Ar ESF atbalstu īstenos nozīmīgu projektu profesionālās izglītības iestādēs un ieslodzījuma vietās

07.12.2010

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sākusi sākotnējai profesionālajai izglītībai nozīmīga projekta īstenošanu, kuru tā izstrādājusi un īstenos kopā ar saviem sadarbības partneriem – Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldi un 25 profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā.

Projekts ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” (1.2.1.1.3.).

Projekta divas galvenās aktivitātes ir profesionālās izglītības programmu īstenošana jauniešiem pēc vidusskolas beigšanas, kā arī pamatprasmju un kompetenču apguves īstenošana sociālai atstumtībai pakļautajai sabiedrības daļai ieslodzījuma vietās. Jauniešiem, kas pēc vidējās izglītības iegūšanas nav spējuši iestāties augstskolās un nav arī atraduši darbu, profesionālās izglītības iestādes piedāvās iespējas apgūt otrā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas viena gada laikā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas pusotra gada laikā. Savukārt ieslodzījuma vietās projekta ietvaros tiks piedāvātas iespējas apgūt vispārējās pamatprasmes – lasīt, rakstīt, rēķināt, kā arī piedalīties karjeras izglītības pasākumos, apgūt profesionālās tālākizglītības programmas kvalifikācijas ieguvei un profesionālās pilnveides programmas.

Plānots, ka projekta īstenošanas laikā profesionālo kvalifikāciju iegūs 2000 izglītojamo, bet izglītojošos pasākumos ieslodzījuma vietās tiks iesaistīti 300 cilvēku, sekmējot viņu ātrāku integrāciju darba tirgū un nodrošinot sabalansētu kompetenču un prasmju apguvi profesionālai darbībai un izglītības turpināšanai. Projektu VIAA kopā ar izglītības iestādēm īstenos turpmāko trīs gadu laikā, un kopējais šim mērķim piešķirtais finansējums ir 4,2 miljoni latu, no kuriem ESF finansējums ir 92%, savukārt nacionālais publiskais finansējums – 8%.

„Profesionālajām prasmēm un iemaņām ir būtiska un pat izšķiroša loma gan individuālās karjeras veidošanā, gan visas tautsaimniecības attīstībā, tāpēc, sagatavojot nepieciešamos speciālistus, ilgtermiņā iegūs visa sabiedrība. Projekta īstenošana sniegs ieguldījumu gan darbaspēka trūkuma novēršanā tautsaimniecībai pieprasītās profesijās, gan sociālās atstumtības riska mazināšanā jauniešiem nepietiekamas izglītības dēļ. Nav noslēpums, ka ieslodzījuma vietās īstenoto izglītības programmu apguves kvalitāte būtiski atpaliek no tām programmām, ko īsteno ārpus ieslodzījuma vietām. Tomēr tieši profesionālā izglītība ir efektīvākais veids, kā palīdzēt ar brīvības atņemšanu notiesātajām personām integrēties darba tirgū un sniegt atbalstu vērtību izvēlē pēc soda izciešanas. Tāpēc esmu pārliecināta, ka projekta gaitā izdarītais palīdzēs šo problēmu risināt,” uzsver VIAA direktore Dita Traidās.

Šajā ESF aktivitātē ir noteikta ierobežota projektu iesniegumu atlase, un tajā iesniegts un apstiprināts viens – VIAA izstrādātais – projekts.

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
VIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv