Izsludināts konkurss Mūžizglītības programmas projektu pieteikumiem

03.11.2010

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir izsludinājusi konkursu projektu pieteikumiem Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmā. Eiropas Komisijas (EK) izsludinātajā 2011. gada konkursā projektu pieteikumus var iesniegt Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Žana Monē (Jean Monnet) un Caurviju apakšprogrammās.

Comenius apakšprogrammā konkurss ir atvērts septiņu veidu projektiem skolu izglītības attīstībai, Erasmus – astoņu veidu projektiem augstākajā izglītībā, Leonardo da Vinci – sešu veidu sākotnējās un tālākās profesionālās izglītības projektiem, Grundtvig – deviņu veidu projektiem pieaugušo izglītībā, Caurviju programmā – divu veidu projektiem informācijas, pieredzes un ideju apmaiņai starp izglītības vadošajiem speciālistiem, kā arī Žana Monē programmā Eiropas integrācijas jautājumu risināšanai.

Leonardo da Vinci apakšprogramma uzlabo profesionālās jeb arodizglītības kvalitāti, Comenius piedāvā pedagogu tālākizglītību, skolu un reģionu sadarbību vispārējās izglītības attīstībai, Erasmus programma veicina studentu un mācībspēku mobilitāti, piedāvājot studiju, prakses, docēšanas un personāla profesionālās pilnveides iespēju ārzemēs, Grundtvig piedāvā starptautiskās sadarbības iespējas pieaugušo izglītībā iesaistītajiem. Žana Monē programma veicina Eiropas integrācijas pētījumus un aktivitātes augstskolās, kā arī sabiedrības zināšanas par Eiropas integrācijas jautājumiem, savukārt Caurviju programmas mācību braucieni sniedz iespēju izglītības un profesionālo praktisko mācību speciālistiem, kas ir atbildīgi un īsteno nozīmīgas aktivitātes vietējā, reģionālā vai pat visas valsts līmenī, pārskatīt un pilnveidot savu darbu, izmantojot citu valstu izglītības un profesionālo praktisko mācību struktūru un reformu pieredzi.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados EK ir noteikusi dažādiem projektu veidiem atšķirīgus pieteikumu iesniegšanas gala termiņus – no 2011. gada janvāra līdz pat oktobrim, turklāt vairāku veidu projektiem pieteikumi jāiesniedz VIAA, savukārt daļai projektu – EK. Lai atrastu piemērotu partnerorganizāciju kādā no programmas dalībvalstīm un kopīgi izstrādātu projekta pieteikumu, projektu īstenotājiem ir iespējams doties sagatavošanas vizītēs, apmeklējot potenciālos sadarbības partnerus un piedaloties programmas dalībvalstu Nacionālo aģentūru organizētajos kontaktsemināros. Arī sagatavošanas vizītēm visās apakšprogrammās ir vairāki projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi.

Plašāka informācija par 2011.gada konkursiem Mūžizglītības programmas aktivitātēs atrodama šādās VIAA mājas lapas sadaļās:

Pieteikumu veidlapas, projektu pieteicēju rokasgrāmatas un informācija par plānotajiem informatīvajiem semināriem ir pieejama VIAA mājas lapā pie attiecīgā projektu veida vai EK mājas lapā http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm.


ES Mūžizglītības programmā ir 33 dalībvalstis: 27 ES dalībvalstis, Eiropas Ekonomikas zonas valstis – Īslande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice, kā arī ES kandidātvalstis – Horvātija un Turcija.

VIAA nodrošina visas ES Mūžizglītības programmas 2007.-2013. gadam īstenošanu Latvijā.

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
VIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv