Īstenos četrus jaunus Leonardo da Vinci programmas projektus

29.11.2007

Valsts izglītības attīstības aģentūra ir parakstījusi līgumus par četru starptautisku projektu īstenošanu Eiropas Savienības profesionālās izglītības programmā Leonardo da Vinci.

Pēc līguma noslēgšanas starp projektu īstenotājiem un administrējošo iestādi darbību uzsāks inovāciju pārneses (Transfer of Innovations) projekti, kas paredzēti Eiropas valstu un pasaules labāko profesionālās izglītības metožu, materiālu, līdzekļu, darba formu u.c. adaptācijai, izplatīšanai un izmantošanai visā Eiropas Savienībā.Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola sadarbībā ar partneriem no Austrijas, Bulgārijas un Grieķijas īstenos projektu „Izglītības un profesionālās konsultēšanas e-rokasgrāmata". Tā laikā plānots sagatavot gan elektronisku, gan drukātu katras valsts specifiskajām vajadzībām pielāgotu rokasgrāmatu konsultāciju sniegšanai par karjeras un izglītības jautājumiem. Projekta apstiprinātais budžets ir 236 284 EUR, no tiem 177 213,50 EUR ir Eiropas Komisijas (EK) finansējums.

Lai uzlabotu profesionālās izglītības audzēkņu zināšanas eksaktajās zinātnēs, SIA „Data Pro Grupa" kopā ar partneriem no Igaunijas, Slovākijas un Lielbritānijas realizēs projektu „Uzdevumu ģenerēšanas un vērtēšanas sistēma GENEXIS matemātikas, fizikas un ķīmijas priekšmetu apguvei". Projekta apstiprinātais budžets ir 323 619,36 EUR, no tiem 242 714 EUR ir EK finansējums.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte kopā ar Vācijas, Igaunijas, Spānijas un Somijas kolēģiem īstenos projektu „Modulārā izglītība starpdisciplinārajā sistēmbioloģijā", kura laikā plānots ne tikai veicināt starptautisku sadarbību, bet arī izstrādāt mācību moduļus sistēmbioloģijā, kas paredzēti attiecīgajās nozarēs strādājošajiem zinātniekiem, tehnologiem un uzņēmējiem. Projekta apstiprinātais budžets ir 285 791,65 EUR, no tiem 214 343 EUR ir EK finansējums.

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs realizēs projektu „Kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošana lauksaimniecības nozares profesionālās izglītības un mācību organizācijās". Tā ietvaros paredzēts izstrādāt rokasgrāmatu un mācību programmu, kā arī ieteikumus profesionālās izglītības iestādēm. Projektu īstenos partneru grupa no Latvijas, Somijas, Lietuvas un Rumānijas. Projekta apstiprinātais budžets ir 243 053 EUR, no tiem 182 290 EUR ir EK finansējums.

Laika posmā no 2000. līdz 2007.gadam kopumā ES atbalstu Leonardo da Vinci programmā saņēmuši 688 prakses un pieredzes apmaiņas projekti ar kopējo finansējumu 5 991 539 EUR apmērā un 25 pilotprojekti un valodu projekti ar kopējo finansējumu 5 119 124 EUR apmērā.

Leonardo da Vinci ir ES profesionālās izglītības programma, kas ar starptautiskās sadarbības palīdzību uzlabo profesionālās izglītības kvalitāti un veicina inovācijas, sekmējot cilvēku zināšanu un prasmju attīstību.

Papildinformācija:

Elīna Vimba
VIAA Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67358446, mob. tālr.: 26789874