Inovāciju centri

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas „Pētniecība un izglītība” aktivitātes „Inovāciju centri” mērķis ir veicināt zināšanu attīstību un izglītojamo karjeras izvēli STEM jomā, divpusējā sadarbībā izveidojot inovācijas centrus, kuros izglītojamiem un pedagogiem tiek izstrādātas un īstenotas izglītojošas programmas, darbnīcas, koprades telpas, koprades laboratorijas un citi interaktīvi pasākumi STEM jomā.

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas „Pētniecība un izglītība” aktivitātes „Inovāciju centri” iepriekš noteikto projektu atlases dokumenti:

Nr.p.k. Dokuments Lejuplādēt
1. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” iepriekš noteikto projektu novērtēšanas nolikums ?d=EEZ_NFI_IC_nolikums.docx
2. Projektu administratīvie un atbilstības kritēriji un specifiskie atbilstības kritēriji  ?d=2.pielikums_kriteriji.docx
3. Projekta veidlapas un tās pielikumu aizpildīšanas metodika  ?d=3.pielikums_aizpildisanas_metodika.docx
4. Projektu novērtēšanas vadlīnijas  ?d=4.pielikums_novertesanas_vadlinijas.docx

Iepriekš noteiktā projekta iesniedzējam aizpildāmie un iesniedzamie dokumenti:

Nr.p.k. Dokuments Lejupielādēt
 1. Projekta veidlapa

?d=1.pielikums_EEZ_NFI_veidlapa.docx

Finanšu plāns: ?d=EEZ_NFI_ICSummary_of_Budget.XLSX

Budžeta kopsavilkums:?d=EEZ_NFI_IC_Financing_Plan.XLSX

Iepriekš noteikto projektu iesniegšanas termiņš ir divi mēneši no dienas, kad nosūtīts VIAA uzaicinājums iesniegt projektu, t.i. ne vēlāk kā līdz 2020. gada 6. martam.

Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumi Nr.537 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Inovācijas centri" īstenošanas noteikumi”

Informācija par Inovāciju centriem pieejama arī Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā

Kontaktinformācija:

Dace Puriņa
VIAA Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas programmu nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67785464
E-pasts: dace.purina@viaa.gov.lv