Akadēmisko programmu aģentūra ir pievienota VIAA

30.12.2009

No 2010. gada 1. janvāra VIAA ir Akadēmisko programmu aģentūras (APA) funkciju, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja. Šāds lēmums ir pieņemts, lai samazinātu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, vienlaikus nodrošinot funkciju īstenošanu un samazinot Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) padotības iestāžu skaitu.

IZM kompetencē esošo ārvalstu finanšu instrumentu apsaimniekošana, kā arī starptautiskās sadarbības programmu un projektu īstenošana līdz šim bija sadalīta starp abām aģentūrām. Tās ir akreditētas Eiropas Komisijā (EK) kā Eiropas Savienības (ES) Rīcības programmas mūžizglītības jomā 2007.-2013. gadam apsaimniekotājas, turklāt VIAA ir akreditēta EK kā ES struktūrfondu vadībā iesaistīta institūcija.

Turpmāk VIAA īstenos ne vien valsts politiku izglītībā, tālākizglītībā un zinātnē, veiks sadarbības iestādes funkcijas ES struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā izglītībā un zinātnē, garantēs Latvijas dalību ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammā un EK informācijas un konsultāciju tīklā Euroguidance, bet pildīs arī virkni jaunu funkciju, nodrošinot:

  • visas ES Mūžizglītības programmas 2007.-2013. gadam īstenošanu Latvijā (sektorālās programmas: Comenius – vispārējai izglītībai, Erasmus – augstākajai izglītībai, Leonardo – arodizglītībai un Grundtvig – pieaugušo izglītībai; programmā ietilpst arī Caurviju programma valodām, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un izglītības politikai, kā arī Žana Monē programma Eiropas integrācijas atbalstam),
  • Erasmus Mundus (2009.-2013. gads) – sadarbības un mobilitātes programmas īstenošanu augstākajā izglītībā, kuras mērķis ir uzlabot augstākās izglītības kvalitāti un veicināt starpkultūru izpratni, sadarbojoties ar trešajām valstīm,
  • Latvijas dalību izglītības sistēmu un politikas informācijas apkopošanas, uzraudzības, apstrādes un aprites tīklā Eurydice saskaņā ar ES vadlīnijās noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem,
  • Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmu „Akadēmiskie pētījumi” un „Stipendiju grantu shēma” apsaimniekošanu,
  • Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „Stipendiju fonds” īstenošanu,
  • Ziemeļu Ministru padomes Izglītības un pētniecības programmas Nordplus Framework Programme īstenošanu,
  • Eiropas Moderno valodu centra Latvijas kontaktpunkta darbību un dalībnieku atlasi Eiropas Moderno valodu centra radošajām darbnīcām,
  • informācijas sniegšanu un konsultācijas par ES sadarbības programmām ar citām pasaules valstīm (izņemot Eiropas Ekonomikas zonas valstis un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstis) izglītības jomā,
  • sadarbību ar ārvalstu institūcijām un starptautisko organizāciju struktūrvienībām pretendentu atlasei ārvalstu un starptautisko organizāciju piedāvātajām stipendiju programmām izglītības un zinātnes jomā.


VIAA pārņemot APA funkcijas, 2010. gadā budžeta līdzekļu ekonomija atlīdzībā plānota līdz pat 90 000 latu, turklāt citos APA izdevumos plānotā ekonomija ir 60 000 latu.

Izveidojot vienas pieturas aģentūru ES struktūrfondu un citu ārvalstu un starptautisko finanšu instrumentu projektiem izglītības un zinātnes jomā, būtiski uzlabosies darbs ar mērķgrupām, jo turpmāk būs iespēja daudzus jautājumus atrisināt vienā iestādē. No 2009. gada jūlija VIAA jau īsteno Izglītības inovācijas fonda funkcijas, nodrošinot finanšu līdzekļu piesaisti, uzkrāšanu un apsaimniekošanu izglītības inovācijas projektu īstenošanai un mūža stipendiju piešķiršanai izciliem izglītības darbiniekiem par mūža ieguldījumu izglītībā.