ESF aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” atkārtotā vērtēšanā apstiprināti 35 projekti

22.10.2009

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izveidotā projektu iesniegumu vērtēšanas komisija, veicot atkārtotu visu 154 projektu iesniegumu vērtēšanu Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” (1.1.1.2.), 2009. gada 21. oktobrī ieteica apstiprināšanai un VIAA apstiprināja 35 projektus. To vidū ir gan projekti, kas tika apstiprināti iepriekšējā vērtēšanā, gan arī citi projekti. Piecu darba dienu laikā (līdz 2009. gada 28. oktobrim – pasta zīmogs) projektu iesniedzējiem VIAA nosūtīs lēmumus par projektu iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu.

Apstiprināto projektu saraksts būs pieejams VIAA mājas lapā internetā pēc pieņemtā lēmuma izsūtīšanas projektu iesniegumu iesniedzējiem – 28.oktobrī. To varēsiet skatīt sadaļā ES struktūrfondi » Zinātne » Zinātnes aktivitātes » 1.1.1.2. aktivitātes virzība un noslēgtie līgumi .

Pirmajai atklātas projektu iesniegumu atlases kārtai piešķirtais finansējums ir 40 miljoni latu. Papildu līdzekļu iedalījums 10 miljonu latu apjomā deva iespēju paplašināt finansējumu ieguvušo projektu pieteicēju skaitu ar 5 zinātniskajām institūcijām, kurām iepriekšējā vērtēšanā finansējuma ierobežojuma dēļ bija jāsaņem noraidījums. Atbalstu guvušo vidū ir 11 zinātniskie institūti, tomēr vislielākais apstiprināto projektu skaits ir Latvijas Universitātei. Reģionālās augstskolas ir spējušas konkurēt ar zinātnes flagmaņiem, no 35 atbalstāmajiem projektiem kopā iegūstot atbalstu 10 projektiem. Projektu īstenotāji saņems projektu īstenošanai avansa maksājumu, kas nepārsniedz 20% no projektam paredzētā ESF un valsts budžeta apmēra.

„Cerot uz aktīvu un ātru precizējumu un dokumentu iesniegšanu no atbalstīto projektu iesniedzēju puses, VIAA plāno pabeigt vienošanos slēgšanu tā, lai decembra sākumā visi projektu īstenotāji būtu saņēmuši avansus un varētu uzsākt projektu īstenošanu,” uzsver VIAA direktore Dita Traidās. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem projektu vērtēšanu nodrošināja VIAA, izveidojot projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju, kuras sastāvā nav tādu zinātnieku, kas paši ir nodarbināti projektu iesniedzēju institūcijās. Komisijas sastāvā bija Latvijas Zinātnes padomes pārstāvis, Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvis, divi Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvji, trīs VIAA pārstāvji. Novērotāja statuss bija piešķirts Latvijas Zinātnieku savienības nominētam pārstāvim, Latvijas jauno zinātnieku apvienības pārstāvim, ES fondu vadošās iestādes (Finanšu ministrija) un atbildīgās iestādes (IZM) pārstāvim.

ESF aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” vispārējais mērķis ir nodrošināt zinātniskajā darbā nodarbināto skaita pieaugumu, sekmēt ārvalstīs strādājošo zinātnieku atgriešanos Latvijā un ārvalstu zinātnieku piesaisti. Aktivitāte paredz atbalstu jaunu darba vietu izveidei zinātniekiem, to atalgojumam un darba vietu uzturēšanas izdevumiem zinātniskajās institūcijās, jaunu zinātnisko grupu izveidošanai zinātnes projektu īstenošanai. Projektu varēja izstrādāt un iesniegt valsts zinātniskā institūcija – valsts zinātniskais institūts, valsts augstskola vai valsts augstskolas zinātniskais institūts.

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv