Ar ERAF atbalstu turpināsies zinātnes un pētniecības attīstība

25.11.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir sākusi slēgt vienošanās par finansējuma piešķiršanu zinātniskajām institūcijām, kuru sagatavotie projekti ir apstiprināti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” (2.1.1.1.) projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā.

Atklātajā projektu iesniegumu atlasē Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) saņēma 35 projektu iesniegumus, apstiprināti 27 projekti.

Aktivitātes otrās un trešās kārtas ietvaros pieejamais ERAF finansējums ir 18 702 693 lati, savukārt pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz ERAF līdzfinansējumu, abās kārtās ir 5 418 latu (atklātas projektu iesniegumu atlases trešo kārtu IZM pagaidām nav izsludinājusi).

Otrās kārtas projekta minimālais ERAF finansējums ir 50 000 latu, maksimālais ERAF finansējums – 300 000 latu. Projektu varēja iesniegt Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija – zinātniskais institūts (publiska aģentūra, atvasināta publiska persona vai privāto tiesību juridiskā persona) vai augstskola, kā arī Latvijas Republikā reģistrēts sīkais (mikro), mazais, vidējais vai lielais komersants.

Aktivitātes otrās kārtas ietvaros atbalstu saņems tādi projekti, kuri sekmē zinātnes un ražošanas integrāciju un pētniecības rezultātu komercializāciju atbilstoši valstī noteiktajām prioritārajām tautsaimniecības nozarēm un prioritārajiem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2010.–2013. gadā: enerģija un vide (atjaunojamo enerģijas resursu ieguves un izmantošanas tehnoloģijas, klimata izmaiņas samazinošās tehnoloģijas un bioloģiskā daudzveidība); inovatīvie materiāli un tehnoloģijas (informātika, informācijas un signālapstrādes tehnoloģijas, nanostrukturētie daudzfunkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas); nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība); sabiedrības veselība (profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļi un metodes, biomedicīnas tehnoloģijas); vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas. Projektu īstenošanas gaitā ir plānots, piemēram, radīt jaunu produktu neirodeģeneratīvu perifērās un centrālās nervu sistēmas slimību ārstēšanai; radīt jaunu antiišēmisku zāļu vielu efektīvākai sirds un centrālās nervu sistēmas slimību ārstēšanai; veikt rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrādi nepārtraukta titāna stieņu ražošanas procesa tehnoloģijai un parādīt tās tehniskās realizācijas iespējamību; izstrādāt praksē izmantojamus risinājumus ātraudzīgo koku sugu plantāciju ierīkošanai un apsaimniekošanai, veicinot neapsaimniekoto zemju lietderīgu izmantošanu ar salīdzinoši nelieliem ilgtermiņa ieguldījumiem un iespējami augstas pievienotās vērtības produkcijas ieguvi no to pārstrādes Latvijas uzņēmumos; izstrādāt un praktiskos pielietojumos aprobēt jaunas metodes, zināšanas un tehnoloģijas IT drošības incidentu atklāšanai un analīzei, kas ļaus paaugstināt drošības incidentu atklāšanas efektivitāti; iegūt jaunas zināšanas un pētnieciskās prasmes, kas ir nepieciešamas jaunu zivju izejvielu fermentēšanas tehnoloģiju un diētisko produktu izveidei; kā arī daudzus citus pētījumus.

Projektus plānots pabeigt ne vēlāk kā līdz 2015. gada 31. augustam.

Finansējuma saņēmēju saraksts, projektu finansējuma apmērs, kā arī informācija par projektu saturu tiks publicēta VIAA interneta vietnē http://sf.viaa.gov.lv/lat/zinatne/. VIAA finansējuma saņēmējiem sniegs daudzveidīgu informatīvo atbalstu, rīkojot seminārus un pastāvīgi sniedzot individuālas konsultācijas par projektu īstenošanu. ERAF aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” pirmajā kārtā par 33,5 miljoniem latu tiek īstenoti 122 projekti.

ES struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā VIAA veic sadarbības iestādes funkcijas struktūrfondu vadībā izglītības un zinātnes jomā, nodrošinot visu (ERAF un Eiropas Sociālā fonda) apstiprināto projektu īstenošanas uzraudzību.


Ruta Mihalovska,

VIAA Struktūrfondu vadības un kontroles departamenta projektu vadītāja

Tālr.: +371 67814328

Mob. tālr.: +371 29355004

e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv