Ar piecām augstskolām slēdz līgumus par ESF nacionālās programmas projektu īstenošanu

10.12.2004

Šodien Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ar piecām Latvijas augstskolām - Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējām - slēdz trīspušu līgumus par struktūrfonda nacionālās programmas „Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem" projektu īstenošanu.

Nacionālās programmas īstenošanā ir iesaistītas piecas augstskolas - Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Daugavpils Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Katra universitāte īstenos savu projektu. Atbalstam izvēlētas Nacionālajā attīstības plānā noteiktās prioritārās studiju un zinātnes jomas - dabas zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, kā arī medicīna, lauksaimniecība un mežzinātnes.

„Nacionālās programmas ilgtermiņa uzdevums ir uzlabot doktora studiju kvalitāti, palielināt augsti kvalificētu speciālistu ar zinātnisko grādu skaitu, dodot iespēju augstskolām būtiski atjaunināt akadēmisko personālu. Nacionālās programmas investīciju konkrētais mērķis ir finansiāli atbalstīt doktorantus un jaunos zinātniekus, kā arī nodrošināt finansiālu atbalstu to pētniecības darbam", uzsver PIAA aģentūras direktore Dita Traidās.

Nacionālajā programmā Latvijas Universitāte īstenos projektu doktorantu un jauno zinātnieku pētniecības darba atbalstam. Rīgas Tehniskā universitāte struktūrfondu naudu ieguldīs doktorantūras attīstībai. Daugavpils Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Lauksaimniecības universitāte savos projektos stiprinās doktorantūras studijas un pēcdoktorantūras pētījumus attiecīgi dabas zinātnēs, informācijas tehnoloģijās, medicīnas zinātnē un inženierzinātnēs, lauksaimniecības inženierzinātnēs un mežzinātnē.

Nacionālo programmu īstenos laikā no 2004. līdz 2008. gadam. Nacionālās programmas kopējās izmaksas ir 7 869 000 LVL. ESF finansējums ir 75% no programmas kopējām attiecināmām izmaksām, bet 25% sastāda nacionālais  finansējums.

Laikā no 2004. - 2006. gadam izglītības nozare no Eiropas Sociālā  fonda varēs saņemt 45,2 miljonus latu. 61 % finansējuma tiks apgūts deviņu atklāto projektu konkursu ietvaros, 39 % -  piecās nacionālajās programmās. 

Līgumus ar augstskolām slēdz PIAA, kuras funkcijas kā struktūrfondu apguves 2. līmeņa starpniekinstitūcijai ir uzraudzīt un kontrolēt projektu ieviešanu. Nacionālās programmas izpildes vispārējo uzraudzību veic IZM izveidota Uzraudzības padome.

 

PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste Inita Blačforda, tālr.  7830838