģiju jomā, lai paaugstinātu Latvijas skolēnu konkurētspēju, attīstot nepieciešamās svešvalodu un IKT prasmes, iesaistot skolēnus projektu darbībā un nodrošinot viņiem centrēto pieeju, izmantojot Moodle vidi.

Pedagogu apmācība norisinājās trīs darbības virzienos:

  • CLIL skolotāju apmācība Čeltenhemā (Lielbritānija);
  • Moodle sistēmas apgūšana Prāgā (Čehija);
  • IKT un iPad izmantošana mācību procesā Grācā (Austrija).

CLIL kursus izgāja gan eksakto, gan humanitāro zinātņu, gan angļu valodas skolotāji, jo tie bija 3 dažādi kursi, katrs ar savu specifiku, kas palīdz akcentēt aktuālāko savā priekšmetā un efektīvi veidot sadarbību ar kolēģiem.

Jāatzīmē, ka CLIL, IKT un Moodle ir trīs cieši saistītas lietas, kas jo īpaši efektīvi strādā, ja skolotājs labi orientējas visās trijās. IKT zināšanas un CLIL paver plašas iespējas izmantot un adaptēt internetā pieejamus mācību resursus, kas savukārt vēl vairāk bagātina mācību procesu, ja skolēni var papildus lietot iPadus un Moodle vidi.

Erasmus+ KA1 projekts deva mums iespēju mācīties no CLIL mācību grāmatu autoriem un vērot stundas labākajās Eiropas skolās, iepazīties ar modernākajām tehnoloģijām un metodēm citās valstīs, satikties un veidot kontaktus ar kolēģiem no dažādām Eiropas valstīm. Par ļoti pozitīvu faktoru kļuva arī tas, ka paralēli KA1 projektam, kas fokusējās uz skolotāju profesionālo pilnveidi CLIL jomā, tika apstiprināts arī Erasmus+ KA2 skolu partnerības projekts “CLIL kā instruments mācību procesa pārmaiņām sākumskolā”, kuru koordinēja Olga Capļina. Mūsu partneriem no Spānijas un Lielbritānijas bija pietiekami liela pieredze CLIL jomā, un mēs varējām mācīties cits no cita. Skolēnu mobilitātes un CLIL stundu vērošana Spānijā, Lielbritānijā un pie mums Latvijā deva papildu stimulu arī visiem sākumskolas skolotājiem vēl vairāk iedziļināties un izmantot CLIL pieeju savās stundās. Tāpēc var teikt, ka divu gadu laikā visa ģimnāzija no 1. līdz 12. klasei ļoti intensīvi pētīja un izmantoja CLIL pieeju un tas, bez šaubām, deva pozitīvus rezultātus.

Par vienu no papildu ieguvumiem Erasmus+ KA1 projektā kļuva iesaistīšanās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra (RIIMC) projektā “Izglītība izaugsmei 2016”. Ņemot vērā to, ka video veidošanas un rediģēšanas pamati bija aktuāli ne tikai Erasmus+ projekta skolotājiem, bet arī daudziem citiem pedagogiem, Rīgas Klasiskā ģimnāzija iesaistījās RIIMC aktivitātēs ar savu projektu “Video kā inovāciju ieviešanas un izglītības kvalitātes celšanas instruments”. Tā rezultātā tapa video kursi skolotājiem, un vairāki pedagogi iemācījās ne tikai kvalitatīvi veidot savus mācību video, bet arī rediģēt plaši pieejamus mācību videoklipus no YouTube, saīsinot vai apvienojot, ja nepieciešams, tulkojot un pievienojot savu tekstu vai jautājumus, kas ir īpaši aktuāli CLIL stundu veidošanā. Prasme ne tikai atlasīt, bet arī rediģēt mācību video, ir ļoti aktuāla visiem un it īpaši CLIL skolotājiem, jo ir labi, ja skolotājs orientējas un var atlasīt mācību materiālu no milzīga video resursu klāsta, bet vēl labāk, ja viņš prot rediģēt un pielāgot šo materiālu tieši savu skolēnu vajadzībām.

 

Rezultāti un secinājumi

Tieši šodien, kad nereti skan runas par Eiropas Savienības beigām, kļūst skaidrs, cik daudz mēs visi iegūstam no Eiropas Savienības mūžizglītības projektiem. Protams, tas nebūtu iespējams bez finansējuma, iespējas brīvi ceļot, satikties ar cilvēkiem, mācīties un iepazīties ar citu pieredzi un kultūru. Tas viss prasa milzīgu darbu, bet arī ievērojami bagātina. Tāpēc mūsu galvenais ieteikums skolām – noteikti iesaistīties mūžizglītības projektos gan ar skolēniem, gan ar mācībspēkiem.

Projekta rezultātā tapa:

  • CLIL skolotāju labas prakses piemēru krājums un videoklipi;
  • tika izveidota projekta mājaslapa www.ej.uz/clil-project, kur var apskatīt labas prakses piemērus un resursus;
  • tika organizēti vairāki semināri un darbnīcas gan ģimnāzijas, gan arī Rīgas pilsētas līmenī.

Iesaistoties RIIMC projektā “Izglītība izaugsmei 2016”, mūsu skolotāji iemācījās veidot un rediģēt videoklipus, tika organizētas meistarklases jeb darbnīcas pedagogu pieredzes apmaiņai. Projekta beigās mēs apmainījāmies ar pieredzi un nodibinājām draudzīgās saiknes ar vairākām skolām Igaunijā un noteikti plānojam turpināt mūsu sadarbību.

Lai gan mācību mobilitātē piedalījās tikai 12 cilvēki, faktiski projektā piedalījās vairāk nekā 20 pedagogi, jo ļoti daudzi skolotāji vadīja atklātās CLIL stundas, veidoja labas prakses piemērus un vadīja seminārus. Ikgadējās CLIL ieskaites un svešvalodu zināšanu rezultāti pierāda CLIL pieejas efektivitāti. Mēs ticam, ka CLIL pieejai ir nākotne un ir nepieciešams turpināt praksē balstītus pētījumus!

 

 

Pieredzes stāsta autore: Nadežda Polianoviča