Zinātnes un pētniecības projekti saņem ERAF investīcijas

28.10.2010

28. oktobrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) parakstīs pirmās vienošanās ar septiņām zinātniskajām institūcijām par ERAF finansētu projektu īstenošanu. Vienošanās parakstīšana notiks Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta zālē, Akadēmijas laukumā 1, Rīgā, pulksten 11:00, un tās parakstīs VIAA direktore Dita Traidās un zinātnisko institūciju vadība.

Vienošanās parakstīs: Rīgas Tehniskā universitātes zinātņu prorektors Leonīds Ribickis, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra direktora v.i. Elmārs Grēns, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta direktors Aivars Žūriņš, Latvijas Universitātes direktors Atis Peičs, Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktors Ivars Kalviņš, Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātņu prorektors Pēteris Rivža, Latvijas Universitātes aģentūras "Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts" direktors Juris Jansons. Pasākumā piedalīsies izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe.

Rīgas Tehniskās universitātes projekts „Perspektīvu nanokompozītu izveide uz otrreizējo polimēru bāzes un to iegūšanas un pārstrādes tehnoloģiju izstrāde” paredz uz otrreizējo polimēru bāzes izveidot perspektīvu nanokompozītu un izstrādāt inovatīvas tehnoloģijas to iegūšanai un modificēšanai. Kopējā projekta summa ir 241 466 latu, no kuriem ERAF finansējums - 223 356, bet atlikušo summu - 18 110 latus – veido cits publiskais finansējums.

Savukārt Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs realizēs projektu „Jaunas universālas hepatīta B rekombinantās vakcīnas prototipa izstrāde”, lai radītu hepatīta B universālas vakcīnas prototipu uz HBV kor-antigēna HBcAg un vīrusa preS daļas bāzes, kā arī tehnoloģiju augstas tīrības rekombinantā HBcAg-preS proteīna veidoto vīrusveidīgo daļiņu iegūšanai. Projekts izmaksās 369 872 lati: 342 131 lats ERAF finansējums, 17 893 lati privātais un 9 848 lati cits publiskais finansējums.

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta projekts „Gaistošus organiskus savienojumus nesaturošu, uzsmidzināmu poliuretāna pārklājumu izstrādne no atjaunojamo izejvielu resursiem” paredz izstrādāt poliolu sistēmas no atjaunojamām izejvielām uzsmidzināmu poliuretāna pārklājumu ieguvei ar augstākām ekspluatācijas īpašībām nekā zināmiem šīs klases materiāliem un izslēgt no poliolu sistēmām viegli gaistošus organiskus savienojumus. Projekta kopējo finansējumu (237 169 lati) veido 215 371 lats no ERAF un 17 463 lati publiskais finansējums.

Latvijas Universitāte realizēs projektu „Digitālais zenītteleskops gravitācijas lauka un tā anomāliju noteikšanai”, lai izstrādātu zinātniski pamatotu, ar jaunām kvalitatīvām īpašībām digitāla zenītteleskopa modeļu un ar to saistītu jaunu vadības un datu apstrādes programmu, pārbaudītu to gravitācijas lauka un noteiktu anomālijas. Projekts kopā izmaksās 228 839 latus, no kuriem 206 808 lati no ERAF un 16 769 lati ir publiskais finansējums.

Savukārt Latvijas Organiskās sintēzes institūta projektā „Inovatīvi katalītiskie procesi aktīvo farmaceitisko vielu iegūšanai” izstrādās inovatīvu sintētisko metodoloģiju paketi, kas būtu pielietojama pēc iespējas plašāka AFV un principiālo pusproduktu klāsta ražošanā, lai inovatīvo sintētisko metodoloģiju izstrādi balstītu uz katalītiskajiem procesiem un demonstrētu izstrādāto metodoloģiju pielietojumu vairāku reprezentatīvu AFV iegūšanas procesos. Projekta finansējumu - 491 000 latus – veido ERAF līdzekļi (454 175 lati), privātais finansējums (24 545 lati) un publiskais finansējums (12 280 latu).

Latvijas Lauksaimniecības universitāte realizēs projektu „Meža resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas plānošanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma”, lai izstrādātu meža resursu apsaimniekošanas un izmantošanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas modeli un datu apstrādes programmas prototipu. Šī projekta kopējā summa ir 417 864 lati, no kuriem ERAF finansējums ir 379 062 lati un 30 738 lati publiskais finansējums.

Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts" projekts „Intelektuālas dielektrometrijas sistēmas un metodoloģijas izstrāde nemetālisku materiālu nesagraujošai testēšanai” paredz izstrādāt intelektuālas platjoslas dielektrometrijas sistēmas un inovatīvas testēšanas metodoloģijas nemetālisku materiālu daudzparametriskai nesagraujošai testēšanai. Projekta kopējo finansējumu, kas ir  201 431 lati, veido 183 112 lati no ERAF un 14 847 lati publiskais finansējums.

Kopumā ERAF aktivitāte „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” finansē 120 zinātnisko institūciju izstrādātos projektus, kuri sekmē zinātnes un ražošanas integrāciju un pētniecības rezultātu ieviešanu atbilstoši valstī noteiktajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem – agrobiotehnoloģija, informātika, biomedicīna un farmācija, enerģētika, materiālzinātne, meža zinātne, medicīnas zinātne, vides zinātne, inovatīvie materiāli, tehnoloģijas u.c.

Aktivitātes ietvaros atbalsts paredzēts arī Eiropas Sociālā fonda aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” (1.1.1.2.) ietvaros izveidoto jauno zinātnieku darba vietu iekārtošanai un jauno zinātnisko darba grupu praktiskās ievirzes pētījumiem nepieciešamā aprīkojuma iegādei.

Zinātniskās institūcijas (zinātniskie institūti, augstskolas, augstskolu zinātniskie institūti) varēja pieteikties, izstrādājot projektu, kura minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 70 280 latu, bet maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma – 491 962 lati. Kopējais aktivitātei pieejamais publiskais finansējums ir 35 843 004 lati – 100% ERAF finansējums, kas nozīmē, ka finansējuma saņēmējam projekta īstenošanā nav jāiegulda līdzfinansējums.

Papildu informācija:

Linda Lietaviete,
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67201170
e-pasts: linda.lietaviete@viaa.gov.lv