PostDoc Latvia projektu īstenošanas dokumenti

  Projekta īstenošana  
  Uzsākot projektu  
1. Līgums (paraugs) ?d=PostDoc_Liguma_paraugs_2020.docx
2. Apliecinājums (veidlapa) ?d=PostDoc_Apliecinajums_paraugs.docx
3. Atbildīgo personu rekvizītu veidlapa ?d=PostDoc_Atbildigo_personu_rekvizitu_veidlapa.docx
4. Bankas kontu rekvizītu veidlapa ?d=Bankas_konta_rekvizitu_veidlapa.docx 
5. Finansēšanas plāns ?d=PostDoc_Finansesanas_plans.xlsx
6. Pēcdoktoranta mobilitātes – Sadarbības līgums starp pētniecības pieteikuma īstenotāju un sadarbības partneri (paraugs pielāgojams atbilstoši situācijai)

?d=POSTDOC_sadarb_bas_Liguma_paraugs_PROJEKTS_LV_240118.docx LV
?d=POSTDOC_sadarb_bas_Liguma_paraugs_PROJEKTS_EN_24012018.docxEN

aktualizēts 24.01.2018.

  Īstenošanas laikā  
7. Sinerģijas kārtība ?d=PostDoc_Sinergijas_kartiba_26.07.2019.pdf
8. Metodiskie norādījumi par darba laika uzskaites principiem pēcdoktoranta nodarbinātības jautājumos

?d=Darba_laika_uzskaites_metodika_31.05.2019..pdf

aktualizēts 31.05.2019.

9. Palīgmateriāls par komandējumu izmaksu noformēšanu

?d=Paligmaterials_komandejumi_31.05.2019..pdf

aktualizēts 31.05.2019.

10. Darba laika uzskaites veidlapa

?d=12._dokuments_Veidlapa_Paveikta_darba_laika_uzskaite_2018.doc 

aktualizēts 24.01.2018.

11. Palīgmateriāls par izdevumus pamatojošiem un rezultātus apliecinošiem dokumentiem ar saimniecisko darbību nesaistīta pētniecības pieteikuma īstenošanas gadījumā

?d=1_Paligmaterials_nesaimniecisks.docx 

aktualizēts 21.12.2017

12. Palīgmateriāls par izdevumus pamatojošiem un rezultātus apliecinošiem dokumentiem ar saimniecisko darbību saistīta pētniecības pieteikuma īstenošanas gadījumā

?d=Paligmaterials_saimniecisks.docx 

aktualizēts 21.12.2017

13. Maksājumu pieprasījumu aizpildīšanas metodika 

?d=MP_p_rbaudes_lapa_metodika_02.05.2019..pdf 

aktualizēts 02.05.2019.

14. Precizēts skaidrojums par iepirkumu organizēšanu un nodokļu piemērošanu

?d=Skaidrojums_par_iepirkumu_31052019.pdf 

aktualizēts 31.05.2019.

15. Iepirkumu plāna veidlapa

?d=Iepirkumu_plans_31.05.2019..pdf

aktualizēts 31.05.2019.

16. Prezentācija par maksājumu pieprasījumu iesniegšanu POSTDOC informācijas sistēmā ?d=23044_POSTDOC_informacijas_sistema_MP_19.01.ppt 
17. Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika ?d=vienas_vien_bas_izmaksas_800_EUR.pdf 
18. Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika (administratīvajiem un infrastruktūras resursiem) ?d=vienas_vien_bas_izmaksas_185_EUR.pdf
 19.

Uzraudzības rādītāju un izslēdzošo kritēriju pārbaudes un apstiprināšanas metodika 

  • Pielikums Nr.1.
  • Pielikums Nr.2.

 

 

?d=Uzraudz_bas_r_d_t_ju_p_rbaudes_un_apstiprin_anas_metodika_15.05.2019..pdf

 

?d=1.pielikums_raditaju_izpilde_postDoc_shema.pdf

?d=2.pielikums_2019_Projekta_iesaisito_zinatnisko_darbinieku_sasniegta_PLE_parskats.xlsx 

aktualizēts 15.05.2019.

20.  Metodika par 1.1.1.2. pasākuma 2. un turpmāko atlases kārtu pieteikumu rezultāta “Oriģinālu zinātnisko rakstu skaits, kas iesniegti publicēšanai žurnālos vai rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50% no nozares vidējā citēšanas indeksa” Web of Science attiecināšanu maksājuma pieprasījumos  ?d=Rezult_ti_WEB_OF_SCIENCE_1.1.1.2..pdf
21.  Metodika par 1.1.1.2. pasākuma 2. un turpmāko atlases kārtu pieteikumu rezultāta “Oriģinālu zinātnisko rakstu skaits, kas iesniegti publicēšanai žurnālos vai rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50% no nozares vidējā citēšanas indeksa” Scopus attiecināšanu maksājuma pieprasījumos ?d=Rezult_ti_SCOPUS_1.1.1.2..pdf 
22. Pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumu īstenošanas aktualitātes ?d=PostDoc_aktualitates_16.04.2019..pptx 
  Komunikācijas materiāli  
23. Projekta plakāts (šablons)
  • 1. kārtas pieteikumiem ?d=28751_PostDoc_plakats_proj._istenotajiem.pptx
  • 2. kārtas pieteikumiem ?d=PostDoc_plakats_proj._istenotajiem_2.karta.pptx
  • 3. kārtas pieteikumiem ?d=PostDoc_plakats_proj._istenotajiem_3.karta.pptx
  • 4. kārtas pieteikumiem  PostDoc 4. kartas plakata sablons?d=PostDoc_plakats_proj._istenotajiem_4.karta.pptx

 

24. 

PostDoc prezentācija (šablons)

?d=PostDoc_prezentacija.pptx (16:9)

 

?d=PostDoc_prezentacija_4x3.pptx (4:3)

25. 

PostDoc posterprezentācija (šabloni)

?d=PostDoc_poster.pptx ; ?d=PostDoc_poster_molekulas.pptx
26.  PostDoc Latvia logo ?d=Logo.zip 
  Vidusposma vērtēsana  
27. Prezentācija ?d=Vidusposms_prezentacija.pdf
28. Vidusposma ziņojuma administratīvās vērtēšanas kritēriji ?d=Vidusposma_zi_ojuma_administrat_v_s_v_rt_anas_krit_riji.pdf
  Dokumenti 1. kārtai  
29. Vidusposma ziņojuma veidlapa

?d=Vidusposma_zi_ojuma_veidlapa.docx LV

 ?d=Zinojums_veidlapa_vidusposms_eng.docx EN

30. Vidusposma ziņojuma veidlapas aizpildīšanas metodika

?d=Vidusposma_zi_ojuma_veidlapas_aizpild_anas_metodika.pdf LV

?d=Zinojums_metodika_vidusposms_ENG.pdf EN

31. Vidusposma ziņojuma zinātniskās kvalitātes vērtēšanas vadlīnijas

?d=Vidusposma_zi_ojuma_zin_tnisk_s_kvalit_tes_v_rt_anas_vadl_nijas.pdf LV

?d=Zin_vertesanas_vadl_vidusposms_eng.pdf EN

  Dokumenti 2. kārtai  
32. Vidusposma ziņojuma veidlapa

?d=PostDoc_2K_Vidusposma_zi_ojuma_veidlapa_LV.docx LV

  ?d=72101_PostDoc_2K_Interim_Report_Form_eng.docx EN 

33. Vidusposma ziņojuma veidlapas aizpildīšanas metodika

?d=PostDoc_2K_Vidusposma_zi_ojuma_veidlapas_aizpild_anas_metodika_gala.pdf LV 

?d=PostDoc_2K_Form_for_the_report_of_interim_results_evaluation_eng.pdf EN

34. Vidusposma ziņojuma zinātniskās kvalitātes vērtēšanas vadlīnijas

?d=PostDoc_2K_Vidusposma_zi_ojuma_zin_tnisk_s_kvalit_tes_v_rt_anas_vadl_nijas_gala.pdf LV

?d=PostDoc_2K_Guidelines_and_evaluation_criteria_eng.pdf EN

  Noslēguma vērtēšana  
32. Noslēguma ziņojuma veidlapa 

LV ?d=Gala_zi_ojuma_veidlapa_final.docx

EN ?d=Form_for_the_Final_report_ENG.docx

33. Noslēguma ziņojuma veidlapas aizpildīšanas metodika  

LV ?d=Gala_zino_veidl_aizpild_metodika_final.pdf 

EN ?d=Methodology_for_the_Final_report_ENG.pdf

34. Noslēguma ziņojuma zinātniskās kvalitātes vērtēšanas vadlīnijas un kritēriji

LV ?d=Gala_zino_zin_kval_vert_vadl_kom_final.pdf 

EN ?d=Evaluation_guidelines_and_criteria_ENG.pdf

35. Noslēguma ziņojuma administratīvās vērtēšanas vadlīnijas un kritēriji  LV ?d=Gala_zino_adm_atbilst_vert_vadl_kom_final.pdf