Ķīnas Tautas Republikas valdība piedāvā stipendijas

16.12.2019

Līdz 2020. gada 27. janvārim Ķīnas Tautas Republikas (ĶTR) valdība piedāvā Latvijas studentiem un akadēmiskajam personālam četras stipendijas studijām un pētniecībai Ķīnā 2020./2021. akadēmiskajā gadā.

Augstskolu sarakstu, kuras uzņem ārzemju studentus, un plašāku informāciju par ĶTR valdības stipendiju (Chinese Government Scholarship) var atrast interneta vietnē par izglītības iespējām Ķīnā.

 

Pieteikšanās nosacījumi un iesniedzamo dokumentu saraksts angļu valodā ir pieejams šeit: ?d=Kinas_Valdibas_stipendija_Application.docx.

Lai pieteiktos stipendijai, Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) jāiesniedz šādi dokumenti:

1. Aizpildīta pieteikuma veidlapa. To aizpilda, reģistrējoties tiešsaistē. Pēc tam veidlapa jāizdrukā un jāpievieno iesniedzamajiem dokumentiem. Norādāmais aģentūras numurs ir 4281. “Program Category” ir “Type A”. Instrukcija par pieteikšanos tiešsaistē ir pieejama šeit: ?d=_nas_Vald_bas_stipendija_instrukcija_2019.pdf

2. Iegūtās izglītības atestātu vai diplomu un to pielikumu apstiprinātas kopijas (apstiprina notārs vai augstskola). Atestāta vai diploma kopijām jābūt ar apstiprinājuma zīmogu, apstiprinātāja parakstu un datumu. Teksts, kas nav angļu valodā, jāpārtulko angliski, jāapstiprina arī tulkojums. Ja diplomu par augstākās izglītības iegūšanu pretendents saņems tikai šī gada jūnijā vai citā gadā, jāiesniedz augstskolas izsniegta izziņa, kas apstiprina pretendenta statusu, un atzīmju izraksts angļu valodā.

3. Studiju vai pētniecības plāns angļu vai ķīniešu valodā – vismaz 200, 500 vai 800 vārdu atkarībā no studiju līmeņa.

4. Divas augstskolas pasniedzēju (vēlams, profesoru vai asociēto profesoru) ieteikuma vēstules angļu vai ķīniešu valodā – nepieciešamas tiem, kuri grib studēt maģistra, doktora studiju programmās vai programmā “senior scholar”.

5. Medicīnas izziņas kopija. Veidlapu aizpilda ārsts angļu valodā. Medicīnas izziņas oriģināls dokumentu iesniedzējam jāpatur, lai to varētu uzrādīt Ķīnā, ja kandidātam tiks piešķirta stipendija. Aizpildīta veidlapa derīga 6 mēnešus. Veidlapu var lejuplādēt šeit: ?d=Kinas_Valdibas_stipendija_med.izzina.pdf

6. Vēstule no Ķīnas augstskolas, kas apliecina, ka students ir/tiks uzņemts augstskolā (ja tāda vēstule ir). Ja kandidāts vēlas studēt kādā noteiktā augstskolā, šāda vēstule ir nepieciešama.

7. Spēkā esošs HSK sertifikāts (der 2 gadus), ja tāds ir, arī IELTS vai TOFEL sertifikāti, ja tādi ir.

8. Motivācijas vēstule angļu valodā (lūdz VIAA).

Lūdzam iesniedzamos dokumentus sakārtot minētajā secībā.

Dokumenti jāiesniedz 3 eksemplāros (viens oriģināls un divas tā kopijas). Kopiju eksemplāriem papildu apstiprinājumi nav nepieciešami. Dokumenti jāiesniedz VIAA, Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050.

2020. gada 30. janvārī VIAA notiks vērtēšanas komisijas pārrunas ar kandidātiem. Par precīzu ierašanās laiku vienosimies dokumentu iesniegšanas laikā vai sazinoties pa telefonu. Pārrunās piedalīsies arī ĶTR vēstniecības Latvijā pārstāvis.

Kandidātu vērtēšanas kritēriji:

    • kandidāta motivācija;
    • līdzšinējā pieredze saistībā ar ķīniešu valodu un Ķīnu;
    • kandidāta statuss (akadēmiskais personāls, doktora, maģistra, bakalaura studiju programmas students);
    • kandidāta sekmes augstskolā (izņemot akadēmisko personālu);
    • pārrunas.

Papildu informācija:

Marika Pīra
Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas
vecākā speciāliste
Tālrunis: 67814331
E-pasts: marika.pira@viaa.gov.lv

Stipendijas tiek piedāvātas, pamatojoties uz ĶTR vēstniecības Rīgā 2019. gada 27. novembra vēstuli Valsts izglītības attīstības aģentūrai.