Izglītības iestāžu atlase   Piezīmes
1.

Nolikums

?d=5901_NOLIKUMS.pdf  
Pielikumi
Ar pieteikuma veidlapu saistītie pielikumi
1.

Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos izglītības iestāžu atlasē

?d=aktualais_01_pieteikums_1.pielikums.docx  
2.

Tehniskā piedāvājuma veidlapa (neformālā un profesionālā izglītība)

?d=aktualais_02_tehniskais_piedavajums_2.pielikums.xlsx  
3.

Apliecinājums par profesionālās tālākizglītības programmas/u akreditāciju

?d=aktualais_03_apliecinajums_par_akreditaciju_talakizglitiba_3.pielikums.docx  
4. Apliecinājums par profesionālas pilnveides izglītības programmas/u akreditāciju ?d=aktualais_04_apliecinajums_par_akreditaciju_pilnveide_4.pielikums.docx  
5. Apliecinājums par pretendenta infrastruktūras modernizācijā ieguldīto līdzekļu apmēru ?d=aktualais_05_apliecinajums_par_iegulditajiem_lidzekliem_5.pielikums.docx  
6. Nozares ekspertu padomes atzinums ?d=aktualais_06_NEP_atzinums_6.pielikums.docx  
Citi pielikumi
7. Pretendenta piedāvājuma vērtēšanas veidlapa ?d=aktualais_07_vertesanas_veidlapa_7.pielikums.docx  
8. Sadarbības līguma paraugs ?d=aktualais_08_sadarbibas_ligums_8.pielikums.doc  
Mācību vajadzību saraksti
1. Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare  ?d=87659_79945_Macibu_vajadzibas_EIKT.xlsx  
2.  Būvniecības nozare ?d=Macibu_vajadzibas_B_vniec_ba_PRECIZ_TS.xlsx Precizēts 21.07.2017.
3. Kokrūpniecības nozare  ?d=33474_58980_Macibu_vajadzibas_K.xlsx  
4.  Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare ?d=25797_34504_Macibu_vajadzibas_MMM.xlsx  
Finansēšanas kārtība
1. Vienas vienības izmaksu metodika ?d=30151_Metodika_macibu_izmaksas.pdf