Publicēta Euroguidance gadagrāmata par 2019. gada labo praksi

16.06.2020

2020. gada maijā ir publicēta ikgadējā Euroguidance gadagrāmata Euroguidance Highlights 2019 gan par visa tīkla, gan par nacionālā mēroga aktivitātēm un gūtajiem sasniegumiem iepriekšējā gada laikā.

Gadagrāmatā apkopota informācija par 2019. gadā paveikto karjeras atbalsta speciālistu kompetences stiprināšanā, karjeras speciālistu mobilitātes veicināšanā, kā arī Eiropas dimensijas akcentēšanā mūžilga karjeras atbalsta pakalpojumu sniegšanā. Sadaļā “Tīkla līmeņa aktivitātes” sniegta informācija par Euroguidance tīkla sanāksmēm, darba grupām, starptautiskajām konferencēm un pārrobežu sadarbības semināriem, kā arī par karjeras speciālistu mācību mobilitāti kompetences stiprināšanā projektā Academia.

Kā atzīst Eiropas Komisijas pārstāve Alison Crabb, Covid-19 pandēmijas izraisītā ārkārtas situācija arvien vairāk pierāda karjeras atbalsta jautājumu risināšanas nepieciešamību. Kopīgu panākumu nodrošināšanai Eiropā neatsverama ir starptautiska pieredzes apmaiņa, arī virtuāla. 

Izdevumā apkopota informācija par Euroguidance nacionālo centru darbības rezultātiem, tai skaitā:

  • sadarbība ar citiem ES tīkliem,
  • atbalsts politikas iniciatīvām karjeras atbalsta jomā,
  • karjeras atbalsta speciālistiem veltītie semināri, darbnīcas un rīki,
  • inovatīvi digitāli risinājumi,
  • karjeras atbalsta pasākumi īpašām mērķa grupām,
  • nacionālās konferences, gadatirgi, tai skaitā karjeras atbalsta balvas pasniegšanas pasākumi,
  • publikācijas un pētījumi,
  • studiju vizītes.

Euroguidance gadagrāmata pieejama staptautiskā tīkla mājaslapā

Informācijas tīkla Euroguidance uzdevumus Latvijā veic Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departaments. Euroguidance tīkls veicina karjeras attīstības atbalsta sistēmas (KAAS) politiku un praktisko darbību, sniedzot informāciju politikas plānotājiem un atbalstu karjeras konsultantiem un citiem sistēmas pārstāvjiem.