Kokneses pamatskolas – attīstības centra pedagogi pilnveido prasmes mūsdienīgai izglītībai

02.12.2020

Erasmus pieredze Kokneses pamatskola

2018./2019. mācību gads Kokneses pamatskolā – attīstības centrā bija piepildīts ar daudzām aktivitātēm un pasākumiem, jo Erasmus+ konkursam pieteiktais projekts “Pedagogu profesionālo prasmju pilnveidošana mūsdienīgai izglītībai” bija apstiprināts. Skolas pedagogi devās uz Grieķiju, Franciju un Somiju, lai piedalītos kursos, papildinātu zināšanas kvalitatīva mācību procesa organizēšanā un pēc tam ar tām dalītos izglītības iestādē, kā arī izglītojošos pasākumos reģiona pedagogiem un izglītojamo vecākiem.

Kokneses pamatskola – attīstības centrs ir mūsdienīga speciālās izglītības iestāde, kura nodrošina kvalitatīvu mācību un audzināšanas procesu skolēniem ar speciālām vajadzībām. Skola ir arī speciālās izglītības attīstības centrs, kurš organizē konferences, kursus, seminārus, sniedz atbalstu un konsultācijas pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem, izstrādā metodiskus materiālus un ieteikumus, tādēļ pedagogiem ir svarīgi nepārtraukti papildināt zināšanas, gūt jaunu pieredzi izglītības procesa vadīšanas modernizācijā un daudzveidīgu mācību metožu pielietošanā. Sākot ar 2016. gadu, skola piedalās Erasmus+ projektos, tādējādi, attīstot sadarbību ar ārvalstu izglītības iestādēm, veicinot izglītības procesa internacionalizāciju, sekmējot pedagoģiskā personāla un vadības profesionālo kompetenču pilnveidi, uzlabojot pedagogu metodiskās zināšanas un prasmes skolēnu ar speciālām vajadzībām izglītošanā.

Kokneses pamatskolas – attīstības centra speciālās izglītības skolotājas Inese Svence un Ineta Gerasimova par projekta īstenošanu: "2019. gada februārī mēs piedalījāmies kursos „Special Needs Education: A step-by-step approach(Izglītība bērniem ar speciālām vajadzībām: tuvojamies soli pa solim) Grieķijā, Kalamatā. Ierasties no sniegotās Latvijas uz vietu, kur bija +20 grādu silts, kokos greznojās citroni un apelsīni, bija labs iemesls, lai visu apmācību laiku justos pozitīvi. Ja kāds domā, ka apmācības bija atpūta – noteikti nē, tās bija darba dienas, turklāt garas. Nedēļa bija ļoti intensīva un saspringta, taču tieši tas mācības padarīja tik vērtīgas. Kopā ar kolēģiem no Rumānijas, Beļģijas, Igaunijas un Gruzijas mēs apguvām inovatīvas metodes mūsdienīga mācību procesa organizēšanā, iepazināmies ar jaunākajām tendencēm skolēnu ar speciālām vajadzībām izglītošanā, galveno akcentu liekot uz pedagogu attieksmi pret izglītošanas procesu un jēgpilnām aktivitātēm skolā, pilnveidojām izpratni par izglītības sistēmām Eiropā, kā arī uzlabojām svešvalodu zināšanas un komunikāciju prasmes. Kursu dalībnieki apmeklēja un iepazinās ar dažāda veida Grieķijas izglītības iestādēm – gan speciālajām skolām, gan skolām, kuras realizē iekļaujošu izglītību, tikās ar šo izglītības iestāžu pedagogiem un atbalsta personālu, pārrunāja un diskutēja par aktuālajiem jautājumiem mūsdienu speciālajā pedagoģijā. Mobilitātes laikā mēs  iepazinām Grieķiju – Balkānu valsti, kurā dzīvo viena no senākajām Eiropas tautām ar vairākus tūkstošus gadu senu vēsturi, kas aizsākas Senajā Grieķijā un ir Rietumu kultūras šūpulis, jo tajā ir radusies demokrātija, Rietumu filozofija, Olimpiskās spēles, Rietumu literatūra, politoloģija, medicīna."

Kokneses pamatskolas – attīstības centra speciālās izglītības skolotāja Daina Logina: "2019. gada martā man bija iespēja piedalīties kursos “Montessori Method – Learnig in freedom within limits(Montesori metode – mācīšanās bez robežām) Barselonā, lai padziļinātu zināšanas par Montesori metodes pielietošanu mācību procesa nodrošināšanā skolēniem ar speciālām vajadzībām. Kursos saulainajā Spānijā piedalījās pedagogi no Turcijas, Rumānijas un Latvijas. Darba grupās daudz diskutējām, salīdzinājām tradicionālās mācību metodes ar Montesori un Starptautiskajiem Montessori asociācijas standartiem. Pedagogi secināja, ka, šādi strādājot, bērnam ir iespēja mācīties atbilstoši savām spējām, tempam un interesēm. Pedagogi savstarpējās sarunās atzina, ka izglītība vairs netiek uztverta viennozīmīgi, tā nav tikai mācīšana un mācīšanās, bet ietver arī mobilitāti, integrāciju, tālākizglītību, pašvērtēšanu un citas jomas, ka izglītojamiem problēmas nerodas tikai un vienīgi no viņu grūtībām apgūt mācību vielu, bet gan no tā, kā tiek skolā organizēts izglītības process, kā darbojas atbalsta komanda, kas nodrošina saikni starp ģimeni, skolu un pašvaldību. Piedāvātā kultūras programma deva iespēju iepazīt Spānijas kultūrvēsturisko mantojumu un rosināja turpināt pētīt šo valsti. Projekta mobilitātes laikā ir gūti neaizmirstami iespaidi, nodibināti jauni kontakti, bagātināta pedagoģiskā pieredze. Es ieteiktu pedagogiem izmantot iespēju piedalīties Erasmus+ projektos, lai sevi pilnveidotu gan kā profesionāli, gan kā personību."

Kokneses pamatskolas – attīstības centra speciālās izglītības skolotājas Maruta Urga un Aija Kārkliņa: "Erasmus+ projekta mobilitātes laikā piedalījāmies kursos “Benchmarking Course Finnish Education System” (Somijas izglītības augstā kvalitāte. Mācību vizīte) Somijā. Kopā ar kolēģiem no Spānijas, Itālijas, Polijas, Portugāles, Vācijas, Francijas, Grieķijas, Austrijas, Islandes un Dānijas iepazinām Somijas izglītības sistēmu, tās pamatnostādnes, attīstības virzību un darba organizāciju skolās, apmeklējām vispārizglītojošās skolas Helsinkos un Annantalo daudznozaru mākslas centru (Multidisciplinary arts centre) bērniem un jauniešiem. Interesantu pieredzi guvām Espoo – Mankka skolā (Mankkaa Koulu), kur mājturības stundas notiek visai klasei kopā, t. i., meitenes mācās lodēt un strādāt ar koku, metināt, zēni – izšūt, un Kaitaa skolā (Kaitaa Koulu), kur  dažādi dzīvnieki pilda sava veida “psihologu” funkcijas. Vantaa pilsētā iepazinām Helsinge skolu (Helsinge Skola) un tikāmies ar skolotājiem, speciālo pedagogu un asistentiem, diskutējām par speciālo izglītību Somijā un Latvijā, kā arī apmeklējām Heurekas zinātnes centru (Heureka Science Center), kur mācības notiek atvērtā telpā. Redzējām, cik grūti ir skolotājam vadīt stundu un bērniem koncentrēties darbam, ja nepārtraukti notiek centra apmeklētāju kustība. Tas, ko varam mācīties no Somijas, ir skolēnos ieaudzinātā atbildība pret sevi, vecākiem, sabiedrību un vecāku līdzatbildība savu bērnu izglītošanā. Pēc Somijas skolu apmeklējuma secinājām, ka nevar veikt izmaiņas tikai izglītības sistēmā, neveicot pārmaiņas sabiedrības dzīvē, gatavībā tās pieņemt un atbalstīt."

Kokneses pamatskolas – attīstības centra pedagogi ir atvērti jaunām idejām, inovatīvām mācību metodēm, ir gatavi mācīties paši un mācīt citus, tādēļ Erasmus+ projektos gūtā vērtīgā pieredze un zināšanas ir palīgs skolotājiem mācību procesa organizēšanā un vadīšanā. Projekta aktivitāšu laikā skolas pedagogi guva neaizmirstamus iespaidus, nodibināja jaunus kontaktus, bagātināja savu pedagoģisko pieredzi, uzlaboja svešvalodu prasmes, papildināja zināšanas par Eiropas izglītības sistēmām un daudzveidīgajām kultūrām. Ārvalstīs gūtā starptautiskā pieredze tiek izmantota ikdienas darbā  mūsdienīga pedagoģiskā procesa skolēniem ar speciālām vajadzībām nodrošināšanai, izglītības kvalitātes uzlabošanai un mācību procesa dažādošanai, nodrošinot skolas attīstību ilgtermiņā. Ar gūtajām atziņām tika iepazīstināts ne tikai skolas pedagoģiskais personāls un skolēnu vecāki, bet arī citi reģiona un Latvijas skolu pedagogi gan skolas kā attīstības centra organizētajās individuālajās konsultācijās, gan izglītojoša satura pasākumos – seminārus, praktikumus, tādējādi, veicinot Erasmus+ starptautiskās pieredzes popularizēšanu. Visi Erasmus+ projekta mobilitātēs iesaistītie pedagogi atzina, ka dalība šajā programmā ir motivācija sevi pozitīvi izaicināt – augt un attīstīties, lielisks veids kā iepazīt citu valstu izglītības sistēmas, kultūru un cilvēkus, apgūt jaunas zināšanas un prasmes, gūt apliecinājumu, ka Latvijas skolotāji ir profesionāli savas jomas speciālisti.