Projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 

Projekta mērķis Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu
Projekta īstenošanas termiņš 2017. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris
Projekta finansējums Kopējais attiecināmais finansējums 46 845 105 EUR, t.sk.:
 • Eiropas Sociālā fonda finansējums 39 818 339 EUR
 • Valsts budžeta līdzfinansējums 7 026 766 EUR
Projekta darbības
 • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības programmu, modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas un augstskolas vai koledžas studiju moduļa vai studiju kursa apguve
 • karjeras konsultanta pakalpojumi
 • ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana
 • papildu atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto nodarbināto iedzīvotāju iesaistei mācībās:
     • nepieciešamā asistenta vai surdotulka pakalpojuma nodrošinājums nodarbinātai personai ar invaliditāti
     • atbalsts reģionālajai mobilitātei nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss
 • atbalsts ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ nodarbinātajiem profesionālās tālākizglītības programmas apguvei kvalifikācijas prakses īstenošanas laikā (nepārsniedzot 30 euro mēnesī)
 • mērķa grupas informēšana un piesaiste dalībai projektā
 • informācijas sistēmas pieaugušo izglītības īstenošanas atbalstam attīstība un uzturēšana personu reģistrēšanas un datu uzkrāšanas nodrošināšanai
Projekta mērķa grupa

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 
 • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās. 

 

Prioritārs atbalsts sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp:

 • nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
 • nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, kas 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" projekta "Atbalsts ilgākam darba mūžam" ietvaros saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei;
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

* strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē

Mācību izmaksas
 • Pilnā apmērā nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss;
 • 90% apmērā (95% apmērā profesionālās tālākizglītības programmu apguvei) nodarbinātajiem, kam nav piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss;
Projekta aktualitātes
Sasniedzamie rezultāti Nodarbināto personu skaits, kas saņēmuši atbalstu mācībām projektā:
 • ar zemu izglītības līmeni – 19 734, tai skaitā 2 677 personas līdz 31.12.2018.
 • izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni – 35 893, tai skaitā 11 562 personas līdz 31.12.2018.
Nodarbināto personu skaits, kas pilnveidojuši kompetenci pēc dalības mācībās:
 • ar zemu izglītības līmeni – 15 374;
 • izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni – 22 728.
Projekta īstenošanas pamats

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ir Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001.

 

15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

Projekta sadarbības partneri un to uzdevumi

Pašvaldības (piesaista pieaugušo izglītības koordinatoru):

 • mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana;
 • informē par karjeras konsultanta pakalpojumiem;
 • mērķa grupas informēšana un piesaiste projektā.

 

Izglītības iestādes:

 • profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana;
 • profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana;
 • neformālās izglītības programmu īstenošana;
 • modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas īstenošana;
 • studiju moduļa vai studiju kursa īstenošana augstskolā vai koledžā;
 • atbalsts ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai.

 

Nodarbinātības valsts aģentūra:

 • atbalsts karjeras konsultanta pakalpojumiem;
 • mērķa grupas informēšana un piesaiste dalībai projektā.
Dokumenti

Dokumenti pašvaldībām:

 • sadarbības partnera apliecinājums: ?d=Sadarbibas_partnera_apliecinajums_pasvaldibam.docx
 • kontaktinformācijas veidlapa: ?d=Veidlapa_sadarbibas_partnerim.docx
 • vienas vienības metodika: ?d=vienas_vienibas_metodika_841_SAM_pasvaldibas.pdf

 

Dokumenti izglītības iestādēm: 

 • vienas vienības metodika: ?d=Metodika_8.4.1._03.08.2020.pdf

Citi dokumenti: 

 • Pieaugušo izglītības pārvaldības padomes reglaments: ?d=Pieauguso_izgl_parvaldibas_padomes_reglaments_10.02.2017.pdf
 • rīkojums par Pieaugušo izglītības pārvaldības padomes izveidi: ?d=IZMrik_konsolid_ts_05122019_PIPP_e.docx
Kontaktinformācija

Profesionālās izglītības projektu departaments


direktore Elīna Purmale-Baumane
elina.purmale-baumane@viaa.gov.lv; 67854775

 

Pieaugušo izglītības pārvaldības nodaļas vadītāja - direktora vietniece Kristīne Balandiņa
kristine.balandina@viaa.gov.lv; 67854764