Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitātes stiprināšana 
ES struktūrfondu plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā, 1. kārta

Eiropas Savienības (ES) fondu tehniskās palīdzības mērķis ir atbalstīt ES fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi un nodrošināt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" ES fondu administrēšanā iesaistīto institūciju kapacitātes palielināšanu, lai īstenotu ES fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, revīziju un izvērtēšanu.

Projekta īstenošanas ilgums: 01.01.2016. - 31.12.2018.

Kopējais finansējums: 2 574 000 EUR

Kontaktpersona: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Marika Silicka, tālr.: 67785403, e-pasts: marika.silicka@viaa.gov.lv.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 25. augusta noteikumu Nr.45 3. punktu ES fondu tehniskās palīdzības atbalsta mērķa grupa ir ES fondu vadībā iesaistītās valsts pārvaldes institūcijas un sadarbības partneri, kas atbilstoši minēto noteikumu 48. punktam ir arī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

VIAA kā sadarbības partneris nodrošina ES fondu pēcuzraudzību VIAA pārziņā esošajiem Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektiem. Pēcuzraudzības mērķis ir gūt pārliecību:

    • vai ES fonda projektā nav radušās būtiskas pārmaiņas;
    • vai finansējuma saņēmējs nodrošina visu ar ES fonda projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālu vai to atvasinājumu ar juridisko spēku glabāšanu;
    • vai finansējuma saņēmējs ievēro prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par ES fonda publicitāti un vizuālo identitāti;
    • vai finansējuma saņēmējs ievēro prasības, ko attiecībā uz horizontālajām prioritātēm paredz līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu.