Jautājumi un atbildes

JautājumsAtbilde
50% var tikt līdzfinansēti kā darbs, vai tam noteikti ir jābūt finansējumam naudā? Gatavojot projekta iesniegumu, aprēķinos tiek iekļautas visas projekta izmaksas, tajā skaitā, pamatotas darba izmaksas (konkrēta speciālista konkrēts stundu skaits ar noteiktu likmi). Iesniedzot projekta pieteikumu, sistēma ARS automātiski aprēķina Nordplus/pašu finansējuma apmēru. Saņemot finansējumu no Nordplus, ir iespēja, ka, piemēram, 100% darba izmaksas tiek finansētas no pašu līdzekļiem, savukārt kāda cita projekta pozīcija – 100% no Nordplus līdzekļiem.
Kas Nordplus programmas ietvaros ir persona ar īpašām vajadzībām? Nordplus programmā nav dota definīcija šim terminam, taču galvenā administratora skaidrojumā persona ar īpašām vajadzībām ir persona, kurai ir ārsta izsniegts dokuments ar norādēm par īpašajām vajadzībām (piemēram, vājredzīgai persona nepieciešams pavadonis, un tml.) un šīs vajadzības projekta iesniegumā arī ir uzskaitītas. Šajā gadījumā uzmanība netiek pievērsta atbilstībai kādai rakstiskai definīcijai, bet gan tam, vai cilvēkam tik tiešām ir kādas īpašas vajadzības un tās ir apstiprinātas ar ārsta izdotu dokumentu.
Kad sākt plānot projekta īstenošanas aktivitātes? Projektu iesniegumu izvērtēšana notiek līdz jūnijam, līgumu slēgšana ar atbalstīto projektu īstenotājiem notiek līdz augustam, avansa ieskaitīšana projekta īstenotāju kontā paredzama 45 dienu laikā no līguma noslēgšanas, līdz ar to projekta aktivitāšu īstenošanu iesakām plānot, sākot ar septembra mēnesi.