Par Eiropas Sociālā fonda finansējumu zinātnes projektiem – liela interese

05.05.2009

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) atklātas projektu iesniegumu atlases pirmajā kārtā Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" (1.1.1.2.) saņēmusi 154 projektus. Projektu vērtēšanas komisija, izvērtējot projektus pēc administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem, apstiprinājusi 25 projektus, tomēr no tiem - tikai četri pilnībā atbilst visiem kritērijiem, 21 projektā jāveic uzlabojumi.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš bija 29. janvāris, un pēc tam trīs mēnešu laikā vērtēšanas komisija veica detalizētu projektu vērtēšanu. Vērtējot pēc administratīvajiem kritērijiem, par atbilstošiem tika atzīts 141 projekts. Veicot projektu iesniegumu vērtēšanu pēc atbilstības un kvalitātes kritērijiem, atbalstu guva 25 projekti, kuri atbilst aktivitātes finansējuma saņemšanas kritērijiem. Līdz šīs nedēļas beigām projektu iesniedzējiem VIAA nosūtīs lēmumus. Plānots, ka vienošanās par finansējuma saņemšanu tiks noslēgtas šā gada augusta beigās, ja līdz tam laikam tiks piešķirts finansējums. Pirmajai atklātas projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais publiskais finansējums ir 30 miljoni latu. Atklātas projektu iesniegumu atlases pirmajā kārtā apstiprināti projekti par 29 645 954 latiem, savukārt 354 046 lati tiks izlietoti atlases otrajā kārtā. Maksimālais ESF līdzfinansējuma apmērs ir 85 procenti no kopējās projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

Projektu vērtēšanu nodrošināja VIAA, izveidojot vērtēšanas komisiju un projektu vērtēšanai piesaistot 75 ekspertus no Latvijas Zinātnes padomes (LZP) ekspertu datubāzes. Katru projektu vērtēja divi LZP eksperti un divi vērtēšanas komisijas locekļi. Vērtēšanas komisijas sastāvā bija LZP pārstāvis, Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvis, divi Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvji, trīs VIAA pārstāvji. Komisijas sēdēs novērotāja statusā piedalījās ES fondu vadošās iestādes (Finanšu ministrija) un atbildīgās iestādes (IZM) pārstāvji, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības un Latvijas Zinātnieku savienības pārstāvji.

„Mums ir liels prieks par zinātnieku interesi saņemt ESF finansējumu projektu īstenošanai. Taču diemžēl nācās atzīt, ka liela daļa projektu neatbilst būtiskiem vērtēšanas kritērijiem. Piemēram, vairāki projektu iesniedzēji vēlējās piesaistīt tādus sadarbības partnerus projektu īstenošanā, kas neatbilst izvirzītajiem kritērijiem. Daļā projektu nebija aizpildītas projektu iesniegumu sadaļas, līdz ar to informācija par projektu bija nepilnīga. Vairākus projektus nācās noraidīt par pētījuma projekta zinātnisko kvalitāti, jo nebija norādīti zinātniskie mērķi un nebija pamatota pētījuma projekta zinātniskā aktualitāte,” uzsver VIAA direktore Dita Traidās.

ESF aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” vispārējais mērķis ir nodrošināt zinātniskajā darbā nodarbināto skaita pieaugumu, sekmēt ārvalstīs strādājošo zinātnieku atgriešanos Latvijā un ārvalstu zinātnieku piesaisti. Aktivitāte paredz atbalstu jaunu darba vietu izveidei zinātniekiem, to atalgojumam un darba vietu uzturēšanas izdevumiem zinātniskajās institūcijās, jaunu zinātnisko grupu izveidošanai zinātnes projektu īstenošanai un pētījumiem eksakto, sociālo un humanitāro zinātņu virzienos, kā arī sadarbības pasākumiem ar augstskolām, pētniecības centriem un uzņēmumiem. Projektu varēja izstrādāt un iesniegt valsts zinātniskā institūcija – valsts zinātniskais institūts, valsts augstskola vai valsts augstskolas zinātniskais institūts.

Apstiprināto un apstiprināto ar nosacījumu projektu sarakstu skatiet: Struktūrfondi » Projektu konkursi » Konkursu rezultāti.

ES struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā VIAA veic sadarbības iestādes funkcijas struktūrfondu vadībā izglītības un zinātnes jomā (ESF un Eiropas Reģionālās attīstības fonds).

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv