Eiropas Sociālā fonda finansējumam augstākajā izglītībā pieteikti 73 projekti

14.12.2004

Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) atklātā konkursā ir saņēmusi 73 projektu pieteikumus Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Studiju programmu īstenošana un studiju procesa kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs".

Projektus varēja pieteikt augstākās izglītības iestādes. Kopējā summa aktivitātes ieviešanai ir 5 320 000 LVL. Saņemtie 73 projektu pieteikumi aptver finansējumu kopsummā par vairāk kā desmit miljoniem latu. ESF finansējums ir 75% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām, bet 25% sastāda nacionālais vai privātais finansējums.

ESF aktivitāte paredz jaunu studiju programmu, kursu, moduļu un mācību metodisko materiālu izstrādi un esošo studiju programmu uzlabošanu, kā arī mācību metožu pilnveidi, studiju kursu un mācību materiālu izstrādi svešvalodā un studiju programmu īstenošanu (studentu uzņemšanu). Atbalstīs arī speciālās literatūras iegādi, auditoriju un laboratoriju aprīkojuma uzlabošanu atbilstoši studiju programmu īstenošanas prasībām.

PIAA ir beigusi projektu pieteikumu administratīvās atbilstības pārbaudi atklāto konkursu projektu pieteikumiem ESF aktivitātē „Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs" . Projektu pieteikumi ir nodoti  Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) vērtēšanai atbilstīgi  kvalitātes un specifiskiem vērtēšanas kritērijiem. No 117 iesniegtajiem projektu pieteikumiem 92 pieteikumi atbilda administratīvās vērtēšanas kritērijiem, savukārt 25 projektu pieteikumi nav  tālāk virzīti vērtēšanai IZM.

Šogad PIAA ir izsludinājusi sešus atklātus projektu pieteikumu konkursus ESF līdzekļiem izglītībai. Līdz 29. decembrim valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestādes vēl var iesniegt projektus ESF aktivitātē „Izglītības programmu uzlabošana sākotnējā profesionālajā izglītībā ekonomikai svarīgās nozarēs". Savukārt ESF aktivitātē „Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās profesionālās izglītības studentiem" projektu pieteikumus PIAA gaidīs līdz 2005. gada 31. janvārim.  

PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste Inita Blačforda, mob. tālr. 7830838