Atbilstoši Eiropas Komisijas un Eiropas parlamenta izstrādātajam dokumentam „Izglītība un apmācība 2020” un tā saistošajiem, pēctecīgajiem dokumentiem un tajos noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem profesionālajai izglītībai Latvijā tiek veikta profesionālās izglītības satura pārstrukturizācija.

Latvijas profesionālās izglītības sistēmā ir uzsākts modernizācijas process, kura mērķis ir izveidot patstāvīgu, kvalitatīvu, tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām atbilstošu un darba vidē balstītu izglītību, uz mācīšanās rezultātiem balstītu profesionālās izglītības satura nodrošināšanas sistēmu, kas spēj ātri reaģēt uz darba tirgus pieprasījumu, izvērtējot un atjaunojot profesionālās izglītības saturu atbilstoši regulāri aktualizētajai nozaru kvalifikāciju struktūrai.

Uzsāktās pārmaiņas veicinās ECVET ieviešanu Latvijā.