Paziņojums par atklāta konkursa izsludināšanu ?d=Call_Research_110614.doc EN
Pieteikuma veidlapa ?d=Aplication_form_Research_110614.doc LV/ EN
Vadlīnijas projektu pieteicējiem ?d=GfA_Research_110614.doc EN
Vērtēšanas kritēriji ?d=NFI_Guide_for_evaluators.doc EN
Projektu atlases kritēriji ?d=Criteria_R_110614.doc EN

Līguma PROJEKTS par Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta īstenošanu

 

Līguma tulkojums angļu valodā*

?d=L_GUMS_petnieciba_IzM_JSI.doc LV

 

 

 

 

?d=57043_DRAFT_CONTRACT_RESEARCH_PROJECT_NORWAY_GRANTS_Translation.doc EN (*Līguma tulkojumam ir informatīvs raksturs un tam nav juridiska spēka) 

MK noteikumi

Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumi Nr. 324 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. –2014. gada perioda programmas „Pētniecība un stipendijas” aktivitātes “Pētniecība” projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums”.

Partnerības līguma paraugs

Partnership_agreement_PETNIECIBA_RESEARCH_template_EN.doc?d=files/free/78/35478/partnership_agreement_petnieciba_research_template_en.doc EN

Komunikācijas vadlīnijas

?d=41427_Komunik_cijas_vadl_nijas_Norway.doc LV

Pētniecības aktivitātes starpposma/ noslēguma pārskata veidlapa

?d=77171_Interim_research_sustainability_upd_2016.doc EN

Maksājuma pieprasījuma veidlapa

?d=99456_MAKS_JUMA_PIEPRAS_JUMA_Starpp_Nosl_veidlapa_EEZ_NFI.doc LV

Projekta grozījuma pieprasījuma veidlapa un Projektu
līgumu grozījumu pieprasījumu sagatavošanas vadlīnijas

?d=P_TNIEC_L_G_grozijumu_pieprasijums_PARAUGS.doc LV

?d=groz_j_piepr_vadlinijas_2016.docx LV

Projektu
starpposma un noslēguma pārskatu un maksājumu pieprasījumu
sagatavošanas vadlīnijas

?d=VADL_PRSK_strpposms_nosl_maksPiepras_2016_JSi_SS_3_clean.docx EN 

Projekta iesnieguma veidlapa divpusējās sadarbības atbalsta pasākumiem (līdz 5 000 eiro)

?d=bilater_fonds_pieteikuma_veidlapa_5000_eiro.docx LV/EN

Pētniecības aktivitātes noslēguma pārskata veidlapa 2017

?d=LV_final_report_form_Research_2017_ENG.doc EN