Baltijas pētniecības programmas 3. konkursā saņemts 81 pieteikums no Latvijas

20.10.2020

2020. gada 19. oktobrī ir noslēgusies starptautiskās sadarbības projektu pieteikumu iesniegšana Baltijas pētniecības programmas 3. konkursam Latvijā. Tajā saņemts 81 pieteikums no 23 Latvijas pētniecības organizācijām. Kā projektu partneri plānotas 28 pētniecības organizācijas no Norvēģijas, 11 no Igaunijas, 17 no Lietuvas, 5 no Islandes, kā arī viena no Lihtenšteinas.

Sadarbības projektu pieteikumus konkursā varēja iesniegt piecās zinātņu tēmās. Lielākais skaits jeb 39 projekta pieteikumi ir saņemti tēmā “Inovatīvi risinājumi efektīvai un ilgtspējīgai resursu izmantošanai”, 17 pieteikumi iesniegti “Sabiedrības veselība un e-veselība” tēmā, bet “Reģionālā ekonomiskā attīstība, nodarbinātība, darba tirgus regulējums un sociālā politika” tēmā - 15 pieteikumi. “Migrācija un sociālā iekļaušana” tēmā iesniegti 14 pieteikumi, bet “Kiberdrošība un sabiedrības drošība” - 4 pieteikumi, kas konkursā ir mazākais vienā tēmā pieteikto projektu skaits. Lai projekts varētu kvalificēties un pretendēt uz Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas (EEZ/N) grantu finansiālo atbalstu, projekta pieteikumam ir jāatbilst vismaz vienai no apakštēmām.

Projektu atbilstību kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtē starptautiski neatkarīgi eksperti. Programmas komiteja vērtē projektu iesniegumus, ņemot vērā neatkarīgo ekspertu vērtējumus, un sniedz atzinumus par projektu iesniegumu apstiprināšanu. Pamatojoties uz programmas komitejas atzinumu, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) pieņem lēmumu četru mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas dienas. Šobrīd visu iesniegto projektu summa sastāda 75 954 705 eiro.

Baltijas pētniecības programmas 3. konkursu Latvijā organizē VIAA sadarbībā ar Norvēģijas Pētniecības padomi un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju (IZM). Baltijas pētniecības programma ir viena no EEZ/N grantu programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātēm. Tā nodrošina kopējas pētniecības veikšanu, ilgtspējīgas un plašas sadarbības iespējas starp Baltijas valstu un programmas donorvalstu (Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas) pētniekiem un pētniecības iestādēm, lai uzlabotu Baltijas valstu pozīciju Baltijas jūras reģionā, Baltijas un Ziemeļvalstu pētniecības telpā, kā arī Eiropas un starptautiskā līmenī. Programma atbalsta uz pētījumiem balstītu zināšanu attīstību Baltijas valstīs, veidojot pētniecības partnerības ar donorvalstu pētniekiem un zinātniskajām institūcijām. Vienlaikus programma stiprina attiecības ar donorvalstīm politiskā līmenī un Eiropas līmenī kopīgu interešu jomās.

Programmu “Pētniecība un izglītība” finansiāli atbalsta EEZ/N granti, to apsaimnieko IZM, kas atbild par programmas īstenošanu Latvijā, bet VIAA veic projektu vērtēšanu, īstenošanas uzraudzību un kontroli. Pētniecības projektus paredzēts īstenot līdz 2024. gada 30. aprīlim. Latvijas konkursā Baltijas pētniecības programmas kopējais finansējums ir 7 541 272 eiro, bet programmas kopējais budžets Latvijā, Lietuvā un Igaunijā ir 23,5 milj. eiro.