Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkls (EMKAPT)

Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkls (EMKAPT) ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas finansēts dalībvalstu sadarbības tīkls, kura darbība tika uzsākta 2007.gadā.

Projekta mērķis ir apzināt karjeras atbalsta pakalpojumu pieejamības sistēmu darbību EMKAPT dalībvalstīs, izstrādāt ieteikumus politikas veidotājiem un citām ieinteresētajām pusēm, kas palīdzētu izvērtēt mūžilga karjeras atbalsta nodrošinājumu savā valstī vai reģionā, noteikt tos jautājumus, kuriem ir jāpievērš lielāka uzmanība, un tās nepilnības, kuras ir jānovērš, balstoties uz citās Eiropas valstīs īstenoto labo praksi. 


EMKAPT izstrādātie ieteikumi/pētījumi veltīti četriem galvenajiem tematiem:

 • karjeras vadības prasmes un to apguve,
 • pakalpojumu pieejamība, t. sk. iepriekš iegūtās izglītības akreditēšanas procesā,
 • sadarbības un koordinācijas mehānismi karjeras atbalsta politikas veidošanai un tās īstenošanai,
 • uz pierādījumiem balstītas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveide.


EMKAPT dalībnieki ir visas ES dalībvalstis, vairākas Eiropas Ekonomikas zonas valstis un ES kandidātvalstis. Katru no tām reprezentē neliela pārstāvju grupa, kurā darbojas iesaistītās ministrijas, karjeras atbalsta pakalpojumus sniedzošās institūcijas, iesaistītās nevalstiskās organizācijas, kas apvieno plašāku sociālo partneru loku un citas ieinteresētās puses.

No Latvijas puses EMKAPT darbojas Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas, Nodarbinātības valsts aģentūras un Valsts izglītības attīstības aģentūras deleģētie pārstāvji, kā arī Eiropas Komisijas Euroguidance tīkla Latvijas nodaļa.


EMKAPT aptver arī daudzu partnerorganizāciju pārstāvjus:

 • Starptautiskā Izglītības un profesionālās apmācības karjeras atbalsta asociācija (IAEVG),
 • Eiropas Studentu karjeras atbalsta forums (Fedora), kas tagad ir apvienots ar Eiropas Starptautiskās izglītības asociāciju,
 • Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop), Eiropas Izglītības fonds (ETF), Starptautiskais karjeras attīstības un sabiedriskās politikas centrs (ICCDPP),
 • valsts nodarbinātības dienestu (VND) tīkls,
 • Euroguidance tīkls,
 • Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC),
 • Eiropas Jauniešu forums.

Vairāk informācijas par EMKAPT: http://www.elgpn.eu/