Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" aktivitātes "Stipendijas" projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums un īstenošanas nosacījumi

Konkursa nolikums www.vestnesis.lv 

Vadlīnijas pieteicējiem 

gfa_scholarship_vadl_24112014.doc?d=files/free/75/43375/gfa_scholarship_vadl_24112014.doc LV

Projekta iesnieguma veidlapa

IZMNotp01_091014_LV05_3.doc?d=files/free/75/43375/izmnotp01_091014_lv05_3.doc LV,EN

 

Projektu atlases kritēriji  Atlases_kriteriji.doc?d=files/free/75/43375/atlases_kriteriji.doc LV
Netiešo izmaksu aprēķināšanas un piemērošanas vadlīnijas  ?d=netieso_izm_metodol_stipendijas_upd.doc LV

Līdzfinansējuma saņēmēja rekvizītu veidlapa par atvērto kontu Valsts kasē

?d=VK_konts.doc LV

Amatpersonas paraksta tiesības apliecinošo dokumentu saraksts

?d=Paraksta_ties.doc LV

Apliecinājuma veidlapa par projekta sākuma un beigu datumiem

?d=Apliecinajums_periods.doc LV

Avansa pieprasījuma veidlapa

?d=Avansa_pieprasijums.doc LV

Partnerības līguma paraugs

?d=partnership_agreement_scholarship_en_15062015.doc EN

Līguma PROJEKTS par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta īstenošanu

?d=Liguma_forma_stipendijas_J_n2015_uz_IZM.doc LV

Komunikācijas vadlīnijas

?d=Komunik_cijas_vadl_nijas_Norway.doc LV

Pārskata veidlapa 

?d=Parskata_forma_Stipendijas_updd.doc EN

Finanšu kopsavilkums 

?d=Parskata_forma_budzets_Stipendijas_upd.xls EN

Anketa/atskaite par Studiju mobilitāti 

?d=Final_student_report.doc EN

Anketa/atskaite par akadēmiskā personāla mobilitāti 

?d=Final_staff_report.doc EN

Līguma grozījumu pieprasījuma veidlapa 

?d=STIP_Lig_grozijumu_pieprasijums_PARAUGS.doc LV

Maksājuma pieprasījuma veidlapa

?d=MAKS_JUMA_PIEPRAS_JUMA_Starpp_Nosl_veidlapa_EEZ_NFI.doc LV

3.pielikums – Projekta iesnieguma veidlapa divpusējās sadarbības atbalsta pasākumiem (līdz 2000 EUR)

?d=3.pielikums.docx LV, EN
4.pielikums – Projekta atskaites veidlapa divpusējās sadarbības atbalsta pasākumiem. ?d=4.pielikums.docx LV, EN