Pētniecības aktivitāte (NFI) – konkurss noslēdzies

Pētniecības aktivitāte Vispārējais mērķis ir veicināt uz pētniecību balstītu zināšanu attīstību Latvijā, Norvēģijai un Latvijai sadarbojoties fundamentālo un lietišķo pētījumu jomā. Pētniecības aktivitāte vērsta uz divpusējās sadarbības stiprināšanu starp Latvijas un Norvēģijas pētniecības iestādēm, tādējādi stimulējot iestāžu ilgtermiņa sadarbību, kā arī to kapacitātes un kompetenču attīstību.
Tematiskās jomas 

Pētniecības projektiem jāatbilst šādām tematiskajām jomām:

a) sociālās un humanitārās zinātnes,

b) sabiedrības veselība, ieskaitot aspektus, kas saistīti ar farmāciju, biomedicīnu un profilaksi.


Projekta iesnieguma iesniedzējs aktivitātes tematiskajās jomās ietilpstošās zinātnes apakšnozares nosaka saskaņā ar Eiropas Kopējo pētniecības klasifikācijas shēmu (Eiropas Kopienu Oficiālais Vēstnesis, L 189, 1991).

Dokumenti, kas regulē ieviešanu 

EEZ un NFI regulas, EEZ un NFI Likums, MK noteikumi, vadlīnijas uc. saistošie dokumenti šeit.

Projektu iesniedzēji

 

Projekta iesnieguma iesniedzējs ir Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija – zinātniskais institūts vai augstskola, kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai.

 

Konkursi

 

Aktivitāti īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā, izsludinot atklātu projektu iesniegumu konkursu par visu aktivitātei pieejamo finansējumu 4 435 556 eiro apmērā, ko veido NFI līdzfinansējums 3 992 000 eiro apmērā un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 443 556 eiro apmērā. Konkursa dokumenti pieejami šeit.

 

Projektu līdzfinansējuma apmērs

Projekta finansējumu veido programmas un projekta īstenotāja līdzfinansējums:

  • programmas (NFI + LV budžets) atbalsts līdz 92,5%;
  • projekta īstenotāja līdzfinansējums 7,5%.
Granta apjoms

Projektiem pieejamais programmas finansējuma apjoms: 

  • minimālais programmas finansējums ir 60 000 EUR;
  • maksimālais programmas finansējums ir 1 milj. EUR.
Programmas komiteja

 

Programmas komiteja notika 2015. gada janvārī, un konkursa rezultātā tika apstiprināti 11 pētniecības projekti. 

Apstiprināto projektu saraksts

Skatīt šeit:  NFI_Pētniecības projekti_APSTIPRINĀTIE_LV_pdf.pdf?d=files/free/63/17363/nfi_p_tniec_bas_projekti_apstiprin_tie_lv_pdf.pdf

Bilateriālā sadarbība

 

Vienu reizi projekta īstenošanas laikā Aģentūra līdzfinansējuma saņēmējam pēc pieprasījuma var piešķirt programmas divpusējās sadarbības fonda finansējumu līdz 5000 eiro partnerības pasākumiem, to organizēšanai Norvēģijā vai Latvijā, vai dalībai partnerības pasākumos, kurus organizē vairākām Norvēģijas finanšu instrumenta saņēmējvalstīm kopīgi, aktivitātēm kopīgu projektu iesniegumu izstrādei ES pētniecības programmu ietvaros vai sinerģijas pasākumu īstenošanai un izplatīšanai tiem projektiem, kas veido sinerģiju ar programmas aktivitāti “Stipendijas”.

 

Papildu informācija
Ārvalstu komandējumu likmes
  • Latvijas institūcijām - skatīt šeit: www.likumi.lv;
  • Norvēģijas institūcijām :
    - Ārvalstu komandējumiem (t.sk komandējumiem uz Latviju) skatīt šeit;
    - Iekšzemes komandējumiem Norvēģijā skatīt šeit.

  

Kvalitatīvās vērtēšanas starptautiskie eksperti Pētniecības aktivitātes projektu kvalitatīvajā vērtēšanā tika iesaistīti ārvalstu eksperti. To iesaisti noteica aktivitātes Ministru kabineta noteikumi Nr.324. Katru projektu vērtēja 3 neatkarīgi starptautiskie eksperti. Ekspertu saraksts šeit: ?d=list_experts_name_country_jsi_upd.pdf.
Kontaktinformācija

 

Jana Sīle, e-pasts: jana.sile@viaa.gov.lv; tālr.: 67830837