2020. gada konkurss 

  Projekta izstrāde   Piezīmes
1. Konkursa sludinājums  Konkursa sludinājums ir šeit.  
2. Erasmus+ programmas vadlīnijas pretendentiem

N.B. Izvēloties sadarbības partnerinstitūcijas no partnervalstīm, noteikti jāņem vērā šie ierobežojumi: ?d=9_restrictions_Partner_country_participation.pdf

?d=Par_Kalnu_Karabaha_izdoto_dokumentu_izmantosanu_Latvija.pdf

 
3.  Prezentācija organizācijas ID koda iegūšanai ?d=EU_Login_un_OID.pdf  
4. Vadlīnijas ekspertiem par projektu kvalitatīvo vērtēšanu  ?d=III.01a_E_Guide_for_experts_on_quality_assessment_2020_clean.pdf  
  Pieteikumu veidlapas    
5. Vadlīnijas tiešsaistes (web) formu aizpildīšanai ?d=Vadlinijas_web_formu_aizpildisanai_EN_2020.pdf  
6. Erasmus akreditācija skolu, pieaugušo un profesionālās izglītības sektoros

Aizpildīt tiešsaistē

Iesniegšanas termiņš 29.10.2020. plkst. 12:00 (Briseles laiks)

Pieteikumu veidlapas var aizpildīt latviešu valodā
7. Personu mobilitāte augstākajā izglītībā (KA103 un KA107)

Aizpildīt tiešsaistē

Iesniegšanas termiņš 11.02.2020. plkst. 12:00 (Briseles laiks)
 
8. Personu mobilitāte skolu izglītības sektorā (KA101)

Aizpildīt tiešsaistē

 

Iesniegšanas termiņš 11.02.2020. plkst. 12:00 (Briseles laiks).

Pieteikumu veidlapas mobilitātes projektiem var aizpildīt latviešu valodā
9. Personu mobilitāte profesionālās izglītības sektorā (KA102 un KA116)  Aizpildīt tiešsaistē

 

Iesniegšanas termiņš 11.02.2020. plkst. 12:00 (Briseles laiks).
Pieteikumu veidlapas mobilitātes projektiem var aizpildīt latviešu valodā
10. Personu mobilitāte pieaugušo izglītības sektorā (KA104)  Aizpildīt tiešsaistē

 

Iesniegšanas termiņš 11.02.2020. plkst. 12:00 (Briseles laiks).
Pieteikumu veidlapas mobilitātes projektiem var aizpildīt latviešu valodā
  Projektu īstenošana    
11. Līguma vispārīgie noteikumi vienam saņēmējam – finansējuma līguma 1. pielikums  ?d=10_2020_General_conditions_monobeneficiary.docx  
12. Līguma vispārīgie noteikumi vairākiem saņēmējiem – finansējuma līguma 1. pielikums  ?d=11_2020_General_conditions_multibeneficiary.docx  
13. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam  finansējuma līguma 3. pielikums  ?d=12_2020_MASTER_FILE_II.1.3_Mono_Financial_and_contractual_rules_Annex_III_.docx  
14. Finansēšanas un līguma nosacījumi vairākiem saņēmējiem (konsorcijs)  finansējuma līguma 3. pielikums  ?d=13_2020_MASTER_FILE_II.2.3_Multi_Financial_and_contractual_rules_Annex_III.docx  
15. “Finanšu un līguma noteikumi” papildinājumi III 1. pielikums ?d=14_Addendum_KA1_Grant_Agreements.docx  
16. Attiecināmās likmes profesionālās izglītības sektorā- finansējuma līguma IV pielikums ?d=Attiecinamas_likmes_profesionalas_izglitibas_sektora_ENG_2019.pdf  
17. Attiecināmās likmes skolu un pieaugušo sektoros - finansējuma līguma IV pielikums ?d=Attiecinamas_likmes_skolu_un_pieauguso_sektoros_2019_ENG.pdf  
18. Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu pieaugušo izglītības sektora personālam - finansējuma līguma 5. pielikums ?d=17_Liguma_paraugs_par_macibu_mobilitates_istenosanu_pieaug.izgl_sektora_personalam_finans_juma_liguma_5.pielikums.cleaned.doc  
19. Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu profesionālās izglītības sektora audzēkņiem - finansējuma līguma 5. pielikums ?d=18_Liguma_paraugs_par_macibu_mobilitates_istenosanu_prof_izgl_sektora_audzekniem_finans_juma_liguma_5.pielikums.cleaned.doc  
20. Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu profesionālās izglītības sektora personālam - finansējuma līguma 5. pielikums ?d=19_Liguma_paraugs_par_macibu_mobilitates_istenosanu_prof.izgl_sektora_personalam_finans_juma_liguma_5.pielikums.doc  
21. Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu skolu izglītības sektora personālam - finansējuma līguma 5. pielikums ?d=20_Liguma_paraugs_par_macibu_mobilitates_istenosanu_skolu_izgl_sektora_person_lam_finans_juma_liguma_5.pielikums.doc  
22. Progresa atskaites veidlapa mobilitātes projektiem skolu, pieaugušo izglītības un profesionālās izglītības sektoros ?d=KA1_progress_report_form.doc  
  Augstākā izglītība    
21. Līguma vispārīgie noteikumi vienam saņēmējam (KA103 un KA107) – finansējuma līguma I pielikums   ?d=1_2020_KA103_KA107_General_conditions_monobeneficiary_I_Annex.pdf EN  
22. Indikatīvais KA107 aktivitātē pieejamais finansējums 2020. gada konkursā sadalījumā pa budžeta aploksnēm ?d=15950_KA107_2020.konkursa_finansejums_pa_aploksn_m.pdf  
23. KA107 Rokasgrāmata augstākās izglītības institūcijām (2020. gada janvāra versija) ?d=KA107_rokasgramata_AI_2020_jan_EN.pdf  
23. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam augstākās izglītības sektorā, mobilitāte starp programmas un partnervalstīm (KA107) – finansējum līguma III pielikums  ?d=2_2020_KA107_Mono_Financial_and_contractual_rules_III_Annex.pdf EN  
24.

KA107 Starp nosūtošo institūciju un studentu

slēdzamā finansējuma līguma paraugs latviešu un angļu valodā (studijas un prakses)  

?d=3_KA107_Finansejuma_ligums_SMS_SMP_2020_V_Annex_LV.DOC LV

?d=4_KA107_Grant_Agreement_SMS_SMP_2020_V_Annex_ENG.DOCX EN

 
25.

KA107 Starp nosūtošo institūciju un personāla pārstāvi slēdzamā finansējuma līguma paraugs latviešu un angļu valodā (docēšana un personāla pilnveide) 

?d=5_KA107_Finansejuma_ligums_STA_STT_2020_V_Annex_LV.DOC LV

?d=6_KA107_Grant_agreement_STA_STT_2020_V_Annex_ENG.DOCX EN

 
28.

KA103 un KA107 Trīspusēja studiju mobilitātes līguma paraugs 

 ?d=7_KA103_KA107_Learning_agreement_studies_form_final_2020_V_Annex.docx EN

* KA103 aktivitātes ietvaros aicinām izmantot EK rīku Online Learning Agreement, kas izveidots digitālai trīspusējā studiju/prakšu līguma noslēgšanai, tādējādi veicinot Erasmus+ programmas digitalizācijas procesu. Rīks pieejams te. 

30.

KA107 Trīspusēja prakses mobilitātes līguma paraugi kopā ar vadlīnijām 

 ?d=9_KA107_Guidelines_templates_Learning_agreement_SMP_2020_V_Annex.docx EN  
31.

KA103 un KA107 Trīspusēja personāla apmācības mobilitātes līguma paraugs 

 ?d=11_KA103_KA107_Staff_Mobility_Agreement_training_integr_2020.docx EN  
32.

KA103 un KA107 Trīspusēja docēšanas mobilitātes līguma paraugs 

?d=10_KA103_KA107_Staff_Mobility_Agreement_teaching_integr_2020.docx EN  
34.

KA103 un KA107 Trīspusēja studiju mobilitātes līguma parauga aizpildīšanas vadlīnijas

 ?d=8_KA103_KA107_Learning_agreement_studies_guidelines_final_2020.docx EN  
 

Palīgmateriāli

   
35. Komunikācijas vadlīnijas programmas Erasmus+ finansējuma saņēmējiem  ?d=6124_komunikacijas_vadlinijas_erasmus_plus_2020.pdf  

 

2019. gada konkurss 

  Projekta izstrāde   Piezīmes
1.  Konkursa sludinājums  Konkursa sludinājums ir šeit.

 

2. Erasmus+ programmas vadlīnijas pretendentiem

N.B. Izvēloties sadarbības partnerinstitūcijas no partnervalstīm, noteikti jāņem vērā šie ierobežojumi: ?d=9_restrictions_Partner_country_participation.pdf

 
3. Prezentācija PIC koda iegūšanai ?d=PIC_kods_2017.pdf  
4. Vadlīnijas EU login konta reģistrēšanai ?d=Vadl_nijas_EU_Login_konta_re_istr_anai_EN_.pdf (EN)  
5. Vadlīnijas organizāciju reģistrēšanai URF sistēmā ?d=Vadl_nijas_organiz_ciju_re_istr_anai_URF_sist_m_EN_.pdf (EN)  
6. Attālumu aprēķināšanas kalkulators Distance Calculator  
7. Individuālā atbalsta finansējuma likmes skolu un pieaugušo izglītības sektorā ?d=Individu_l_atbalsta_likmes_SE_un_AE_2019.pdf  
8. Individuālā atbalsta finansējuma likmes profesionālajā izglītības sektorā ?d=Individu_l_atbalsta_likmes_VET_2019.pdf  
9. Vadlīnijas ekspertiem par projektu kvalitatīvo vērtēšanu ?d=Guide_for_experts_on_quality_assessment_2019.pdf  
10. Komunikācijas vadlīnijas programmas Erasmus+ finansējuma saņēmējiem ?d=84520_komunikacijas_vadlinijas_erasmus_plus_2019.pdf  
  Pieteikumu veidlapas    
11.  Vadlīnijas tiešsaistes (web) formu aizpildīšanai ?d=Vadl_nijas_tie_saistes_web_formu_aizpild_anai_EN_.pdf (EN)  
12. Mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam (KA101)  

Aizpildīt tiešsaistē

Iesniegšanas termiņš 05.02.2019. plkst. 12:00 (Briseles laiks). 

Pieteikumu veidlapas skolu, profesionālās un pieaugušo izglītības mobilitātes projektiem jāaizpilda latviešu valodā

 

 

! Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 12. februāris plkst. 12.00 (pēc Briseles laika)

 

 
13. Mācību mobilitātes pieaugušo izglītotājiem (KA104)  

Aizpildīt tiešsaistē

Iesniegšanas termiņš 05.02.2019. plkst. 12:00 (Briseles laiks). 

14.

Mācību mobilitātes profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un profesionālās izglītības speciālistiem

 • Institūcijām, kurām nav piešķirta Profesionālās izglītības harta (KA102)
 • Institūcijām, kurām ir piešķirta Profesionālās izglītības harta (KA116)

Aizpildīt tiešsaistē

Iesniegšanas termiņš 05.02.2019. plkst. 12:00 (Briseles laiks). 

15.

Personu mobilitāte augstākajā izglītībā (KA103 un KA107)

Aizpildīt tiešsaistē

Iesniegšanas termiņš 05.02.2019. plkst. 12:00 (Briseles laiks). 

 

Augstākā izglītība

   
16.

Indikatīvais KA107 aktivitātē pieejamais finansējums 2019. gada konkursā sadalījumā pa budžeta aploksnēm

?d=1_KA107_2019.konkursa_finansejums_pa_aploksnem.docx  
17.

KA107 Rokasgrāmata augstākās izglītības institūcijām (2018. gada decembra versija)

?d=KA107_rokasgramata_AII_2018_dec_versija.pdf  
18.  Līguma vispārīgie noteikumi vienam saņēmējam (KA103 un KA107) – finansējuma līguma I pielikums ?d=AI_Liguma_visparigie_noteikumi_KA103unKA107_2019.pdf  
19.  Attiecināmās likmes augstākās izglītības sektorā – finansējuma līguma IV pielikums:
 • KA103: 2019. gada noteiktās EK likmes un VB (valsts budžeta) līdzfinansējuma likmes
 • KA107: 2019. gada noteiktās EK likmes un VB (valsts budžeta) līdzfinansējuma likmes

 

 

?d=AI_KA103_likmes_2019.pdf

 

?d=AI_KA107_likmes_2019.pdf

 

 
20. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam augstākās izglītības sektorā, mobilitāte starp programmas un partnervalstīm (KA107) – finansējum līguma III pielikums  ?d=AI_2019_KA1_107_II.1.3_Mono_Financial_and_contractual_rules.pdf  
21.

KA107 Starp nosūtošo institūciju un studentu

slēdzamā finansējuma līguma paraugs latviešu un angļu valodā (studijas un prakses) 

?d=1_Finansejuma_ligums_SMS_SMP_KA107_2019_ENG.DOCX EN

?d=2_Finansejuma_ligums_SMS_SMP_KA107_2019_LV.DOC LV

 

 
22.

KA107 Starp nosūtošo institūciju un personāla pārstāvi 

slēdzamā finansējuma līguma paraugs latviešu un angļu valodā (docēšana un personāla pilnveide)

?d=3_Finansejuma_ligums_STA_STT_KA107_2019_ENG.DOCX EN

?d=4_Finansejuma_ligums_STA_STT_KA107_2019_LV.DOC LV

 
23. KA103 un KA107 Trīspusēja studiju mobilitātes līguma paraugs ?d=5_II.6_Annex_HE_HE_INTL_Learning_agreement_studies_form_final_2019.docx  
24. KA103 un KA107 Trīspusēja studiju mobilitātes līguma parauga aizpildīšanas vadlīnijas ?d=6_v2_II.6_Annex_HE_HE_INTL_Learning_agreement_studies_guidelines_final_2....docx  
25. KA107 Trīspusēja prakses mobilitātes līguma paraugi kopā ar vadlīnijām  ?d=7_II.6_Annex_HE_INTL_Guidelines_templates_LA_traineeships_2019.docx  
26. KA103 un KA107 Trīspusēja docēšanas mobilitātes līguma paraugs ?d=8_II.7_Annex_HE_HE_INTL_Staff_Mobility_Agreement_teaching_integr_2019.docx  
27. KA103 un KA107 Trīspusēja personāla apmācības mobilitātes līguma paraugs  ?d=9_II.7_Annex_HE_HE_INTL_Staff_Mobility_Agreement_training_integr_2019.docx  
  Projektu īstenošana    
28.

Līguma vispārīgie noteikumi vienam saņēmējam – finansējuma līguma I pielikums

?d=Liguma_visparigie_noteikumi_vienam_sanemejam_ENG_2019.pdf  
29.

Līguma vispārīgie noteikumi vairākiem saņēmējiem – finansējuma līguma I pielikums

?d=Liguma_visparigie_noteikumi_vairakiem_sanemejam_ENG_2019.pdf  
30. Finansēšanas un līguma nosacījumi vairākiem saņēmējiem (konsorcijs)  finansējuma līguma III pielikums ?d=Finansesanas_un_liguma_nosacijumi_vairakiem_sanemejiem_ENG_2019.pdf  
31. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam  finansējuma līguma III pielikums
?d=Finansesanas_un_liguma_nosacijumi_vienam_sanemejiem_ENG_2019.pdf  
32. Finansēšanas un līguma nosacījumu saņēmējiem papildinājums - finansējuma līguma III. 1 pielikums ?d=Addendum_KA1_Grant_Agreements.pdf  
33.

Attiecināmās likmes profesionālās izglītības sektorā- finansējuma līguma IV pielikums

?d=Attiecinamas_likmes_profesionalas_izglitibas_sektora_ENG_2019.pdf  
34.

Attiecināmās likmes skolu un pieaugušo sektoros - finansējuma līguma IV pielikums

?d=Attiecinamas_likmes_skolu_un_pieauguso_sektoros_2019_ENG.pdf  
35.

Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu pieaugušo izglītības sektora personālam - finansējuma līguma 5.pielikums

?d=Liguma_paraugs_par_macibu_mobilitates_istenosanu_pieaug.izgl_sektora_personalam_finans_juma_l_guma_5.pielikums.doc  
36.

Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu profesionālās izglītības sektora audzēkņiem - finansējuma līguma 5.pielikums

?d=Liguma_paraugs_par_macibu_mobilitates_istenosanu_prof_izgl_sektora_audzekniem_finans_juma_l_guma_5.pielikums.doc  
37.

Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu profesionālās izglītības sektora personālam - finansējuma līguma 5.pielikums

?d=Liguma_paraugs_par_macibu_mobilitates_istenosanu_prof.izgl_sektora_personalam_finans_juma_l_guma_5.pielikums.doc  
38.

Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu skolu izglītības sektora personālam - finansējuma līguma 5.pielikums

?d=Liguma_paraugs_par_macibu_mobilitates_istenosanu_skolu_izgl_sektora_person_lam_finans_juma_l_guma_5.pielikums.doc  

 

2018. gada konkurss

  Projekta izstrāde   Piezīmes
1.  Erasmus+ programmas vadlīnijas pretendentiem

Infomācijai: 

Kā lasīt programmas vadlīnijas

 2. Vadlīnijas organizāciju reģistrācijai URF sistēmā ?d=URF.pdf   
 3. Prezentācija PIC koda iegūšanai ?d=PIC_kods_2017.pdf   
 4. Attālumu aprēķināšanas kalkulators Distance Calculator  
 5. Vadlīnijas elektronisko pieteikumu aizpildīšanai ?d=Vadlinijas_elektronisko_pieteikumu_aizpildisana.pdf   
 6. Pilnvarojuma vēstule (Mandate)    ?d=Mandate_en_2017.doc   
 7. Individuālā atbalsta finansējuma likmes skolu un pieaugušo izglītības sektorā ?d=individuala_atbalsta_likmes_SE_un_AE_2018.pdf  
 8. Individuālā atbalsta finansējuma likmes profesionālajā izglītības sektorā ?d=individuala_atbalsta_likmes_VET_2018.pdf   
 9. Vadlīnijas ekspertiem par projektu kvalitatīvo vērtēšanu ?d=III.01_ESC_E_Guide_for_experts_on_quality_assessment_2018.pdf  
  Pieteikumu veidlapas    
10.  Mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam (KA101) ?d=Call_2018_KA1_KA101_A_5.04_EN_PROD_1_.pdf  !Pieteikuma veidlapa
vispirms jāsaglabā datorā,
pēc tam var
sākt to aizpildīt! 
11.  Mācību mobilitātes pieaugušo izglītotājiem (KA104) ?d=Call_2018_KA1_KA104_A_5.04_EN_PROD.pdf 
12. 

Mācību mobilitātes profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un profesionālās izglītības speciālistiem (KA102 un KA116)

 • Institūcijām, kam nav piešķirta Profesionālās izglītības harta (KA102):   ?d=Call_2018_KA1_KA102_A_5.04_EN_PROD.pdf EN
 • Institūcijām, kam ir piešķirta Profesionālās izglītības harta (KA116):   ?d=Call_2018_KA1_KA116_A_5.04_EN_PROD.pdf EN
 13.

Mācību mobilitātes augstākās izglītības sektorā starp programmas valstīm (KA103) 

Tiešsaistes pieteikuma forma Projektu pieteikumu termiņš – 2018. gada 1. februāris plkst. 12.00 (pēc Briseles laika)
14. 

Mācību mobilitātes augstākās izglītības sektorā starp programmas un partnervalstīm (KA107)

Tiešsaistes pieteikuma forma
  Augstākā izglītība    
15.  Indikatīvais KA107 aktivitātē pieejamais finansējums 2018.gada konkursā sadalījumā pa budžeta aploksnēm ?d=1_KA107_2018.konkursa_finansejums_pa_aploksnem_final.docx   
16. 

KA107 sekundārie atlases kritēriji Latvijā

?d=3_Sekund_kriterij_KA107_2018.konkursam.docx    
 17.

Krimas augstākās izglītības institūcijas, kuras nedrīkst piedalīties Erasmus+ programmā

?d=Aizliegtas_Krimas_augstskolas.pdf EN  
 18.

Irānas augstākās izglītības institūcijas, kuras nedrīkst piedalīties Erasmus+ programmā

?d=66384_Aizliegtas_Iranas_augstskolas.pdf EN  
 19. KA107 Rokasgrāmata augstākās izglītības institūcijām (2017. gada novembra versija) ?d=ICM_Handbook_2017_November.pdf EN  
 20.

Attiecināmās likmes augstākās izglītības sektorā – finansējuma līguma IV pielikums:

 • KA103: 2018. gada noteiktās EK likmes un VB (valsts budžeta) līdzfinansējuma likmes 
 • KA107: 2018. gada noteiktās EK likmes un VB (valsts budžeta) līdzfinansējuma likmes

?d=KA103_likmes_2018.pdf

 

 

?d=KA107_likmes_2018.pdf

 
21.

Līguma vispārīgie noteikumi vienam saņēmējam (KA103 un KA107) – finansējuma līguma I pielikums

 ?d=1_2018_general_mono_beneficiary_grant_agreement_en.pdf EN  
22. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam augstākās izglītības sektorā, mobilitāte starp programmas valstīm (KA103) – finansējum līguma III pielikums  ?d=2_2018_KA1_103_II.1.3_Mono_Financial_and_contractual_rules_Annex_III.PDF EN  
23. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam augstākās izglītības sektorā, mobilitāte starp programmas un partnervalstīm (KA107) – finansējum līguma III pielikums  ?d=3_2018_KA1_107_II.1.3_Mono_Financial_and_contractual_rules_Annex_III.PDF EN  
24. KA107 Starp nosūtošo institūciju un studentu slēdzamā finansējuma līguma paraugs latviešu un angļu valodā (studijas un prakses)

?d=1_LV_finansejuma_ligums_SMS_SMP_KA107_2018.doc LV

?d=2_EN_Grant_agreement_SMS_SMP_KA107_2018.doc EN

 
25. KA107 Starp nosūtošo institūciju un personāla pārstāvi slēdzamā finansējuma līguma paraugs latviešu un angļu valodā (docēšana un personāla pilnveide)

?d=3_LV_finansejuma_ligums_STA_STT_KA107_2018.doc LV

?d=4_EN_Grant_agreement_STA_STT_KA107_2018.doc EN

 
26. KA103 Starp nosūtošo institūciju un studentu slēdzamā finansējuma līguma paraugs latviešu un angļu valodā (studijas un prakses)

?d=1_LV_finansejuma_ligums_SMS_SMP_KA103_2018.docx LV

?d=2_EN_finansejuma_ligums_SMS_SMP_KA103_2018.docx EN

 
27. KA103 Starp nosūtošo institūciju un personāla pārstāvi slēdzamā finansējuma līguma paraugs latviešu un angļu valodā (docēšana un personāla pilnveide)

?d=3_LV_finansejuma_ligums_STA_STT_KA103_2018.docx LV

?d=4_EN_finansejuma_ligums_STA_STT_KA103_2018.docx EN

 
28. KA103 un KA107 Trīspusēja studiju mobilitātes līguma paraugs ?d=1_II.6_Annex_HE_HE_INTL_Learning_agreement_studies_form_final_2018.docx EN  
29. KA103 Trīspusēja prakses mobilitātes līguma paraugs ?d=2_II.6_Annex_HE_LA_traineesh_form_final_2018_sais_variants.docx EN  
30. KA107 Trīspusēja prakses mobilitātes līguma paraugi kopā ar vadlīnijām  ?d=3_II.6_Annex_HE_INTL_Guidelines_templates_LA_traineeships_2018.docx EN  
31. KA103 un KA107 Trīspusēja personāla apmācības mobilitātes līguma paraugs  ?d=4_II.7_Annex_HE_HE_INTL_Staff_Mobility_Agreement_training_integr_2018_V.....docx EN  
32. KA103 un KA107 Trīspusēja docēšanas mobilitātes līguma paraugs ?d=5_II.7_Annex_HE_HE_INTL_Staff_Mobility_Agreement_teaching_integr_2018_v.....docx EN   
33. KA103 Trīspusēja prakses mobilitātes līguma parauga aizpildīšanas vadlīnijas ?d=1_II.6_Annex_HE_LA_traineesh_guidelines_final_2018.pdf EN  
34. KA103 un KA107 Trīspusēja studiju mobilitātes līguma parauga aizpildīšanas vadlīnijas.  ?d=2_II.6_Annex_HE_HE_INTL_Learning_agreement_studies_guidelines_final_2018....pdf EN  
 

Palīgmateriāli

   
35. Komunikācijas vadlīnijas programmas Erasmus+ finansējuma saņēmējiem  ?d=29487_komunikacijas_vadlinijas_erasmus_plus_2017.pdf LV  
  Projektu īstenošana    
36. Līguma vispārīgie noteikumi vairākiem saņēmējiem – finansējuma līguma I pielikums ?d=Visp_r_gie_noteikumi_vair_kiem_sa_m_jiem_finans_juma_l_guma_1.pielikums.pdf (EN)  
37. Līguma vispārīgie noteikumi vienam saņēmējam – finansējuma līguma I pielikums ?d=Visp_r_gie_noteikumi_vienam_sa_m_jam_finans_juma_l_guma_1.pielikums.pdf (EN)  
38. Finansēšanas un līguma nosacījumi vairākiem saņēmējiem (konsorcijs) pieaugušo izglītības sektorā - finansējuma līguma III pielikums ?d=Finans_anas_un_l_guma_nosac_jumi_vair_kiem_sa_m_jiem_konsorcijs_pieaugu_o_izgl_t_bas_sektor_finans_juma_l_guma_3.pielikums.pdf (EN)  
39. Finansēšanas un līguma nosacījumi vairākiem saņēmējiem (konsorcijs) profesionālās izglītības sektorā - finansējuma līguma III pielikums ?d=Finans_anas_un_l_guma_nosac_jumi_vair_kiem_sa_m_jiem_konsorcijs_profesion_l_s_izgl_t_bas_sektor_finans_juma_l_guma_3.pielikums.pdf (EN)  
40. Finansēšanas un līguma nosacījumi vairākiem saņēmējiem (konsorcijs) skolu sektorā - finansējuma līguma III pielikums ?d=Finans_anas_un_l_guma_nosac_jumi_vair_kiem_sa_m_jiem_konsorcijs_skolu_sektor_finans_juma_l_guma_3.pielikums.pdf (EN)  
41. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam pieaugušo izglītības sektorā - finansējuma līguma III pielikums ?d=Finans_anas_un_l_guma_nosac_jumi_vienam_sa_m_jam_pieaugu_o_izgl_t_bas_sektor_finans_juma_l_guma_3.pielikums.pdf (EN)  
42. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam profesionālās izglītības sektorā - finansējuma līguma III pielikums ?d=Finans_anas_un_l_guma_nosac_jumi_vienam_sa_m_jam_profesion_l_s_izgl_t_bas_sektor_finans_juma_l_guma_3.pielikums.pdf (EN)  
43. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam skolu sektorā - finansējuma līguma III pielikums ?d=Finans_anas_un_l_guma_nosac_jumi_vienam_sa_m_jam_skolu_sektor_finans_juma_l_guma_3.pielikums.pdf (EN)  
44. Finansēšanas un līguma nosacījumu saņēmējiem papildinājums - finansējuma līguma III. 1 pielikums ?d=Addendum_KA1_Grant_Agreements.pdf  
45. Attiecināmās likmes profesionālās izglītības sektorā - finansējuma līguma IV pielikums ?d=Attiecin_m_s_likmes_profesion_l_s_izgl_t_bas_sektor_finans_juma_l_guma_4.pielikums.pdf (EN)  
46. Attiecināmās likmes skolu un pieaugušo sektoros - finansējuma līguma IV pielikums ?d=Attiecin_m_s_likmes_skolu_un_pieaugu_o_sektoros_finans_juma_l_guma_4.pielikums.pdf (EN)  
47. Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu pieaugušo izglītības sektora personālam - finansējuma līguma 5.pielikums ?d=L_guma_paraugs_par_m_c_bu_mobilit_u_steno_anu_pieaugu_o_izgl_t_bas_sektora_person_lam_finans_juma_l_guma_5.pielikums.doc   
48. Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu profesionālās izglītības sektora audzēkņiem - finansējuma līguma 5.pielikums ?d=L_guma_paraugs_par_m_c_bu_mobilit_u_steno_anu_profesion_l_s_izgl_t_bas_sektora_audz_k_iem_finans_juma_l_guma_5.pielikums.doc  
49. Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu profesionālās izglītības sektora personālam - finansējuma līguma 5.pielikums ?d=L_guma_paraugs_par_m_c_bu_mobilit_u_steno_anu_profesion_l_s_izgl_t_bas_sektora_person_lam_finans_juma_l_guma_5.pielikums.doc  
50. Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu skolu izglītības sektora personālam - finansējuma līguma 5.pielikums ?d=L_guma_paraugs_par_m_c_bu_mobilit_u_steno_anu_skolu_izgl_t_bas_sektora_person_lam_finans_juma_l_guma_5.pielikums.doc  
51. Vadlīnijas saņēmējiem par Erasmus+ valodas atbalsta (OLS) licenču pārvaldības sistēmas lietošanu ?d=BEN_User_Guide_EN_1_mar2018.pdf (EN)  


2017. gada konkurss

  Projekta izstrāde   Piezīmes
1.  Erasmus+ programmas vadlīnijas pretendentiem
 • Programmas vadlīnijas angļu valodā
 • Programmas vadlīnijas latviešu valodā
 
 2. Vadlīnijas organizāciju reģistrācijai URF sistēmā ?d=URF.pdf   
3.  Prezentācija PIC koda iegūšanai ?d=PIC_kods_2017.pdf   
 4. Attālumu aprēķināšanas kalkulators Distance Calculator  
 5. Vadlīnijas elektronisko pieteikumu aizpildīšanai ?d=Vadlinijas_elektronisko_pieteikumu_aizpildisana.pdf   
 6. Pilnvarojuma vēstule (Mandate)    ?d=Mandate_en_2017.doc   
 7. Individuālā atbalsta finansējuma likmes skolu un pieaugušo izglītības sektorā ?d=individu_l_atbalsta_likmes_SE_un_AE_2017.pdf   
 8. Individuālā atbalsta finansējuma likmes profesionālajā izglītības sektorā ?d=individu_l_atbalsta_likmes_VET_2017.pdf   
  Pieteikumu veidlapas    
 9. Mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam (KA101) ?d=KA1_KA101_A_4.05_EN_PROD_2017.pdf EN !Pieteikuma veidlapa
vispirms jāsaglabā datorā,
pēc tam var
sākt to aizpildīt!
   
 10. Mācību mobilitātes profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņiem un profesionālās izglītības speciālistiem (KA102 un KA116)
 • Institūcijām, kam nav piešķirta Profesionālās izglītības harta (KA102):?d=KA1_KA102_A_4.05_EN_PROD_2017.pdf EN
 • Institūcijām, kam ir  piešķirta Profesionālās izglītības harta (KA116):?d=KA1_KA116_A_4.06_EN_PROD_2017.pdf EN
 11. 1. kārta - mācību mobilitātes pieaugušo izglītotājiem (KA104) ?d=KA1_KA104_A_4.05_EN_PROD_2017.pdf EN
 12. 2. kārta - mācību mobilitātes pieaugušo izglītotājiem (KA104) ?d=2017_pieteikums_NA_round_KA1_KA104_A_4.11_EN_PROD.pdf EN
 13. Mācību mobilitātes augstākās izglītības sektorā starp programmas valstīm (KA103) ?d=KA1_KA103_A_4.05_EN_PROD_2017.pdf EN 
 14. Mācību mobilitātes augstākās izglītības sektorā starp programmas un partnervalstīm (KA107) ?d=KA1_KA107_A_3.01_EN_PROD_2017.pdf EN 
  Projektu īstenošana    
 15. Līguma vispārīgie noteikumi vienam saņēmējam – finansējuma līguma I pielikums ?d=2017_General_conditions.pdf (588.4 KB) EN  
 16. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam skolu sektorā - finansējuma līguma III pielikums ?d=16._SE_Mono_EN_III.pdf EN  
 17. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam profesionālās izglītības sektorā- finansējuma līguma III pielikums  ?d=17._VET_Mono_EN_III.pdf EN  
 18. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam pieaugušo izglītības sektorā- finansējuma līguma III pielikums  ?d=18._AE_Mono_EN_III.pdf EN  
 19. Finansēšanas un līguma nosacījumi vairākiem saņēmējiem (mobilitātes konsorcijiem) skolu sektorā - finansējuma līguma III pielikums  ?d=19._SE_Multi_EN_III.pdf EN   
 20. Finansēšanas un līguma nosacījumi vairākiem saņēmējiem (mobilitātes konsorcijiem) profesionālās izglītības sektorā - finansējuma līguma III pielikums   ?d=20._VET_Multi_EN_III.pdf EN  
 21. Finansēšanas un līguma nosacījumi vairākiem saņēmējiem (mobilitātes konsorcijiem) pieaugušo izglītības sektorā - finansējuma līguma III pielikums  ?d=21._AE_Multi_EN_III.pdf EN  
 22. Attiecināmās likmes skolu sektorā - finansējuma līguma IV pielikums  ?d=22._SE_Applicable_rates_IV.pdf EN  
 23. Attiecināmās likmes profesionālās izglītības sektorā - finansējuma līguma IV pielikums ?d=23._VET_Applicable_rates_IV.pdf EN   
 24. Attiecināmās likmes pieaugušo izglītības sektorā - finansējuma līguma IV pielikums  ?d=24._AE_Applicable_rates_IV.pdf EN  
 25. Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu profesionālās izglītības sektoram, kas slēdzams starp nosūtošo organizāciju un audzēkņiem - finansējuma līguma V pielikums  ?d=25._LV_Audzekni_VET.doc LV  
 26. Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu profesionālās izglītības sektoram, kas slēdzams starp nosūtošo organizāciju un personālu - finansējuma līguma V pielikums  ?d=26._LV_Personals_VET.doc LV  
 27. Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu skolu sektoram, kas slēdzams starp nosūtošo organizāciju un personālu - finansējuma līguma V pielikums  ?d=27._LV_Personals_SE.doc LV  
 28. Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu pieaugušo izglītības sektoram, kas slēdzams starp nosūtošo organizāciju un personālu - finansējuma līguma V pielikums  ?d=28._LV_Personals_AE.doc LV  
 29. Mobility Tool+ īstenotāja rokasgrāmata Mobility tool+  
  Augstākā izglītība    
 30. KA107 Rokasgrāmata augstākās izglītības institūcijām ?d=ICM_Handbook_Version_2.0_November_2017.pdf EN  
 31. KA107 prioritātes, valstu sadalījums budžeta aploksnēs un sekundārie atlases kritēriji Latvijā ?d=KA107_2017.konkursa_kriteriji_prioritates_partnervalstis.pdf LV, EN  
 32. Indikatīvais KA107 aktivitātē pieejamais finansējums 2017.gada konkursā sadalījumā pa budžeta aploksnēm  ?d=KA107_2017.konkursa_finansejums_pa_aploksnem.pdf LV  
 33. KA107 palīgmateriāls projekta pieteikuma sagatavošanā ?d=credit_mobility_guidance_en.pdf EN  
 34. Krimas augstākās izglītības institūcijas, kuras nedrīkstpiedalīties Erasmus+ programmā  ?d=Krimas_augstskolas.pdf EN  
 35. Irānas augstākās izglītības institūcijas, kuras nedrīkst piedalīties Erasmus+ programmā  ?d=Aizliegtas_Iranas_augstskolas.pdf EN  
 36. Erasmus+ attiecināmās Ukrainas augstskolas, kuras ir pārvietotas no Donbasas reģiona ?d=Ukrainas_augstskolas.pdf EN  
 37. KA107 vadlīnijas ekspertiem par projektu kvalitatīvo vērtēšanu ?d=2017_expert_guide_ka107_en.pdf EN  
 38. KA107 pamatinformācijas uzziņas vadlīnijas atlasītajām AII partnervalstīs ?d=guide_credit_mobility_en_2016.pdf EN  
 39. KA107 un KA103 starpinstitūciju vienošanās (iestāžu līgums, slēdzams starp programmas valsts un partnervalsts AII) Līguma veidne angļu valodā dažādos formātos šeit  
 40. KA107 biežāk uzdotie jautājumi Biežāk uzdotie jautājumi angļu valodā šeit  
 41.

Attiecināmās likmes augstākās izglītības sektorā – finansējuma līguma IV pielikums:

 • KA103: 2017. gada noteiktās EK likmes un VB (valsts budžeta) līdzfinansējuma likmes 
 • KA107: 2017. gada noteiktās EK likmes

?d=KA103_likmes_2017.pdf 

?d=KA107_likmes_2017.pdf 

 
 42.

Līguma vispārīgie noteikumi vienam saņēmējam – finansējuma līguma I pielikums

Lasīt 
 
 43.

Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam augstākās izglītības sektorā, mobilitāte starp programmas valstīm (KA103) – finansējuma līguma III pielikums 

?d=1_2017_KA1_103_II.1.3_Mono_Financial_and_contractual_rules_Annex_III.._.pdf   
 44. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam augstākās izglītības sektorā, mobilitāte starp programmas un partnervalstīm (KA107) – finansējuma līguma III pielikums   ?d=2_2017_KA1_107_II.1.3_Mono_Financial_and_contractual_rules_Annex_III.PDF   
 45. KA 103 projekta progresa atskaites veidlapa  ?d=KA103_progresa_atskaite_17_18.xlsx LV  
  Palīgmateriāli    
 46. Komunikācijas vadlīnijas programmas Erasmus+ finansējuma saņēmējiem ?d=komunikacijas_vadlinijas_erasmus_plus_2017.pdf LV  

 

 2016. gada konkurss

  Projekta izstrāde Piezīmes
1. Konkursa sludinājums 

Konkursa sludinājums ir šeit.

Konkursa sludinājuma labojumi ir šeit.

 

 
2. Erasmus+ programmas vadlīnijas pretendentiem  
3. Vadlīnijas organizāciju reģistrācijai URF sistēmā

Vadlīnijas organizāciju reģistrācijai ir šeit.

 
4. Prezentācija PIC koda iegūšanai ?d=re_istr_an_s_URF_PIC_kods.pdf LV  
5. Attālumu aprēķināšanas kalkulators http://ec.europa.eu  
6. Vadlīnijas elektronisko pieteikumu aizpildīšanai  Vadlīnijas ir šeit.  
7. Pilnvarojuma vēstule (Mandate) Pilnvarojuma vēstule sadaļā Templates.  
8. Individuālā atbalsta finansējuma likmes skolu un pieaugušo izglītības sektorā ?d=individu_l_atbalsta_likmes_SE_un_AE_2016.pdf LV  
9. Vadlīnijas ekspertiem par projektu kvalitatīvo vērtēšanu www.ec.europa.eu   
10. Biežāk uzdotie jautājumi par mobilitātes projektiem skolu sektorā ?d=FAQ_KA1_SE_2016.pdf LV  
  Pieteikuma veidlapas     
11. Privātuma paziņojums privātuma paziņojums LV.doc?d=files/free/75/35475/priv_tuma_pazi_ojums_lv.doc LV  
12. Augstākās izglītības konsorcija akreditācija ?d=AVY_KA108_A_3.03_EN_PROD_2016.pdf EN  
13. Mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam

?d=KA1_KA101_A_3.02_EN_PROD_2016.pdf EN

 

!Projektu pieteikumu termiņš – 2016. gada 2. februāris (12.00 pēc Briseles laika)! 

14. Mācību mobilitātes profesionālās izglītības iestāžu 
audzēkņiem un profesionālās izglītības speciālistiem
 • institūcijām, kam nav piešķirta Profesionālās izglītības harta: ?d=KA1_KA102_A_3.02_EN_PROD_2016.pdf
 • institūcijām, kam ir piešķirta Profesionālās izglītības harta: ?d=KA1_KA116_A_3.02_EN_PROD_2016.pdf
15. Mācību mobilitātes augstākajā izglītībā (programmas valstis) ?d=KA1_KA103_A_3.02_EN_PROD_2016.pdf EN
16. Mācību mobilitātes pieaugušo izglītotājiem ?d=KA1_KA104_A_3.02_EN_PROD_2016.pdf EN
17. Starptautiskā studentu un personāla mobilitāte augstākajā izglītībā (programmas valstis un partnervalstis) ?d=KA1_KA107_A_2.01_EN_PROD_2016.pdf EN
18. Starptautiskā studentu un personāla mobilitāte augstākajā izglītībā, 2.kārta ?d=KA1_KA107_A_2.02_EN_PROD.PDF EN

!Pieteikuma veidlapa vispirms jāsaglabā datorā, pēc tam var sākt to aizpildīt!

!Pieteikuma veidlapa jāaizpilda latviešu valodā! 

 

!Projektu pieteikumu termiņš – 2016. gada 15. septembris (12.00 pēc Briseles laika)!

  Projektu īstenošana    
  19.   Līguma vispārīgie noteikumi vienam saņēmējam – finansējuma līguma I pielikums ?d=2016_General_Conditions.pdf EN  
20. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam skolu sektorā - finansējuma līguma III pielikums ?d=20_2016_KA1_SE_II.1.3_Mono_Financial_and_contractual_rules_Annex_III.pdf EN  
21. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam profesionālās izglītības sektorā - finansējuma līguma III pielikums ?d=21_2016_KA102_II.1.3_Mono_Financial_and_contractual_rules_Annex_III.pdf EN  
22. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam pieaugušo izglītības sektorā - finansējuma līguma III pielikums ?d=22_2016_KA1_AE_II.1.3_Mono_Financial_and_contractual_rules_Annex_III.pdf EN  
23. Finansēšanas un līguma nosacījumi vairākiem saņēmējiem (mobilitātes konsorcijiem) skolu sektorā - finansējuma līguma III pielikums  ?d=23_2016_KA1_SE_II.2.3_Multi_Financial_and_contractual_rules_Annex_III.pdf EN  
24. Finansēšanas un līguma nosacījumi vairākiem saņēmējiem (mobilitātes konsorcijiem) profesionālās izglītības sektorā - finansējuma līguma III pielikums  ?d=24_2016_KA1_VET_II.2.3_Multi_Financial_and_contractual_rules_Annex_III.pdf EN  
25. Finansēšanas un līguma nosacījumi vairākiem saņēmējiem (mobilitātes konsorcijiem) pieaugušo izglītības sektorā -  finansējuma līguma III pielikums  ?d=25_2016_KA1_AE_II.2.3_Multi_Financial_and_contractual_rules_Annex_III.pdf EN  
26. Attiecināmās likmes skolu sektorā - finansējuma līguma IV pielikums  ?d=26_2016_KA1_SE_II.1.4_and_II.2.4_Applicable_rates_Annex_IV_1_.pdf EN  
27. Attiecināmās likmes profesionālās izglītības sektorā - finansējuma līguma IV pielikums  ?d=27_2016_KA1_VET_II.1.4_and_II.2.4_Applicable_rates_Annex_IV.pdf EN  
28. Attiecināmās likmes pieaugušo izglītības sektorā - finansējuma līguma IV pielikums  ?d=28_2016_KA1_AE_II.1.4_and_II.2.4_Applicable_rates_Annex_IV.pdf EN  
29. Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu profesionālās izglītības sektoram, kas slēdzams starp nosūtošo organizāciju un audzēkņiem - finansējuma līguma V pielikums   ?d=LV_Liguma_paraugs_Audzekni_VET_2016.doc LV  
30. Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu profesionālās izglītības sektoram, kas slēdzams starp nosūtošo organizāciju un personālu - finansējuma līguma V pielikums   ?d=LV_Liguma_paraugs_Personals_VET_2016.doc LV  
31. Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu skolu sektoram, kas slēdzams starp nosūtošo organizāciju un personālu - finansējuma līguma V pielikums  ?d=LV_Liguma_paraugs_Personals_2016.doc LV  
32. Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu pieaugušo izglītības sektoram, kas slēdzams starp nosūtošo organizāciju un personālu - finansējuma līguma V pielikums  ?d=LV_Liguma_paraugs_Personals_AE_2016.doc LV  
33.

Mobility Tool+ īstenotāja rokasgrāmata

?d=Mobility_Tool_Guide_for_Beneficiaries_2016.pdf EN   
  Augstākā izglītība    
34. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam augstākās izglītības sektorā, mobilitāte starp programmas valstīm (KA103) – finansējuma līguma III pielikums ?d=34_Finansesanas_un_liguma_nosacijumi_vienam_sanemejam_KA103.pdf EN  
35. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam augstākās izglītības sektorā, mobilitāte starp programmas un partnervalstīm (KA107) – finansējuma līguma III pielikums ?d=35_Finansesanas_un_liguma_nosacijumi_vienam_sanemejam_KA107.pdf EN  
36. KA107 prioritātes, valstu sadalījums budžeta aploksnēs un sekundārie atlases kritēriji Latvijā  ?d=KA107_2016_gada_konkurss_valstis_priorit_tes_un_sekund_rie_krit_riji.pdf LV,EN  
37. KA107 palīgmateriāls pieteikuma gatavošanā ?d=Do_s_and_Don_ts_for_Applicants_HE_INTL_Nov_2015_.pdf EN  
38. KA107 biežāk uzdotie jautājumi ?d=FAQ_on_International_Credit_Mobility_for_HEIs_Nov_2015.pdf EN  
39. Indikatīvais KA107 aktivitātē pieejamais finansējums 2016. gada konkursā sadalījumā pa budžeta aploksnēm   ?d=KA107_indikat_LV_pieejamais_finans_jums_pa_bud_eta_aploksn_m_2016.gada_konkurs_.pdf LV   
40. Attiecināmās likmes augstākās izglītības sektorā – finansējuma līguma IV pielikums

KA103 likmes ?d=KA103_likmes_2016.pdf LV

KA107 likmes ?d=KA107_likmes_2016.pdf LV

 
41. KA103 starpinstitucionālā līguma paraugs Līguma paraugs pieejams šeit  
42. KA107 starpinstitucionālā līguma paraugs Līguma paraugs pieejams šeit  
43. KA103 Starp nosūtošo institūciju un personāla pārstāvi slēdzama finansējuma līguma paraugs (docēšana un apmācības)

?d=14641_LV_finansejuma_ligums_ST_KA103.docx LV

?d=EN_Grant_agreement_ST_KA103.doc EN

 
44. KA103 Starp nosūtošo institūciju un studentu slēdzama finansējuma līguma paraugs (studijas un prakse)

?d=finansejuma_ligums_SM_Inst_students_upd.docx LV

?d=EN_Grant_agreement_SM_KA103.doc EN

 
45. KA107 Starp nosūtošo institūciju un personāla pārstāvi slēdzama finansējuma līguma paraugs (docēšana un apmācības)

?d=LV_finansejuma_ligums_ST_KA107.doc LV

?d=EN_Grant_agreement_ST_KA107.doc EN

 

 
46. KA107 Starp nosūtošo institūciju un studentu slēdzama finansējuma līguma paraugs (studijas un prakse)

?d=LV_finansejuma_ligums_SM_KA107.doc LV

?d=EN_Grant_agreement_SM_KA107.doc EN 

 
47. KA103 un KA107 Trīspusēja docēšanas mobilitātes līguma paraugs ?d=KA103_un_KA107_Tr_spus_ja_doc_anas_mobilit_tes_l_guma_paraugs.doc EN  
48. KA103 un KA107 Trīspusēja personāla apmācības mobilitātes līguma paraugs ?d=KA103_un_KA107_Tr_spus_ja_person_la_apm_c_bas_mobilit_tes_l_guma_paraugs.doc EN  
49. KA103 Trīspusēja prakses mobilitātes līguma paraugs ?d=20039_KA103_Tr_spus_ja_prakses_mobilit_tes_l_guma_paraugs.docx EN  
50. KA103 un KA107 Trīspusēja prakses līguma parauga aizpildīšanas vadlīnijas ?d=KA103_Tr_spus_ja_prakses_l_guma_parauga_aizpild_anas_vadl_nijas.pdf EN  
51. KA103 un KA107 Trīspusēja studiju mobilitātes līguma paraugs ?d=KA103_un_KA107_Tr_spus_ja_studiju_l_guma_parauga_aizpild_anas_vadl_nijas.pdf