Meklē risinājumus karjeras atbalsta pilnveidošanai augstskolās

15.11.2017

Lai apzinātu situāciju karjeras atbalsta jomā Latvijas augstskolās un izvērtētu iespējamos attīstības virzienus, Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētajā konferencē šodien, 15. novembrī, pulcējas augstskolu vadības pārstāvji, mentori, karjeras konsultanti, darba devēju pārstāvji un citas iesaistītās puses.

“Šajā konferencē pirmo reizi nacionālā mērogā pievēršamies karjeras atbalsta jautājumiem augstskolās, aplūkojot atbalsta pakalpojumus kā nozīmīgu katras augstskolas resursu, kā arī atklājot diskusiju par karjeras atbalsta jomas turpmākas attīstības virzieniem. Nākamo un esošo studentu vajadzība pēc atbalsta pakalpojumiem šajā plašo iespēju laikmetā kļūst arvien aktuālāka, taču izmaiņas ekonomikā, darba tirgū un jaunās paaudzes iezīmes būtiski ietekmē piedāvāto pakalpojumu formātu. Līdz ar to ir nepieciešama jauna pieeja komunikācijā ar jauniešiem, citas formas pakalpojumu attīstīšana un karjeras vadības prasmju apguves integrēšana studiju procesā,” atzīst Inta Asare, VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta direktore.

Lai palīdzētu augstskolām orientēties karjeras atbalsta pakalpojumu līmeņos, VIAA ir izveidojusi karjeras atbalsta pakalpojumu pašvērtējuma skalu, ko demonstrēs konferencē. Tā augstskolām ļaus noteikt, kādā līmenī karjeras atbalsts tiek sniegts dažādām auditorijām un kādas ir iespējas to pilnveidot.

Augstskolu aptaujā, ko 2017. gadā veikusi VIAA, iezīmējas vairāki izaicinājumi karjeras atbalsta nodrošināšanai augstākās izglītības iestādēs. Piemēram, vairākās augstskolās nav atbildīgā cilvēka vai struktūrvienības, kas strādātu ar karjeras atbalsta jautājumiem, un tas ietekmē karjeras atbalsta pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Tāpat  augstskolas norādījušas, ka augstskolās trūkst karjeras konsultantu ar starpkultūru komunikācijas kompetenci. Lai gan vairākās augstskolās tiek sagatavoti karjeras konsultanti, aptaujātie atzīst, ka aizpildīt tukšās vakances ar atbilstīgu darbinieku ir ļoti grūti.

Konference notiek Eiropas Komisijas (EK) Jaunās prasmju programmas Eiropai kontekstā. Konferenci finansē EK Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkls Euroguidance, kas apkopo Eiropas pieredzi karjeras atbalsta pakalpojumu nodrošināšanā un aktualizē jautājumu par karjeras atbalsta pakalpojumiem Latvijas augstskolās.

Gada nogalē VIAA organizēs vēl divas konferences par karjeras atbalsta jautājumiem. 29. novembrī notiks karjeras atbalsta gadskārtējā konference “Skolēnu karjeras vadības prasmju veidošana kompetencēs balstītā izglītībā”, kurā pulcēsies ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” sadarbības partneri. Savukārt 8. decembrī ar Euroguidance tīkla atbalstu notiks konference karjeras konsultantiem “Karjeras konsultantu maģistra studijām – 10. Teorija,  prakse, attīstība.”