Normatīvie akti, kas regulē Valsts izglītības attīstības aģentūras darbību

  • Valsts pārvaldes iekārtas likums
  • Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumi Nr.934 „Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums”
www.likumi.lv
  • Valsts izglītības attīstības aģentūras 2021. gada 26. februāra reglaments Nr.1.-1.1/2

?d=VIAA_Reglaments_speka_ar_01.03.2021.doc

  • Valsts izglītības attīstības aģentūras ētikas kodekss
Ētikas kodekss?d=files/news/543/etikas_kodekss_2013.pdf Aktualizēts: 28.12.2013
  • 2004. gada 29. aprīļa rīkojums nr. 291 „Par bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma "Profesionālās izglītības attīstības programmu aģentūra" reorganizāciju un valsts aģentūras "Profesionālās izglītības attīstības aģentūra" izveidi 
  • Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu
  • Par valsts aģentūras "Akadēmisko programmu aģentūra" likvidāciju, to pievienojot Valsts izglītības attīstības aģentūrai