Pagarināta pieteikšanās Ķīnas Tautas Republikas valdības stipendijām

04.03.2021

studente ar mugursomu Ķīnā

Ķīnas Tautas Republikas (ĶTR) valdība piedāvā Latvijas studentiem un akadēmiskajam personālam piecas stipendijas studijām un pētniecībai Ķīnā 2021./2022. akadēmiskajā gadā. Pieteikšanās stipendijām ir atvērta līdz 2021. gada 15. marta plkst. 14.00.

Augstskolu sarakstu, kuras uzņem ārzemju studentus, un plašāku informāciju par ĶTR valdības stipendiju (Chinese Government Scholarship) var atrast interneta vietnē par izglītības iespējām Ķīnā. 

Pieteikšanās nosacījumi un iesniedzamo dokumentu saraksts angļu valodā ir pieejams informatīvajā materiālā

Lai pieteiktos stipendijai, Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. Aizpildīta pieteikuma veidlapa tiešsaistē. Pēc tam veidlapa jāizdrukā un jāpievieno iesniedzamajiem dokumentiem. Norādāmais aģentūras numurs ir 4281. “Program Category” ir “Type A”. Instrukcija par pieteikšanos tiešsaistē
  2. Pases kopija.
  3. Iegūtās izglītības atestātu vai diplomu un to pielikumu apstiprinātas kopijas (apstiprina notārs vai augstskola). Ja diplomu par augstākās izglītības iegūšanu pretendents saņems tikai šī gada jūnijā vai citā gadā, jāiesniedz augstskolas izsniegta izziņa, kas apstiprina pretendenta statusu, un atzīmju izraksts angļu valodā.
  4. Studiju vai pētniecības plāns angļu vai ķīniešu valodā – vismaz 200, 500 vai 800 vārdu atkarībā no studiju līmeņa.
  5. Divas augstskolas pasniedzēju (vēlams, profesoru vai asociēto profesoru) ieteikuma vēstules angļu vai ķīniešu valodā – nepieciešamas tiem, kuri grib studēt maģistra, doktora studiju programmās vai programmā “senior scholar”.
  6. Mākslas un mūzikas stipendiju kandidātiem jāiesniedz 2 darbi.
  7. Medicīnas izziņas kopija. Veidlapu aizpilda ārsts angļu valodā. Medicīnas izziņas oriģināls dokumentu iesniedzējam jāpatur, lai to varētu uzrādīt Ķīnā, ja kandidātam tiks piešķirta stipendija. Aizpildīta veidlapa derīga 6 mēnešus.
  8. Izziņa par nessodāmību.
  9. Vēstule no Ķīnas augstskolas, kas apliecina, ka students ir/tiks uzņemts augstskolā (ja tāda vēstule ir). Ja kandidāts vēlas studēt kādā noteiktā augstskolā, šāda vēstule ir nepieciešama.
  10. Spēkā esošs HSK sertifikāts (der 2 gadus), ja tāds ir, arī IELTS vai TOFEL sertifikāti, ja tādi ir.
  11. Motivācijas vēstule angļu valodā (lūdz VIAA).

Lūdzam iesniedzamos dokumentus sakārtot minētajā secībā. Dokumenti jāiesniedz 2 eksemplāros (viens oriģināls un kopija, papildu apstiprinājumi nav nepieciešami). Dokumenti jāiesniedz VIAA, Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050. Nepieciešamības gadījumā 2021. gada 16. martā notiks vērtēšanas komisijas pārrunas ar kandidātiem tiešsaistē. Pārrunu gadījumā kandidātus informēs, sazinoties pa telefonu.

Kandidātu vērtēšanas kritēriji:

    • kandidāta motivācija
    • līdzšinējā pieredze saistībā ar ķīniešu valodu un Ķīnu
    • kandidāta statuss (akadēmiskais personāls, doktora, maģistra, bakalaura studiju programmas students)
    • kandidāta sekmes augstskolā (izņemot akadēmisko personālu)
    • pārrunas.

Papildu informācija:

Marika Pīra
Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas
vecākā speciāliste
Tālrunis: 67814331
E-pasts: marika.pira@viaa.gov.lv