Jelgavas pamatskolas ”Valdeka” pedagogi apgūst metodes iekļaujošas vides veidošanai

04.12.2020

Erasmus pieredze Jelgavas pamatskola Valdeka

Jau otro gadu pēc kārtas Jelgavas pamatskola ”Valdeka”- attīstības centrs veiksmīgi piedalās programmā Erasmus+ un gūst iespēju mobilitātes īstenošanai. Skolas prioritāte ir radīt pozitīvu, atbalstošu un iekļaujošu vidi un nodrošināt pielāgotu mācību procesu izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām.

Erasmus+ projekta “Iekļaujoša un atbalstoša skola – zinātkārs un dzīvespriecīgs bērns” īstenošana sākās īsi pirms mācību gada sākuma, kad no 26. augusta līdz 31. augustam Jelgavas pamatskolas “Valdeka”– attīstības centra skolotājas – Sandra Rubene un Ligita Vecuma-Veco devās uz Berlīni, lai piedalītos kursos “Classroom Management Solutions for Teachers: new Methodologies, Effective Motivation, Cooperation and Evaluation Strategies”. 21. gadsimta mācību stunda ir katra pedagoga izaicinājums, tāpēc lietderīga bija iepazīšanās ar jaunu mācīšanas un mācīšanās pieeju Flipped Classroom (apgrieztās klases). Šī metodika aicina domāt par mājas darbu un klases aktivitāšu izkārtojuma maiņu mācību procesā. “Apgrieztās klases” metode apgāž tipisko mācību satura iegūšanas un pielietošanas ciklu. “Apgrieztā klase” mācībās fokusē un vissvarīgāko nozīmi piešķir tieši skolēnu mācīšanās procesam, caur to vadot izglītojamos uz dziļāku domāšanu un augstākiem attīstības līmeņiem.

Kursos skolotāji varēja izmēģināt dažādas klases pārvaldīšanas metodes, tai skaitā klases noteikumu izstrādi ar skaidrām instrukcijām. Tā kā viena no skolas prioritātēm ir sociāli emocionālā mācīšanās, tad no skolotāju viedokļa ļoti svarīgas bija demonstrētās skolēna motivāciju veicinošās aktivitātes, kuru mērķis ir mudināt un iedrošināt skolēnus, pārdomāt visas klases un savu rīcību. Kursu semināra nodarbībās pedagogi daudz diskutēja par to kā organizēt pāru un grupu darbu, attīstot pozitīvas savstarpējas attiecības. Jelgavas pamatskolas ”Valdeka” pedagogiem arī bija dota iespēja dalīties ar skolas labo praksi iekļaujošas izglītības īstenošanā.

Turpinot dalību Erasmus+ projektā no 2019. gada 5. oktobra līdz 12. oktobrim direktora vietniece metodiskajā darbā Līga Gutnika un izglītības metodiķe Marika Cabija devās uz mācību mobilitāti Itālijā, kur piedalījās profesionālas pilnveides kursos “Inclusive education and special needs, the Italian experience of overcoming students segregation”. Mācības notika Boloņā un kursu organizatori bija “Institute for Training, Employability and Mobile learning”. Kursu dienas aizritēja spraigā darbā, iepazīstoties ar Itālijas izglītības modeli segregācijas mazināšanai izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. Liela uzmanība tika pievērsta izglītojamo speciālo vajadzību diagnostikai un individuālo izglītības plānu izstrādei, kas nodrošina sekmīgu izglītojamo iekļaušanu skolās. Dalībniekiem bija iespēja savu pieredzi salīdzināt ar Spānijas, Portugāles, Bulgārijas un Latvijas izglītības sistēmām un Eiropas skolu iekļaujošās izglītības īstenošanas modeļiem. Apmeklējot Boloņas pamatskolu, pedagogi varēja paši vērot un pārrunāt izaicinājumus un labo praksi izglītojamo ar speciālām vajadzībām iekļaušanai skolā. Projekta dalībnieki iepazinās un apsprieda mācību stratēģijas pirmsskolā un pamatskolā, iepazinās ar metodikām un instrumentiem, kas mācību procesā ļauj veiksmīgāk iekļaut visus izglītojamos, sniedzot iespēju tiem līdzdarboties.

Erasmus+ projekta noslēdzošā mācību aktivitāte bija sekmīgi īstenota no 2020. gada 26. janvāra līdz 1. februārim, kad direktores vietnieces izglītības jomā Skaidrīte Čerevko un Dace Ekša apmeklēja praktiskus profesionālās pilnveides kursu Spānijā, Tenerifē. Mācību organizatori “Pričalica” veiksmīgi dalījās pieredzē, kā praktiski organizēt darbu, strādājot ar bērniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi. Skaidrīte Čerevko apmeklēja praktisko nodarbību kursu “Creative Methods in special needs education”. Savukārt Dace Ekša apmeklēja praktiskās nodarbības ”Puppets and mask in education”. Kopā kursos piedalījās aptuveni 40 cilvēku no dažādām Eiropas Savienības valstīm, kuri ikdienā strādā ar bērniem ar speciālajām vajadzībām. Mācību procesa laikā visa grupa dalījās divās daļās atbilstoši izvēlētajam nodarbību kursam. Abas grupas darbojās ļoti aktīvi, uzturot dinamisku gaisotni. Grupu darbā pedagogi pielietoja maz teorijas, bet daudz prakses, lielu uzsvaru veltot drāmas metodei.

Skolas 2030 pilnveidotajā mācību saturā ir vīzija par to, kādu mēs vēlamies redzēt katru skolēnu – atbildīgu un aktīvu sabiedrības dalībnieku, personību ar pašapziņu, kurš ciena un rūpējas par sevi un citiem, radošu darītāju un lietpratēju izaugsmē, kam mācīšanās kļuvusi par ieradumu. Šie kursi ļāva ieskatīties tajā, kā ar praktisku spēļu, drāmas un situāciju izspēlēšanas metodēm, var sasniegt šo vīziju. Cik ļoti svarīgi pedagogam atrast pareizo pieeju katram skolēnam, lai celtu viņu pašapziņu. Neatkarīgi no mācīšanās traucējumu smaguma pakāpes, jācenšas maksimāli, atbilstoši bērna spējām, iesaistīt to praktiskajās nodarbībās.

Pēc atgriešanās no kursiem Jelgavas pamatskolā “Valdeka”– attīstības centrā organizēja informatīvas sanāksmes, metodiskās dienas un radošās darbnīcas pedagogiem un aprūpētājiem, kurās projekta dalībnieces dalījās ar gūtajām zināšanām, praktiskā darba metodēm un pieredzi, kas palīdz efektīvāk un veiksmīgāk nodrošināt iekļaujošo izglītību un audzināšanas procesu skolā.

2020. gada 26. maijā Jelgavas pamatskola “Valdeka”– attīstības centrs organizēja videokonferenci Zemgales reģiona skolu pedagogiem un izglītības iestāžu darbiniekiem “Uzdrošinies-zināt, pieņemt, rīkoties, iekļaut”, lai sniegtu atbalstu pedagogiem iekļaujošā mācību procesā un dalītos pieredzē, kas gūta Erasmus + projekta laikā.