VIAA īstenos Izglītības inovācijas fonda funkcijas

31.08.2009

Kopš šī gada 1.jūlija Izglītības inovācijas fonds beidz pastāvēt kā publisko tiesību juridiskā persona un tiek reorganizēts, pievienojot to Valsts izglītības attīstības aģentūrai, kas ir IIF saistību un mantas, tajā skaitā finanšu līdzekļu, pārņēmēja.

Fonda likvidēšanu, funkciju reorganizēšanu un pievienošanu VIAA nosaka 2009.gada 12.jūnijā LR Saeimas pieņemtais un 2009.gada 26.jūnijā Valsts prezidenta izsludinātais likums „Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu". Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

2009.gada 31.jūlijā Izglītības inovācijas fonda reorganizācijas komisija, pamatojoties uz likumā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam" samazināto finansējumu Fonda projektu atbalstam, nolēma neturpināt iesniegto projektu vērtēšanu 2.projektu konkursā.

Aģentūra informē, ka tiem projektu īstenotājiem, kuriem ir noslēgts līgums ar Izglītības inovācijas fondu par projektu īstenošanu, atskaites par projektu izpildi un finansējuma izlietojamu turpmāk būs jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, Rīga, LV-1050 līgumā par finansējuma saņemšanu noteiktajos termiņos, t.i. 20 dienu laikā pēc projekta īstenošanas beigām.

Plašāku informāciju par projektu atskaišu iesniegšanu uzzināsiet, sazinoties ar Evitu Kirilovu pa tālruni 67358444, vai rakstot uz e-pastu: evita.kirilova@viaa.gov.lv .

Aģentūra turpmāk uzturēs Izglītības inovācijas fonda atbalstīto projektu rezultātu datu bāzi interneta adresē: http://www.iifonds.lv/ .