Nomas sludinājums

1. NOMNIEKS:

Valsts izglītības attīstības aģentūra
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Kontaktpersona: Ailita Skrīvere
Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriste, nodaļas vadītāja p.i.
Tālrunis: 67814339, elektroniskā pasta adrese: ailita.skrivere@viaa.gov.lv

2. NOMAS OBJEKTA VĒLAMĀ ATRAŠANĀS VIETA:

Telpām jāatrodas pēc iespējas tuvāk esošajām aģentūras biroja telpām Rīgas centra administratīvajā teritorijā, piemēram, Vaļņu ielā, posmā no Smilšu ielas līdz Kaļķu ielai vai Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī.

3. NOMAS OBJEKTA LIETOŠANAS MĒRĶIS:

Noliktavas telpas dokumentu izvietošanai.

4. PAREDZAMAIS NOMAS LIGUMA TERMIŅŠ:

No Līguma noslēgšanas dienas ar termiņu līdz 3 (trīs) gadiem.

5. NOMAS OBJEKTA NEPIECIEŠAMA PLATĪBA:

Kopējā nepieciešamā platība: 55 m2 - 70 m2.

6. VĒLAMAIS NOMAS OBJEKTA TEHNISKAIS  STĀVOKLIS:

Telpām jābūt lietošanas kārtībā, labā tehniskā stāvoklī, bez nepieciešamības veikt papildus remontdarbus.

7. SPECIFISKĀS PRASĪBAS NOMAS OBJEKTAM:

Telpām ir jābūt atdalītām no citām telpām un tām ir jābūt slēdzamām. Telpām ir jābūt ar iespēju ierīkot ar ugunsdrošības un apsardzes signalizāciju, nodrošināt atbilstošu mikroklimatu, apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu nodrošināšana.

8. NOMAS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ

Piedāvājumus iznomāšanas pretendenti var iesniegt sākot ar objekta nomas sludinājuma dienu valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” mājaslapā internetā līdz 2020. gada 30. septembrim (20 darba dienas) plkst. 16.00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā (Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV - 1050, 5. stāvā) darba laikā no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu, vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Japiedāvājumuiznomāšanas pretendents iesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, tad norāda atsauci uz nomas sludinājumu un atzīmi „Neatvērt līdz 2020. gada 30. septembra plkst.16.00”.

9. Sludinājums sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumu Nr. 1191 „Kārtība, kāda publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”.