Izsludināta izglītības iestāžu pieteikšanās
pieaugušo izglītības projekta īstenošanas 6. kārtā

VIAA aicina izglītības iestādes pieteikties izglītības programmu īstenošanai un iesniegt pieteikumus līdz 2021. gada 27. aprīlim.

Dalība projektā

Lai pretendētu uz dalību projektā, izglītības iestādes, ievērojot nolikuma prasības, līdz norādītajam termiņam var pieteikt izglītības programmas, kas atbilst kādai no Pieaugušo izglītības pārvaldības padomē (PIPP) apstiprinātajām 12 digitālo kompetenču mācību vajadzībām. Katrai piedāvātajai izglītības programmai ir jādefinē sarežģītības līmenis atbilstoši DigiComp 2.1. ietvarā noteiktajiem līmeņiem. Izglītības iestādes var pieteikt tikai tādas izglītības programmas, ko ir iespējams īstenot attālināti, kā arī vismaz 70% no piedāvātās izglītības programmas satura jābūt tieši vērstam uz digitālo prasmju attīstību.

Izglītības iestādes var pieteikt vienu vai vairākas izglītības programmas:

   • profesionālās tālākizglītības programmu, kas atbilst EIKT nozares 2020. gada 9. decembrī kvalifikāciju struktūrā iekļautajai trešā un ceturtā Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņa profesionālajai kvalifikācijai,
   • profesionālās pilnveides izglītības programmu,
   • moduli vai moduļu kopu no modulārās profesionālās izglītības programmas profesionālajā tālākizglītībā,
   • augstākās izglītības iestādes studiju kursu vai studiju moduli.

 

Piedāvājumu vērtēšana

Izglītības iestāžu piedāvājumus vērtēs izglītības iestāžu piedāvājumu vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir Izglītības un zinātnes ministrijas, VIAA, Valsts izglītības satura centra un Izglītības kvalitātes valsts dienesta izglītības eksperti. Darbam komisijā VIAA var pieaicināt nozaru ekspertus.

Ar atlasītajām izglītības iestādēm tiks slēgti sadarbības līgumi un izglītības iestāžu pieteiktās izglītības programmas tiks iekļautas projekta 6. mācību kārtas piedāvājumā. Izglītības programmu īstenošanu finansēs atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai, visām izglītības iestādēm piemērojot vienotu cenrādi. Paredzamais izglītības programmu īstenošanas uzsākšanas laiks – sākot ar 2021. gada augustu.

 

Papildu informācija

 

Izglītības iestāžu atlases 6. kārtas dokumenti un veidlapas

  Izglītības iestāžu atlase   Piezīmes
1.  Nolikums ?d=MP_Nolikums_6_karta_16042021.pdf Precizēts 16.04.2021.
Pielikumi
Ar pieteikuma veidlapu saistītie pielikumi
1. Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos izglītības iestāžu atlasē ?d=MP_1.pielikums_pieteikums_grozits.docx Precizēts 08.04.2021.
2.   Profesionālās tālākizglītības programmas piedāvājuma veidlapa ?d=MP_2.pielikums_TALAK_piedavajums_16042021.docx Precizēts 16.04.2021.
3.  Profesionālās pilnveides izglītības programmas piedāvājuma veidlapa ?d=MP_3.pielikums_PILNV_piedavajums_09.04.docx Precizēts 09.04.2021. 
4. Modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa piedāvājuma veidlapa ?d=MP_4.pielikums_Modulis_piedavajums_16042021.docx Precizēts 16.04.2021. 
5. Modulārās profesionālās izglītības programmas moduļu kopas piedāvājuma veidlapa ?d=MP_5.pielikums_Modula_kopa_piedavajums_16042021.docx Precizēts 16.04.2021. 
6. Studiju moduļa piedāvājuma veidlapa ?d=MP_6.pielikums_Studiju_modula_piedavajums_09.04.docx Precizēts 09.04.2021. 
7.  Studiju kursa piedāvājuma veidlapa ?d=MP_7.pielikums_Studiju_kursa_piedavajums_09.04.docx Precizēts 09.04.2021. 
Citi pielikumi
8. Sadarbības līguma paraugs

?d=MP_Sadarbibas_ligums_6_karta_09.04.pdf

Precizēts 09.04.2021. 
Mācību vajadzības
1. Digitālo kompetenču uzskaitījums ?d=MP_8.pielikums_Digitalo_kompetencu_uzskaitijums.pdf  
2. Digitālo kompetenču (DigiComp) līmeņi ?d=MP_9.pielikums_DigiComp2.1_l_meni.pdf   
3. Palīgmateriāls DigiComp līmeņa noteikšanai ?d=web_digicomp2.1.word_online_LV.pdf Precizēts 20.04.2021. 
Finansēšanas kārtība
 1. Vienas vienības izmaksu metodika ?d=MP_Metodika.pdf