Izsludināta izglītības iestāžu pieteikšanās pieaugušo izglītības 
projekta īstenošanas 5. kārtā

VIAA aicina izglītības iestādes pieteikties izglītības programmu īstenošanai un iesniegt pieteikumus līdz 2020. gada 30. jūnijam.

Dalība projektā

Lai pretendētu uz dalību projektā, izglītības iestādes, ievērojot izglītības iestāžu atlases nolikuma (NOLIKUMS) prasības, līdz norādītajam termiņam var pieteikt izglītības programmas, kas atbilst kādai no Pieaugušo izglītības pārvaldības padomē (PIPP) apstiprinātajām mācību vajadzībām 12 tautsaimniecības nozarēs.

Izglītības iestāde var pieteikt vienu vai vairākas izglītības programmas:

  • profesionālās tālākizglītības, tai skaitā modulārās profesionālās izglītības programmu profesionālajā tālākizglītībā,
  • profesionālās pilnveides programmu,
  • moduli vai moduļu kopu no modulārās profesionālās izglītības programmas profesionālajā tālākizglītībā.

Visus dokumentus, kuri attiecas uz iestāžu pieteikšanos pieaugušo izglītības projekta īstenošanas 5. kārtā atradīsiet tabulā DOKUMENTI UN VEIDLAPAS.

Publicēti šādu nozaru mācību vajadzību saraksti:

  • Būvniecības nozare
  • Drukas un mediju tehnoloģiju nozare
  • Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare
  • Ēdināšanas pakalpojumu un tūrisma nozare
  • Enerģētikas nozare
  • Kokrūpniecības nozare
  • Ķīmiskās rūpniecības nozare
  • Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare
  • Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozare
  • Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare
  • Transporta un loģistikas nozare
  • Uzņēmējdarbības nozare

Aicinām izglītības iestādes rūpīgi iepazīties ar atlases nosacījumiem un izvērtēt dalības iespējas projektā.

Piedāvājumu vērtēšana

Izglītības iestāžu piedāvājumus vērtēs izglītības iestāžu piedāvājumu vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir Izglītības un zinātnes ministrijas, VIAA, Valsts izglītības satura centra un Izglītības kvalitātes valsts dienesta izglītības eksperti. Darbam komisijā VIAA var pieaicināt nozaru ekspertus.

Ar atlasītajām izglītības iestādēm tiks slēgti sadarbības līgumi un izglītības iestāžu pieteiktās izglītības programmas tiks iekļautas projekta 5. mācību kārtas piedāvājumā.

Šīs kārtas atlases nolikumā ir izmaiņas, kas paredz paplašināt mācību programmu īstenošanas vietu piedāvājumu. Ja par PIPP apstiprinātā saraksta noteiktu mācību vajadzību attiecīgā republikas pilsētā vai novadā nav saņemts neviens nolikuma prasībām atbilstošs prioritārās* izglītības iestādes piedāvājums, sadarbības līgums tiek slēgts ar pārējām izglītības iestādēm, kas ir iesniegušas nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu.

Izglītības programmu īstenošanu finansēs atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai (METODIKA), visām izglītības iestādēm piemērojot vienotu cenrādi. Šīs kārtas metodikā ir izmaiņas, kas attiecas uz moduļu kopu finansēšanas principu, padarot to labvēlīgāku izglītības iestādēm. 

Paredzamais izglītības programmu īstenošanas uzsākšanas laiks – sākot ar 2020. gada septembri.

*prioritāras ir izglītības iestādes, kurām piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss

Papildu informācija

 

Izglītības iestāžu atlases 5. kārtas dokumenti un veidlapas

  Izglītības iestāžu atlase   Piezīmes
1.  Nolikums ?d=Atlases_nolikums_5.karta_precizets_09.06.2020.doc Precizēts 09.06.2020.
    Pielikumi
Ar pieteikuma veidlapu saistītie pielikumi
1. Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos izglītības iestāžu atlasē ?d=1.pielikums_pieteikums_2020.docx  
2.   Tehniskā piedāvājuma veidlapa ?d=2.pielikums_TP_5_karta_precizets_20.05.2020.xlsx Precizēts 20.05.2020.
3.  Apliecinājums par profesionālās tālākizglītības programmas/u akreditāciju ?d=3.pielikums_Apliecinajums_par_TALAK_final.docx  
4. Apliecinājums par izglītības iestādes akreditāciju profesionālas pilnveides izglītības programmas īstenošanai ?d=4.pielikums_Apliecinajums_par_PILNV_final.docx  
5. Tālmācības stundu apraksts ?d=5.pielikums_Talmacibas_stundas_5.karta.doc  
Citi pielikumi
6. Sadarbības līguma paraugs

?d=Sadarbibas_ligums_5.karta.doc

 
Mācību vajadzību saraksti
1. Būvniecības nozare ?d=Buvniecibas_nozare.xlsx  
2. Drukas un mediju tehnoloģiju nozare ?d=Drukas_un_mediju_tehnologiju_nozare.xlsx   
3. Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare ?d=EIKT_nozare.xlsx  
4. Enerģētikas nozare  ?d=Energetikas_nozare.xlsx  
5. Ēdināšanas pakalpojumu un tūrisma nozare ?d=Edinasanas_pakalpojumu_un_turisma_nozare.xlsx  
6. Ķīmiskās rūpniecības nozare ?d=Kimiskas_rupniecibas_nozare.xlsx  
7. Kokrūpniecības nozare ?d=Kokrupniecibas_nozare.xlsx  
8. Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare ?d=Metalapstrades_masinbuves_un_masinzinibas_nozare.xlsx  
9. Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozare ?d=Partikas_rupniecibas_un_lauksaimniecibas_nozare.xlsx  
10. Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare ?d=Tekstilizstradajumu_apgerbu_razosanas_nozare.xlsx  
11. Transporta un loģistikas nozare ?d=Transporta_un_logistikas_nozare.xlsx  
12. Uzņēmējdarbības nozare ?d=Uznemejdarbibas_nozare.xlsx  
Finansēšanas kārtība
 1. Vienas vienības izmaksu metodika ?d=Izmaksu_metodika_14.04.2020.pdf