Īstenos 19 Eiropas Sociālā fonda finansētus projektus profesionālās izglītības attīstībai

14.08.2009

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) apstiprinājusi 19 projektus atklātas projektu iesniegumu atlases pirmajā kārtā Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” (1.2.1.1.3.). Kopumā VIAA saņēma 67 projektu iesniegumus. Aktivitāte paredz uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības (profesionālā pamatizglītība, arodizglītība un profesionālā vidējā izglītība, kas nodrošina pirmā, otrā un trešā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi) kvalitāti, veicinot audzēkņu sekmīgas mācības, profesionālo darbību un tālākizglītību.

Projektu vērtēšanu nodrošināja VIAA, izveidojot vērtēšanas komisiju. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš bija 7. maijs, un pēc tam trīs mēnešu laikā vērtēšanas komisija veica detalizētu projektu vērtēšanu. Vērtējot pēc administratīvajiem kritērijiem, komisija nenoraidīja nevienu projektu. Viens projekts saņēma noraidījumu, vērtējot pēc atbilstības kritērijiem, savukārt seši projekti neieguva noteikto punktu skaitu pēc kvalitātes kritērijiem. Pārējie 60 projekti tika virzīti vērtēšanai pēc finansējuma piešķiršanas kritērijiem. Atbalstu guva 19 projekti, kuri saņēmuši lielāko punktu skaitu un kuriem pietika projektu iesniegumu atlases pirmajai kārtai pieejamais finansējums. 7 projektus īstenos Rīgas reģionā, 5 – Zemgalē, 4 – Latgalē, 2 – Kurzemē, 1 – Vidzemē. Visiem 19 projektiem lēmumos par projektu apstiprināšanu ir ietverti nosacījumi, kas paredz atsevišķās izdevumu pozīcijās samazināt plānoto finansējumu. Līdz ar to paredzams, ka varēs apstiprināt vēl papildu projektus aktivitātes finansējuma ietvaros.  

Plānots, ka vienošanās/līgumus par finansējuma saņemšanu VIAA ar finansējuma saņēmējiem noslēgs līdz šā gada beigām, ja līdz tam laikam būs piešķirts finansējums. Kopumā atklātas projektu iesniegumu atlases pirmajai kārtai pieejamais publiskais finansējums ir 6,2 miljoni latu. ESF finansējuma apmērs ir 85% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, savukārt 15% veido nacionālais finansējums.

Profesionālās vidējās un arodizglītības programmu audzēkņiem projektu ietvaros būs iespējams iegūt kvalifikācijas prasībām atbilstošas praktiskās mācības un īstenot prakses ārpus izglītības iestādes, apgūstot arodu pie amata meistara vai uzņēmumā, tādējādi veicinot amatu izglītības pieejamību.

Aktivitātes ietvaros atbalsts paredzēts mācību metožu, intelektuālo resursu un mācību norises uzlabošanai, paredzot projektos mācību palīgmateriālu izstrādi, mācību materiālu, grāmatu, programmatūru un citu intelektuālo resursu iegādi, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, e-resursu un e-mācību vides risinājumu ieviešanu, informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmju uzlabošanu, pilnveidojot profesionālās izglītības mācību priekšmetus, kursus un moduļus, kā arī nodrošinot konsultatīvu atbalstu audzēkņiem.

Apstiprināto un apstiprināto ar nosacījumu projektu saraksts 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas būs pieejams VIAA mājas lapas sadaļā Struktūrfondi » Projektu konkursi » Konkursu rezultāti.

„Šie projekti sniedz lieliskas, daudzveidīgas un ļoti praktiskas iespējas profesionālās izglītības kvalitatīvai attīstībai Latvijā. Būtiski, ka atbalstu guvuši projekti visos valsts reģionos, un izglītojamie gūs praktisku profesionālu pieredzi dažādos uzņēmumos,” uzsver VIAA direktore Dita Traidās.

Projektus varēja iesniegt un uz ESF finansējumu pretendēt profesionālās izglītības iestādes un koledžas, darba devēju organizācijas vai profesionālās organizācijas.

ES struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā VIAA veic sadarbības iestādes funkcijas struktūrfondu vadībā izglītības un zinātnes jomā (Eiropas Sociālais fonds un Eiropas Reģionālās attīstības fonds).

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv