Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēgijas finanšu instruments

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instruments (NFI) ir Islandes, Norvēģijas un Lihtenšteinas finansiāls atbalsts ar mērķi:

   • novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību EEZ ietvaros un
   • stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un saņēmējvalstīm.

Jaunajā periodā EEZ NFI finansējums ir pieejams 15 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm – Latvijai, Igaunijai, Lietuvai, Polijai, Čehijai, Slovākijai, Ungārijai, Slovēnijai, Rumānijai, Bulgārijai, Grieķijai, Spānijai, Portugālei, Kiprai un Maltai. 

2017. gada 14. decembrī starp Islandes Republiku, Lihtenšteinas Firstisti, Norvēģijas Karalisti un Latvijas Republiku parakstīti Saprašanās memorandi par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanu 2014. – 2021. gadā, kur Latvijai pieejamais finansējums ir 102,1 miljoni eiro, kas ir par 29,15 miljoni eiro jeb 40% vairāk nekā 2009. – 2014. gada periodā.

Finanšu instrumentu ieviešana Latvijā notiek kopš 2004. gada, un Latvijā tā notiek programmu veidā un par to atbildīgi ir programmu apsaimniekotāji, tādējādi nodrošinot efektīvāku finanšu instrumentu īstenošanu un mērķtiecīgāku atbalstu prioritārajās jomās. Atbilstoši parakstītajiem Saprašanās memorandiem atbalsts ir pieejams vairākās programmās, t.sk. programmā “Pētniecība un izglītība”, kas ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā.

2014.-2021. gadam programmai “Pētniecība un izglītība” ir paredzēti 17 058 824 eiro, no kuriem 2 558 824 eiro ir Latvijas nacionālais līdzfinansējums.

Programma atbalsta trīs jomas:

   • Baltijas pētniecības programma,
   • stipendijas studentu, augstskolu akadēmiskajam un administratīvajam personālam,
   • inovāciju centru izveide Latvijas reģionos.

Programmas apsaimniekotāji pētniecībā un izglītībā ir:

Pēc saprašanās memorandu parakstīšanas Izglītības un zinātnes ministrija, sadarbojoties ar nozaru partneriem un donorvalstu programmas partneriem, izstrādā programmas “Pētniecība un izglītība” koncepciju – saturiskais dokuments, uz kuru pamata donorvalstis sagatavo programmas līgumu, kas tiks divpusēji parakstīts starp Latvijas un donorvalstu pārstāvjiem, formāli uzsākot programmas ieviešanas posmu.

Detalizēta informācija par EEZ un NFI pieejama programmas mājaslapā, savukārt informācija par partnerības iespējām pieejama EEZ un NFI starptautiskajā mājaslapā