Ar ERAF atbalstu īstenos vērienīgus zinātnes infrastruktūras modernizācijas projektus

22.12.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir sākusi slēgt vienošanās par finansējuma piešķiršanu deviņu apjomīgu projektu īstenošanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apakšaktivitātē „Zinātnes infrastruktūras attīstība” (2.1.1.3.1.) projektu iesniegumu atlases pirmajā kārtā ar kopējo finansējumu vairāk nekā 56 miljoni latu.

Projektu īstenošanas gaitā, sadarbojoties nozīmīgākajām Latvijas zinātniskajām institūcijām un izveidojot valsts nozīmes pētniecības centrus (VNPC), plānots pilnveidot zinātnisko un pētniecības aprīkojumu un iegādāties jaunas iekārtas deviņu pētniecības virzienu attīstībai:

1)    Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju VNPC
finansējuma saņēmējs – Rīgas Tehniskā universitāte (RTU),
sadarbības partneri – Latvijas Universitāte (LU), LU aģentūra „LU Bioloģijas institūts”, Fizikālās enerģētikas institūts;
2)    Farmācijas un biomedicīnas VNPC
finansējuma saņēmējs – Latvijas Organiskās sintēzes institūts,
sadarbības partneri – Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, LU, RTU;
3)    Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju VNPC
finansējuma saņēmējs – Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs”,
sadarbības partneri – Elektronikas un datorzinātņu institūts, LU aģentūra „LU Matemātikas un informātikas institūts”, LU, RTU;
4)    Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju VNPC
finansējuma saņēmējs – LU,
sadarbības partneri – LU aģentūras „LU Latvijas vēstures institūts”, „LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts”, „LU Filozofijas un socioloģijas institūts”;
5)    Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas VNPC
finansējuma saņēmējs – Latvijas Valsts augļkopības institūts,
sadarbības partneri – Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”, Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts, Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts, LU;
6)    Meža un ūdens resursu VNPC
finansējuma saņēmējs – LLU,
sadarbības partneri – Latvijas Hidroekoloģijas institūts, Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts, Daugavpils Universitāte, LU, Latvijas valsts mežzinātnes institūts „Silava”;
7)    Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju VNPC
finansējuma saņēmējs – LU aģentūra „LU Cietvielu fizikas institūts”,
sadarbības partneri – LU, LU aģentūras „LU Fizikas institūts”, „LU Polimēru mehānikas institūts”, RTU, RTU Neorganiskās ķīmijas institūts;
8)    Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas VNPC
finansējuma saņēmējs – Rīgas Stradiņa universitāte,
sadarbības partneris – LU;
9)    VNPC sociālekonomikā un sabiedrības vadībā
finansējuma saņēmējs – LU,
sadarbības partneris – Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts.

Lai gan vienošanās VIAA paraksta ar projektu finansējuma saņēmējiem, taču zinātnes infrastruktūru modernizēs visās projektu īstenošanā iesaistītajās zinātniskajās institūcijās.

„ERAF līdzekļi zinātnes infrastruktūrai ir ilgi gaidīts un nozīmīgs atbalsts, kas ne vien rada iespējas pilnveidot zinātnisko un pētniecības aprīkojumu, bet arī veicina vairāku zinātnisko institūciju sadarbību vienota mērķa sasniegšanā. Esmu pārliecināta, ka šāds zinātnisko institūciju sadarbības modelis, izveidojot valsts nozīmes pētniecības centrus, stiprinās gan iesaistītās institūcijas, gan zinātni un pētniecību kopumā, radot veselīgu konkurenci tādu pētījumu veikšanai, ar ko Latvijai lepoties pasaulē,” uzsver VIAA direktore Dita Traidās.

Projektu iesniegumu atlases pirmajā kārtā pieejamais kopējais finansējums ir 56 348 117 latu ar dažādu ERAF finansējuma apjomu un sadalījumu dažādiem finansējuma saņēmējiem. Kombinētā atbalsta veida projektā projekta daļai, kas nav saistīta ar komercdarbības atbalstu, ERAF līdzfinansējuma apmērs ir 89,5%, bet ar saimniecisko darbību saistītai projekta daļai ERAF līdzfinansējumu piešķir no 50% līdz pat 100% apmērā atkarībā no pētniecības organizācijas statusa un atbilstības mazā/vidējā/lielā komersanta definīcijai. Pārējo līdzfinansējumu nodrošina zinātniskā institūcija.

Šajā ERAF aktivitātē pirmajā kārtā ir noteikta ierobežota projektu iesniegumu atlase, bet otrajā kārtā – atklāta projektu iesniegumu atlase ar plašāku projektu iesniedzēju loku, ko veic Izglītības un zinātnes ministrija.

ES struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā VIAA veic sadarbības iestādes funkcijas struktūrfondu vadībā izglītības un zinātnes jomā, nodrošinot atklātas projektu iesniegumu atlases Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektiem un visu (t.sk. ESF un ERAF) apstiprināto projektu īstenošanas uzraudzību.

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
VIAA Struktūrfondu programmu vadības nodaļas projektu vadītāja
Tālr.: +371 67814328
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv