Projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”

 

Projekta īstenošanas termiņš

2014. gada 1. jūnijs – 2021. gada 31. maijs

 

Projekta finansējums 

36 874 267,80 EUR (kopējais attiecināmais finansējums), tai skaitā:

 

 • 13 823 832,39 EUR - ES budžeta speciālais piešķīrums Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) finansēšanai;
 • 19 620 995,52 EUR - ESF finansējums;
 • 3 429 439,89 EUR - valsts budžeta līdzfinansējums.
Projekta darbības
 1. Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei 1 vai 1,5 gada laikā; 
 2. Izglītības programmu īstenošana vispārējo pamatprasmju, profesionālās tālākizglītības programmu un profesionālās pilnveides programmu ietvaros ieslodzījumā esošām personām;
 3. Karjeras atbalsta pasākumu nodrošināšana profesionālās izglītības iestādēs un ieslodzījuma vietās;
 4. Ikmēneša mērķstipendiju piešķiršana un izmaksāšana profesionālo izglītības iestāžu izglītojamiem no 70 līdz 115 EUR mēnesī.
Projekta mērķa grupa 

1. Profesionālās izglītības programmu īstenošana profesionālās izglītības iestādēs jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot):

 

  • kuri nemācās, izņemot vakarskolā vai tālmācībā vidējās izglītības ieguvei;
  • kuri nestudē pilna laika studiju programmās augstākajās izglītības iestādēs;
  • bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kuri var būt reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos;
  • ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kuri profesionālo kvalifikāciju ieguvuši ne agrāk kā gada laikā pirms uzņemšanas projekta ietvaros īstenotajās izglītības programmās un kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos;
  • projekta ietvaros iesaistīties mācībās atkārtoti var jaunieši, kuri nav saņēmuši mērķstipendiju vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas projekta ietvaros īstenotajās izglītības programmās.
  • nodarbinātībā iesaistīti jaunieši. 

 

2. Izglītības programmu īstenošana ieslodzījuma vietās esošiem jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot).

Sasniedzamie rezultāti 

1. 6500 jaunieši, kas ieguvuši otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju, kā arī 1496 nodarbinātie jaunieši, kas ieguvuši otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;

2. 500 jaunieši ieslodzījumu vietās, kas iesaistīti vispārējo pamatprasmju, profesionālās pilnveides vai tālākizglītības programmās.

 

Papildu informācija:

  • Uzņemšanas rezultāti: lūgums skatīt VIAA mājaslapā šeit.
  • Profesionālās kvalifikācijas iegūšanas rezultāti:
    • 2015. gada jūnijā 900 izglītojamie ieguva profesionālo kvalifikāciju;
    • 2015. gada oktobrī 893 izglītojamie ieguva profesionālo kvalifikāciju;
    • 2015. gada decembrī 195 izglītojamie ieguva profesionālo kvalifikāciju;
    • 2016. gada martā 96 izglītojamie ieguva profesionālo kvalifikāciju;
    • 2017. gada martā 196 izglītojamie ieguva profesionālo kvalifikāciju;
    • 2017. gada jūnijā 875 izglītojamie ieguva profesionālo kvalifikāciju;
    • 2017. gada oktobrī 1037 izglītojamie ieguva profesionālo kvalifikāciju;
    • 2017. gada decembrī 233 izglītojamie ieguva profesionālo kvalifikāciju;
    • 2018. gada februārī un martā 228 izglītojamie ieguva profesionālo kvalifikāciju;
    • 2018. gada jūnijā 715 izglītojamie ieguva profesionālo kvalifikāciju;
    • 2018. gada oktobrī un novembrī 250 izglītojamie ieguva profesionālo kvalifikāciju;
    • 2018. gada decembrī un 2019. gada janvārī 147 izglītojamie ieguva profesionālo kvalifikāciju;
    • 2019. gada martā 79 izglītojamie ieguva profesionālo kvalifikāciju;
    • 2019. gada jūnijā 486 izglītojamie ieguva profesionālo kvalifikāciju.
  • Projekta sasniedzamo rādītāju rezultāti: ?d=JG_Kopsavilkums_raditaji_07_01_2021.xls
Projekta īstenošanas pamats

2015. gada 16. novembrī VIAA un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza vienošanos Nr.7.2.1.2./15/I/001 par projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanu. 

 

2015. gada 28. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 207 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi”.

Projekta dokumenti
  • Metodika par viena izglītojamā izmaksu standarta likmes aprēķinu (2020): ?d=LMmet_UnitCost_VI_7212_31082020_viens_izgl_tojamais_.pdf
  • Metodika par viena izglītojamā izmaksu standarta likmes aprēķinu (2020):?d=Metodika_par_1_izglitojama_izmaksu_standarta_likmes_aprekins_2020_.pdf
  • Metodika par viena izglītojamā izmaksu standarta likmes aprēķinu (2019): ?d=JG_Metodika_izglitojama_izmaksu_aprekins_2019.pdf
  • Metodika par vienas vienības atbalsta personāla atlīdzības izmaksu standarta likmes aprēķinu un piemērošanu (2020): ?d=LMmet_UnitCost_AP_7212_31082020_atbalsta_person_ls_.pdf
  • Metodika par vienas vienības atbalsta personāla atlīdzības izmaksu standarta likmes aprēķinu un piemērošanu (2017): ?d=Vienas_vienibas_izmaksu_standarta_likmes_aprekina_un_piemerosanas_metodika.pdf

 

Profesionālās izglītības iestādes, kas piedāvā sākotnējās profesionālās izglītības programmu apguvi otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei 

 

  •  Lejupielādēt profesion_l_s_izgl_t_bas_iest_des_jg_upd.pdf?d=files/news/24362/profesion_l_s_izgl_t_bas_iest_des_jg_upd.pdf

 

Aktuālā uzņemšana izglītības programmās

 

Lasīt vairāk Jauniešu garantija » Uzņemšana

 

Kontaktinformācija

Profesionālās izglītības projektu departamenta

Projektu finanšu un kontroles nodaļas vadītāja

Natālija Hertmane

Tālrunis: 67854777
E-pasts: natalija.hertmane@viaa.gov.lv