Īstenos 27 Eiropas Sociālā fonda finansētus projektus jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai

15.09.2009

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir apstiprinājusi 27 projektus atklātas projektu iesniegumu atlases pirmajā kārtā Eiropas Sociālā fonda (ESF) apakšaktivitātē „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” (1.2.2.4.2.).

Kopumā VIAA tika iesniegti 128 projektu iesniegumi. Aktivitātes ietvaros plānots nodrošināt mācību atbalstu jauniešiem ar mācīšanās problēmām un veicināt piemērotu izglītības un tālākizglītības ceļu piedāvājumu jauniešiem obligātajā izglītības vecumā ar zemām pamatprasmēm, jauniešiem sociālās korekcijas izglītības iestādēs un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Administratīvajiem kritērijiem neatbilda 4 projekti. 3 projekti saņēma noraidījumu, vērtējot pēc atbilstības kritērijiem, savukārt 5 projekti neieguva nepieciešamo minimālo punktu skaitu kādā no kvalitātes kritērijiem. Pārējie projekti tika virzīti vērtēšanai pēc finansējuma piešķiršanas kritērija. Atbalstu ieguvuši 27 projekti, kuri saņēma lielāko punktu skaitu un kuriem pietika projektu iesniegumu atlases pirmajai kārtai pieejamais finansējums, 89 projekti pēc finansējuma piešķiršanas kritērija noraidīti. Vairākiem projektiem lēmumos par projektu apstiprināšanu ir ietverti nosacījumi, kas paredz izslēgt atsevišķas izdevumu pozīcijas. Līdz ar to VIAA plāno, ka varēs apstiprināt vēl papildu projektus aktivitātes finansējuma ietvaros. Šīs nedēļas laikā projektu iesniedzējiem VIAA nosūtīs lēmumus, pēc tam apstiprināto projektu saraksts tiks nopublicēts VIAA mājas lapā internetā: ES struktūrfondi » Projektu konkursi » Konkursu rezultāti .

Šīs aktivitātes ietvaros atbalsts paredzēts pasākumiem, kas mazinātu jauniešu sociālās atstumtības risku un veicinātu to iekļaušanos izglītībā, izmantojot inovatīvas izglītības pieejas un risinājumus. Projektu iesniedzēji izstrādāja projektus, kas paredz izglītot un nodrošināt nepieciešamo pedagoģisko un atbalsta personālu un nodrošināt papildu apmācības mācību priekšmetos. Aktivitāte paredz atbalstu pagarinātās dienas grupu un sociālās korekcijas klašu izveidei izglītības iestādēs.

Projektu ietvaros paredzēts ieviest skolotāja palīga amatu, kā arī palielināt atbalsta personāla (psihologu, sociālo pedagogu) lomu mācību un audzināšanas procesā, veicinot darba un sadzīves prasmju apguvi jauniešiem sociālās atstumtības riska grupās, jauniešiem ar speciālām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem un īstenojot atbalsta pasākumus jauniešiem no nabadzīgām ģimenēm, kas ļautu viņiem veiksmīgāk iekļauties izglītības sistēmā.

„Ir svarīgi ne tikai apzināties problēmas, ar kurām ikdienā nākas sadzīvot bērniem un jauniešiem sociālās atstumtības riska grupās, bet arī censties tās risināt. Šie projekti sniegs praktisku palīdzību tiem daudzajiem Latvijas bērniem, kuru vecāki ir devušies peļņā uz ārzemēm, bērniem un jauniešiem no nabadzīgām ģimenēm, bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām vai funkcionāliem traucējumiem. Jāatzīst, ka mums ir vēl ļoti daudz jāmācās un jādara, lai mazinātu un novērstu šādu bērnu un jauniešu sociālo atstumtību. Taču pats galvenais – viņi ir jāiesaista aktīvā dzīvē, nevis bezcerībā jānorobežojas,” uzsver VIAA direktore Dita Traidās.

Projektus varēja iesniegt un uz ESF finansējumu pretendēt izglītības iestādes, pašvaldības un citas Latvijas Republikā reģistrētas juridiskas personas, izstrādājot projektu, kura minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 35 140 latu, bet maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma – 281 121 lats.

ESF finansējuma apmērs ir 85% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, savukārt 15% veido nacionālais finansējums (valsts budžeta līdzekļi, ja projekta iesniedzējs ir valsts budžeta iestāde; pašvaldības budžeta līdzekļi, projekta iesniedzēja rīcībā esošie vai kredītresursu līdzekļi, ja projekta iesniedzējs nav valsts budžeta iestāde). Kopumā atklātas projektu iesniegumu atlases pirmajai kārtai pieejamais publiskais finansējums ir 4 000 000 latu.

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv