Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) atkārtoti izsludina atklāto konkursu

14.12.2005

Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) atkārtoti izsludina atklāto konkursu projektu pieteikumiem divās Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātēs „Izglītības programmu uzlabošana sākotnējā profesionālajā izglītībā ekonomikai svarīgās nozarēs" (3.2.1.) un „Studiju programmu īstenošana un studiju procesa kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs" (3.2.3.2.).

ESF aktivitātes „Izglītības programmu uzlabošana sākotnējā profesionālajā izglītībā ekonomikai svarīgās nozarēs" ietvaros var plānot jaunu profesionālās izglītības programmu izstrādi vai esošo programmu uzlabošanu, kā arī izglītības programmu satura aktualizāciju vai izstrādi, mācību priekšmetu, mācību prakses, patstāvīgo darbu satura un metodiskā nodrošinājuma izstrādi, mācību metožu pilnveidi. Projektos var paredzēt arī mācību aprīkojuma uzlabošanu atbilstoši izglītības programmu īstenošanas prasībām.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2006. gada 14. februāris. Projektus var pieteikt valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestādes. Kopējais pieejamais finansējums aktivitātes īstenošanai ir 6 650 000 lati. Atkārtotu konkursu projektu pieteikumiem PIAA izsludina par aktivitātē atlikušo pieejamo finansējumu. Minimālā plānojamā projekta summa ir 6800 LVL, maksimālā - 136 000 LVL.

Projekta ilgums var būt no viena līdz trīs gadiem. Gadījumā, ja projektā ir plānota četrgadīga profesionālās izglītības programma, ceturtajā gadā aktivitāšu izmaksas jāsedz pašai izglītības iestādei. 

ESF aktivitāte „Studiju programmu īstenošana un studiju procesa kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs" paredz jaunu studiju programmu, kursu, moduļu un mācību metodisko materiālu izstrādi un esošo studiju programmu uzlabošanu, kā arī mācību metožu pilnveidi, studiju kursu un mācību materiālu izstrādi svešvalodā un studiju programmu īstenošanu (studentu uzņemšanu). Projektos var paredzēt arī speciālās literatūras iegādi, auditoriju un laboratoriju aprīkojuma uzlabošanu atbilstoši studiju programmu īstenošanas prasībām.

Projektus var pieteikt augstākās izglītības iestādes. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2006. gada 26. janvāris. Kopējā summa aktivitātes ieviešanai ir 5 320 000 LVL. Konkurss izsludināts par atlikušo pieejamo finansējumu - ...LVL. Minimālā viena projekta summa var būt 34 000 LVL, maksimālā - 204 000 LVL. Minimālais projektu ilgums šajā aktivitātē ir viens gads, maksimālais - trīs gadi.

Abās aktivitātēs ESF finansējums ir 75% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām, bet 25% veido nacionālais vai privātais finansējums. Projekta īstenošanai piešķirtos līdzekļus var apgūt vēl 2 gadus pēc piešķīruma gada, bet ne ilgāk kā līdz 2008. gada 20. augustam.

Pirmo reizi atklāto konkursu projektu pieteikumiem abās aktivitātēs PIAA izsludināja 2004. gada 1.oktobrī un saņēma kopumā 144 projektu pieteikumus, no kuriem apstiprināti 84 projekti.

Laika posmā no 2004. - 2006. gadam no ESF izglītībai ir pieejami 48,3 miljoni LVL. Profesionālās izglītības attīstības aģentūra kā otrā līmeņa starpniekinstitūcija Eiropas Sociālā fonda apguvē administrē deviņu atklāto konkursu ieviešanu izglītībā.