Izsludināta izglītības iestāžu pieteikšanās pieaugušo izglītības projekta īstenošanas attālināto mācību kārtā

VIAA aicina izglītības iestādes pieteikties izglītības programmu īstenošanai un iesniegt pieteikumus līdz 2020. gada 26. maijam.

Pirmo reizi projektā attālināto mācību kārtas atlasē var pieteikt augstākās izglītības iestādes studiju kursu vai studiju moduli.

Dalība projektā

Lai pretendētu uz dalību projektā, izglītības iestādes, ievērojot izglītības iestāžu atlases nolikuma (NOLIKUMS) prasības, līdz norādītajam termiņam var pieteikt izglītības programmas, kas atbilst kādai no Pieaugušo izglītības pārvaldības padomē (PIPP) apstiprinātajām mācību vajadzībām 11 tautsaimniecības nozarēs un kuru īstenošanu ir iespējams nodrošināt attālināti.  

Izglītības iestāde var pieteikt vienu vai vairākas izglītības programmas:

  • profesionālās pilnveides izglītībasprogrammu,
  • moduli vai moduļu kopu no modulārās profesionālās izglītības programmas profesionālajā tālākizglītībā,
  • augstākās izglītības iestādes studiju kursu vai studiju moduli.

Atšķirīgi no citām kārtām, iesniedzot piedāvājumu attālināto mācību kārtas atlasē, izglītības iestādei papildus ir jāiesniedz arī attālinātā mācību procesa organizācijas apraksts.

TEHNISKAJĀ PIEDĀVĀJUMĀ izglītības iestādei jāiekļauj informācija par digitālajiem rīkiem un veidu, kādā tiks nodrošinātas attālinātās mācības, lai iedzīvotāji, iepazīstoties ar piedāvājumu, varētu izvērtēt, vai viņu rīcībā ir nepieciešamie digitālie rīki un prasmes, lai mācītos attālināti. 

Visus dokumentus, kuri attiecas uz iestāžu pieteikšanos attālināto mācību īstenošanai pieaugušo izglītības projektā, atradīsiet tabulā DOKUMENTI UN VEIDLAPAS.

Publicēti šādu nozaru mācību vajadzību saraksti:

  • Būvniecības nozare
  • Drukas un mediju tehnoloģiju nozare
  • Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare
  • Enerģētikas nozare
  • Kokrūpniecības nozare
  • Ķīmiskās rūpniecības nozare
  • Lauksaimniecības nozare
  • Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektors
  • Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare
  • Pārtikas rūpniecības nozare
  • Transporta un loģistikas nozare

Aicinām izglītības iestādes rūpīgi iepazīties ar atlases nosacījumiem un izvērtēt dalības iespējas projektā, lai piedāvātu izglītības programmas, kuras iespējams nodrošināt attālināti.

Piedāvājumu vērtēšana

Izglītības iestāžu piedāvājumus vērtēs izglītības iestāžu piedāvājumu vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir Izglītības un zinātnes ministrijas, VIAA, Valsts izglītības satura centra un Izglītības kvalitātes valsts dienesta izglītības eksperti. Darbam komisijā VIAA var pieaicināt nozaru ekspertus.

Ar atlasītajām izglītības iestādēm tiks slēgti sadarbības līgumi un izglītības iestāžu pieteiktās izglītības programmas tiks iekļautas projekta attālināto mācību kārtas piedāvājumā.

Izglītības programmu īstenošanu finansēs atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai (METODIKA), visām izglītības iestādēm piemērojot vienotu cenrādi. Šīs kārtas metodikā ir izmaiņas, kas attiecas uz moduļu kopu finansēšanas principu, padarot to labvēlīgāku izglītības iestādēm. Šobrīd saskaņošanas procesā ir izmaiņas metodikā, kas paredz augstākās izglītības iestāžu studiju kursa vai studiju moduļa finansēšanu, kas būs analoģisks profesionālās izglītības moduļa vai moduļu kopas finansēšanas principam.

Paredzamais izglītības programmu īstenošanas uzsākšanas laiks - 2020. gada jūlijs.

Papildu informācija

 

Izglītības iestāžu atlases attālināto mācību kārtas dokumenti un veidlapas 

Izglītības iestāžu atlase         Piezīmes
1.  Nolikums ?d=Atlases_nolikums_5.karta_attalinati_precizets22.052020.doc Precizēts 22.05.2020.
    Pielikumi
Ar pieteikuma veidlapu saistītie pielikumi
1. Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos izglītības iestāžu atlasē ?d=1.pielikums_pieteikums_Attalinata_karta.docx   
2.   Tehniskā piedāvājuma veidlapa ?d=2.pielikums_TP_Attalinata_karta.xlsx Precizēts 20.05.2020.
3.  Apliecinājums par izglītības iestādes akreditāciju profesionālas pilnveides izglītības programmas īstenošanai ?d=3.pielikums_Apliecinajums_par_PILNV_akreditaciju.docx  
4. Attālināto mācību organizācijas apraksts ?d=4.pielikums_Attalinato_macibu_organizacija_precizets.doc Precizēts 19.05.2020.
Citi pielikumi
5. Sadarbības līguma paraugs

?d=Sadarbibas_ligums_attalinata_karta.doc

 
Mācību vajadzību saraksti
1. Būvniecības nozare ?d=38913_Buvnieciba.xlsx  
2. Drukas un mediju tehnoloģiju nozare ?d=Drukas_un_mediju.xlsx  
3. Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare ?d=EIKT.XLSX  
4. Enerģētikas nozare  ?d=54524_Ener_tika.xlsx  
5. Kokrūpniecības nozare ?d=51362_Kokrupnieciba.xlsx  
6. Ķīmiskās rūpniecības nozare ?d=2149_Kimiska_rupnieciba.xlsx  
7. Lauksaimniecības nozare ?d=Lauksaimnieciba.xlsx  
8. Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektors ?d=M_ksla_un_dizains.xlsx  
9. Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare ?d=MMM.XLSX  
10. Pārtikas rūpniecības nozare ?d=P_rtikas_r_pnieciba.xlsx  
11. Transporta un loģistikas nozare ?d=Transports_un_logistika.xlsx  
Finansēšanas kārtība
 1. Vienas vienības izmaksu metodika  ?d=Izmaksu_metodika_14.04.2020.pdf