Īstenos 170 struktūrfondu projektus izglītībā

11.12.2009

2009. gada nogalē Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) parakstīs 170 vienošanās ar projektu īstenotājiem par finansējuma saņemšanu vairākās Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātēs, tādējādi dodot iespēju sākt īstenot nozīmīgus projektus vispārējās, profesionālās un speciālās izglītības iestādēs.

9. decembrī parakstītas pirmās divas vienošanās par finansējuma saņemšanu ESF apakšaktivitātē „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” (1.2.2.4.2.) ar Smiltenes novada domi un Grobiņas novada domi. Kopumā šajā aktivitātē šogad sāks īstenot 20 projektus.

Aktivitāte paredz atbalstu pagarinātās dienas grupu un sociālās korekcijas klašu izveidei izglītības iestādēs. Projektu ietvaros paredzēts ieviest skolotāja palīga amatu, kā arī palielināt atbalsta personāla (psihologu, sociālo pedagogu) lomu mācību un audzināšanas procesā, veicinot darba un sadzīves prasmju apguvi jauniešiem sociālās atstumtības riska grupās, jauniešiem ar speciālām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem un īstenojot atbalsta pasākumus jauniešiem no nabadzīgām ģimenēm, kas ļautu viņiem veiksmīgāk iekļauties izglītības sistēmā.

VAA slēgs 41 vienošanos par finansējuma saņemšanu ERAF apakšaktivitātē „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” (3.1.3.3.1.). Projektu īstenotāji varēs uzlabot mācību vidi izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, nodrošinot atbilstošas izglītības ieguves iespējas, sakārtojot izglītības iestāžu infrastruktūru, uzlabojot materiālo bāzi un nepieciešamo aprīkojumu, iegādājoties datorus un programmatūru, pielāgojot telpas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī nodrošinot autotransportu skolēnu pārvadājumiem.

ERAF apakšaktivitātē „Izglītības iestāžu informatizācija” (3.2.2.1.2.) tiks noslēgtas 114 vienošanās ar pašvaldībām par 393 projektu īstenošanu visā Latvijā, nodrošinot izglītības iestādes ar atbilstošu, efektīvu, drošu un uzticamu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.

16. decembrī plānots noslēgts pirmās divas vienošanās ESF apakšaktivitātē „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” (1.2.1.1.3.). Aktivitātes ietvaros atbalsts paredzēts mācību metožu, intelektuālo resursu un mācību norises uzlabošanai, paredzot projektos mācību palīgmateriālu izstrādi, mācību materiālu, grāmatu, programmatūru un citu intelektuālo resursu iegādi, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, e-resursu un e-mācību vides risinājumu ieviešanu, informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmju uzlabošanu, pilnveidojot profesionālās izglītības mācību priekšmetus, kursus un moduļus, kā arī nodrošinot konsultatīvu atbalstu audzēkņiem.

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv