ESF nacionālā programma veicina daudzpusīgu sadarbību karjeras izglītības attīstībai Latvijā

02.12.2005

Šī gada 1.decembrī Rīgā Latvijas Kara muzeja telpās risinājās Profesionālās izglītības attīstības aģentūras (PIAA) organizēta konference „Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā".

Konferences dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar aktualitātēm profesionālās orientācijas politikas jomā gan Eiropas Savienībā, gan Latvijā, kā arī ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētas nacionālās programmas „Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā" īstenošanas gaitu un turpmākajiem plāniem.   

PIAA Profesionālās orientācijas informācijas centra vadītāja Aleksandra Joma informēja konferences dalībniekus, ka IZM kā vienu no prioritātēm izglītības sektora attīstībai 2006.-2010.gadam noteikusi pasākumus karjeras izglītības īstenošanas atbalsta paplašināšanai. „Tas nozīmē, ka iesākto darbu noteikti turpināsim - nepieciešami dažādi pasākumi atbalsta nodrošināšanai klašu audzinātājiem, jāpilnveido metodiskie materiāli, kā arī jāuzsāk karjeras konsultantu izglītošanu augstskolās", viņa skaidro.  

Līdz šim nacionālās programmas ietvaros veiksmīgi darbu uzsākušas 5 darba grupas, iepazīta un apkopota citu valstu pieredze, uzsākta skolotāju/profesionālās orientācijas praktiķu mācību kursu un metodisko materiālu izstrāde, sagatavoti informācijas katalogu manuskripti par izglītības iespējām pēc 9. un 12.klases, kā arī izstrādāts profesijas standarts „Karjeras konsultants".

Projekta vadītāja Brigita Miķelsone norāda: „2006.gadā kā viena no būtiskākām aktivitāte ieplānota elektroniskās datu bāzes izstrāde, kurā būs apkopota informācija par visu veidu un pakāpju izglītības iespējām Latvijā, tostarp dažādiem kursiem. Turklāt ar laiku plānots šo datu bāzi apvienot ar Eiropas Komisijas informācijas portālu PLOTEUS II, tādējādi veicinot mobilitāti Eiropas Savienībā."

Apkopojot citu valstu pieredzi, redzama kopīga iezīme - karjeras izglītība ir balstīta uz plašu un daudzpusīgu sadarbību starp ģimeni, skolu, pašvaldību, atbalsta centriem, augstskolām un darba devējiem. Turklāt ļoti būtiski, lai ikvienam būtu pieejama vispusīga un daudzveidīga informācija par izglītības iespējām gan valstī, gan arī ārpus tās.

Konferencē piedalījās projekta darba grupu eksperti un pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, PIAA, Valsts jaunatnes iniciatīvu centra, Izglītības satura un eksaminācijas centra, Profesionālās izglītības centra, Augstākās izglītības padomes, Latvijas koledžu asociācijas, 38 izglītības pārvaldēm, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Izglītības valsts inspekcijas u.c. institūcijām.

PIAA īsteno nacionālās programmas projektu laikā no 2005. līdz 2007. gadam. Nacionālās programmas kopējās izmaksas ir 1 065 995 LVL. ESF finansējums veido 75% no programmas kopējām attiecināmām izmaksām, bet 25% ir valsts budžeta finansējums.

Elīna Vimba

Profesionālās izglītības attīstības aģentūras sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: 7358446; e-pasts: elina.vimba@piaa.gov.lv